Seirenau – Mytholeg Roegaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r seirenau yn un o'r creaduriaid mwyaf diddorol ym mytholeg Groeg a diwylliant y gorllewin. Yn adnabyddus am eu canu arswydus o hardd, byddai'r Sirens yn denu morwyr yn agos at greigiau peryglus ac at longddrylliadau. Mae eu presenoldeb yn y cyfnod modern yn wahanol iawn i ddarluniau a mythau seirenau yng Ngwlad Groeg yr Henfyd. Dyma olwg agosach arno.

  Pwy yw'r Seirenau?

  Asiaidd yn ôl pob tebyg yw tarddiad y seirenau. Efallai eu bod wedi dod yn rhan o fytholeg Roegaidd trwy ddylanwad traddodiadau Asiaidd yng ngweithiau celf Groeg yr Henfyd. Yn dibynnu ar yr awdur, mae rhieni'r Sirens yn newid, ond mae'r rhan fwyaf o ffynonellau'n cytuno mai merched duw'r afon Achelous ag un o'r Muses oeddent. - creaduriaid adar, tebyg i telynau , a oedd yn byw ar lan y môr. Fodd bynnag, yn ddiweddarach, dywedwyd bod gan seirenau bennau benywaidd a torsos, gyda chynffon pysgod o'u bogail i lawr. O gwmpas yr Oesoedd Canol, trawsnewidiodd y Seirenau i mewn i'r ffigur a elwir bellach yn fôr-forynion.

  Yn Odyssey Homer, dim ond dwy seiren oedd. Mae awduron eraill yn cyfeirio at o leiaf dri.

  Rôl y Seiren

  Yn ôl rhai ffynonellau, morwynion oedd y Seirenau a oedd yn gymdeithion neu'n weision i Persephone . Ar ôl y pwynt hwn, mae'r mythau yn amrywio ar sut y maent yn troi i mewn i'r creaduriaid peryglus y maent yn dirwyn i benbod.

  Mae rhai straeon yn cynnig bod Demeter wedi cosbi'r Sirens am fethu amddiffyn Persephone pan wnaeth Hades ei threisio. Mae ffynonellau eraill, fodd bynnag, yn dweud eu bod yn chwilio'n ddiflino am Persephone a gofynnodd i Demeter roi adenydd iddynt fel y gallent hedfan dros y moroedd yn eu chwiliad.

  Arhosodd y Seireniaid ar ynys ger culfor Scylla a Charybdis ar ôl i'r chwilio am Persephone ddod i ben. Oddi yno, byddent yn ysglyfaethu ar y llongau oedd yn mynd heibio gerllaw, gan ddenu'r morwyr â'u canu swynol. Roedd eu canu mor hardd fel y gallent wneud i'r gwynt stopio i wrando arnynt. O'r creaduriaid canu hyn y cawn y gair Saesneg siren, sy'n golygu dyfais sy'n gwneud sŵn rhybudd.

  Gyda'u gallu cerddorol, denasant y morwyr o'r llongau oedd yn mynd heibio, pwy Byddai'n dod yn nes ac yn nes at arfordir creigiog peryglus ynys y Sirens ac yn y pen draw yn cael ei llongddryllio a'i chwalu ar y creigiau. Yn ôl rhai mythau, roedd cyrff eu dioddefwyr i'w cael ar hyd glannau eu hynys.

  Y Seiren yn erbyn Yr Aweniaid

  Mor arbennig oedd eu dawn canu nes i'r Seirenau ddyweddïo. mewn gornest gyda'r Muses, duwiesau celfyddyd ac ysbrydoliaeth. Yn y mythau, darbwyllodd Hera y Sirens i gystadlu yn erbyn yr Muses gyda'u canu. Enillodd y Muses y gystadleuaeth a thynnu plu allany Seirenau i wneud coronau iddynt eu hunain.

  Y Seiren a'r Odysseus

  Ulysses a'r Seirenau (1909) gan Herbert James Draper (Parth Cyhoeddus)

  Ar daith hir a chrwydrol Odysseus adref o Ryfel Caerdroea, bu'n rhaid iddo fynd heibio i ynys y Seirenau. Esboniodd swynwraig Circe i'r arwr sut roedd canu'r Seiren yn gweithio a sut roedden nhw'n ei ddefnyddio i ladd y morwyr oedd yn mynd heibio. Cyfarwyddodd Odysseus ei ddyn i gau eu clustiau â chwyr fel na fyddent yn gwrando ar y canu. Fodd bynnag, roedd Odysseus yn chwilfrydig i glywed sut roedd y canu yn swnio. Felly, penderfynodd glymu ei hun wrth fast y llong fel y gallai wrando ar ganu’r seirenau yn ddiberygl. Y ffordd honno, gallai Odysseus a'i wŷr hwylio ar hyd eu hynys a pharhau â'u taith.

  Y Seirenau yn erbyn Orpheus

  Mae'r seirenau hefyd yn chwarae rhan fechan ym mythau'r mawrion arwr Groegaidd Jason a'r Argonauts . Bu'n rhaid i'r criw hwylio basio ger ynys y Sirens, ac roedd angen ffordd i wneud hynny heb gael eu niweidio ganddynt. Yn wahanol i Odysseus, doedden nhw ddim yn defnyddio cwyr, ond roedd ganddyn nhw'r arwr mawr Orpheus yn canu ac yn canu'r delyn wrth hwylio ger yr ynys. Roedd sgiliau cerddorol Orpheus yn chwedlonol, ac roedden nhw'n ddigon i wneud i'r morwyr eraill ganolbwyntio ar ei ganu yn hytrach nag ar ganu'r Sirens. Felly, nid oedd y Seirenau yn cyfateb i ganuOrpheus, y cerddor enwog.

  Marwolaeth y Seirenau

  Roedd yna broffwydoliaeth a ddywedodd pe byddai marwol byth yn ymwrthod â’u technegau hudo, y byddai’r Seirenau’n marw. Gan fod Orpheus ac Odysseus wedi llwyddo i oroesi eu cyfarfyddiad, nid yw'n glir pa un ohonynt a achosodd farwolaeth y Seirenau. Y naill ffordd neu'r llall, ar ôl iddynt fethu â denu'r meidrolion, taflodd y Sirens eu hunain i'r môr a chyflawni hunanladdiad.

  Seirenau yn erbyn Môr-forynion

  Y dyddiau hyn, mae yna ddryswch ynghylch beth yw seirenau. Yn y mythau gwreiddiol, roedd y Sirens yn debyg i'r telynau, yn gyfuniad o fenyw ac aderyn. Roeddent yn greaduriaid tywyll a dirdro a ddenai morwyr â'u dawn i ganu yn syml i'w lladd. Fodd bynnag, mae eu darluniau diweddarach yn eu dangos fel merched pysgod hardd, yr oedd eu rhywioldeb yn denu dynion i'w marwolaeth.

  Credir bod môr-forynion wedi tarddu o Asyria ond maent i'w cael mewn llawer o ddiwylliannau, o fythau Japaneaidd i Almaenig. Roedd y creaduriaid hyn yn cael eu darlunio fel menyw hardd, fel arfer yn caru heddwch, a oedd yn ceisio cadw draw oddi wrth fodau dynol. Nid oedd canu yn un o'u rhinweddau.

  Ar ryw adeg mewn hanes, croesai chwedlau'r ddau greadur lwybrau, a chymysgodd eu nodweddion. Mae'r camsyniad hwn wedi effeithio ar y gweithiau llenyddol hefyd. Mae rhai cyfieithiadau o Odyssey Homer yn cyfeirio at seirenau’r ysgrifen wreiddiol fel môr-forynion, gan roi syniad ffug o’rcreaduriaid y daeth Odysseus ar eu traws ar ôl dychwelyd adref.

  Heddiw, cyfystyron yw'r termau seiren a môr-forwyn. Fodd bynnag, mae arwyddocâd mwy negyddol i'r term seiren na môr-forwyn, oherwydd eu cysylltiad â marwolaeth a dinistr.

  Symboledd Seiren

  Mae'r seiren yn symbol o demtasiwn ac awydd, a all arwain at ddinistrio. a risg. Pe bai marwol yn stopio i wrando ar synau hardd y Sirens, ni fyddent yn gallu rheoli eu dymuniadau a byddai hyn yn eu harwain at eu marwolaeth. O'r herwydd, gellir dweud bod y Seirenau hefyd yn cynrychioli pechod.

  Mae rhai wedi awgrymu bod y Seirenau yn cynrychioli'r grym cysefin sydd gan fenywod dros ddynion, sy'n gallu swyno a dychryn dynion.

  Ar ôl Dechreuodd Cristnogaeth ledu, defnyddiwyd symbol y Seirenau i bortreadu peryglon temtasiwn.

  Defnyddir yr ymadrodd cân siren i ddisgrifio rhywbeth sy’n apelgar a hudolus ond sydd hefyd yn gallu bod yn beryglus a niweidiol.

  Seirenau mewn Diwylliant Modern

  Yn y cyfnod modern, mae’r syniad o’r seirenau fel môr-forynion wedi lledaenu’n eang. Maent yn ymddangos mewn amrywiaeth o ffilmiau, llyfrau a gweithiau celf. Serch hynny, dim ond ychydig o'r darluniau hyn sy'n eu dangos fel y Seirenau gwreiddiol o'r mythau. Gallem ddweud bod y rhan fwyaf ohonynt yn bortreadau o fôr-forynion yn lle hynny. Mae'r rhan fwyaf o ddarluniau o greaduriaid hanner-adar benywaidd yn cyfeirio at yr Harpies, nid at y Sirens. Yn yr ystyr hwn, y gwreiddiolmae seirenau o fytholeg Roeg wedi'u gadael o'r neilltu.

  Yn Gryno

  Roedd y seirenau yn gymeriadau hynod mewn dwy drasiedi enwog o'r Hen Roeg. Mae straeon Odysseus a'r Argonauts yn cynnwys darluniau o'r Sirens ac yn eu dangos fel yr oeddent ym mytholeg Roegaidd. Maent yn parhau i fod yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd o'r creaduriaid chwedlonol Groegaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.