Symbolau Mecsicanaidd a Beth Maen nhw'n ei Olygu

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae gan Fecsico hanes cyfoethog sy'n cynnwys gwareiddiadau Mesoamericanaidd hynafol mawr yr Aztecs a Mayans; yn ogystal â dylanwad y byd gorllewinol Ewropeaidd gyda dyfodiad yr Sbaenwyr. Y canlyniad yw diwylliant sy'n gyfoethog mewn llên gwerin, crefydd, celf a symbolau. Dyma rai o symbolau mwyaf arwyddocaol Mecsico.

  • Diwrnod Cenedlaethol Mecsico: 16eg Medi, yn coffau annibyniaeth oddi wrth Sbaen
  • Anthem Genedlaethol: Himno Nacional Mexicano (Anthem Genedlaethol Mecsico)
  • Aderyn Cenedlaethol: Eryr Aur
  • Blodeuyn Cenedlaethol: Dahlia
  • Coeden Genedlaethol: Y Cypreswydden Montezuma
  • Chwaraeon Cenedlaethol: Charreria
  • Pysgod Cenedlaethol: Saws Mole<8
  • Arian Cenedlaethol: Peso Mecsicanaidd

  Baner Mecsico

  Mae baner genedlaethol Mecsico yn cynnwys tair streipen fertigol, gyda'r arfbais o Mecsico yn y canol. Mae'r faner tricolor yn cynnwys gwyrdd, gwyn a choch, yn wreiddiol yn cynrychioli annibyniaeth, crefydd ac undeb yn y drefn honno. Heddiw, mae'r tri lliw i fod i symboli gobaith , undod a gwaed arwyr cenedlaethol. Mae'r tri lliw hefyd yn lliwiau cenedlaethol Mecsico, a'u mabwysiadodd ar ôl iddynt ennill annibyniaeth o Sbaen.

  Arfbais

  Mae arfbais Mecsico wedi'i hysbrydoli gan y ffurfiant o'r brifddinas hynafol Tenochtitlan. Yn ôl chwedl Aztec, roedd y llwyth crwydrolcrwydro trwy'r wlad yn aros am arwydd dwyfol i ddangos iddynt ble y dylen nhw adeiladu eu prifddinas.

  Yn ôl y sôn, roedd yr eryr yn difa neidr yn ymddangos ar yr arfbais (a adnabyddir fel y Royal Eagle ) yn ddarlun o'r arwydd dwyfol a barodd i'r Asteciaid adeiladu Tenochtitlan yn ei leoliad.

  Mae'n bosibl bod pobloedd cyn-Golombia wedi gweld yr eryr fel y duw haul Huitzilopochtli, tra gallai'r Sbaenwyr fod wedi gweld yr olygfa fel symbol o dda yn trechu drygioni.

  Siwgr Penglog

  Mae Dia de Los Muertos ( Diwrnod y Meirw ) yn wyliau i anrhydeddu’r meirw, ac yw un o'r dathliadau mwyaf arwyddocaol ym Mecsico. Mae'r gwyliau cenedlaethol yn digwydd o'r 1af o Dachwedd, ond cynhelir dathliadau yn y dyddiau cyn ac ar ôl.

  Mae'r Calaveritas de azucar lliwgar ( penglog siwgr ) yn gyfystyr â'r gwyliau. Mae'r rhain yn benglogau cerfluniedig sydd wedi'u gwneud yn draddodiadol o siwgr, sydd bellach wedi'u gwneud weithiau o glai neu siocled, ac a ddefnyddir i addurno allorau wedi'u cysegru i'r meirw. Mae'r symbol hefyd wedi ehangu i baentio wynebau Catrina , lle mae pobl wedi'u gwneud o baent wyneb gwyn a decals lliwgar i ddynwared penglogau siwgr.

  Blodau Cempasuchil

  Mae arwyddocâd blodau Cempasuchil ( Marigolds Mecsico) yn dyddio i chwedl Aztec rhamantus. Mae'r chwedl yn ymwneud â dau gariad ifanc - Xótchitl a Huitzilin - a fyddai'n heicio'n rheolaidd i'rben mynydd i adael blodau yn offrwm i dduw yr haul, a phrofi eu cariad at ei gilydd.

  Pan laddwyd Huitzilin mewn brwydr, gweddïodd Xótchitl ar dduw yr haul i'w haduno ar y ddaear. Wedi'i symud gan ei gweddïau a'i offrymau, trawsnewidiodd duw'r haul hi'n flodyn aur ac ailymgnawdolodd ei chariad fel colibryn. Credir bod y chwedl hon yn ysbrydoli’r gred bod blodau Cempasuchil yn tywys ysbrydion adref, a dyna sut y daethant i fod y blodau a ddefnyddiwyd yn offrymau ar Ddydd y Meirw.

  Papur tyllog

  Mae Papel Picado ( papur tyllog) yn ddalenni o bapur sidan wedi'u torri'n gelfydd a ddefnyddir fel addurniadau yn ystod dathliadau seciwlar a chrefyddol. Bydd edrych yn agosach yn datgelu dyluniadau cymhleth sydd fel arfer yn cynnwys symbolau sy'n berthnasol i ddathliad penodol.

  Er enghraifft, yn ystod Dydd y Meirw, gellir torri'r hances bapur yn siapiau penglog siwgr, ond adeg y Nadolig, mae'r papur yn torri i ddangos Golygfa'r Geni, colomennod a angylion . Gall lliwiau papur hefyd fod â gwahanol ystyron, yn enwedig ar ddathliadau Diwrnod y Meirw.

  Mae oren yn symbol o alar; mae porffor yn gysylltiedig â'r grefydd Gatholig; coch yn darlunio merched a fu farw wrth eni plant neu ryfelwyr; mae gwyrdd yn symbol o'r ifanc; defnyddir melyn ar gyfer yr henoed; gwyn i blant, a phapur du yn symbol o'r isfyd.

  Pili-pala

  Mae glöynnod byw yn symbolau arwyddocaol ynllawer o ddiwylliannau, ac ym Mecsico, mae gloÿnnod byw Monarch yn cael eu parchu oherwydd eu bod yn heidio i'r wlad gan y miliynau fel rhan o'u mudo blynyddol. Yn llên gwerin Mecsicanaidd, credir mai glöynnod byw Monarch yw eneidiau'r ymadawedig. O'r herwydd, mae glöyn byw'r frenhines yn addurn cyffredin a ddefnyddir yn nathliadau Dydd y Meirw.

  Roedd diwylliannau cyn-drefedigaethol hefyd yn rhoi ystyr i ieir bach yr haf. Nododd glöynnod byw gwyn newyddion cadarnhaol; roedd glöynnod byw du yn symbol o anlwc, ac roedd glöynnod byw gwyrdd yn symbolau o obaith. Mae glöynnod byw yn fotiff cyffredin yng nghrochenwaith a thecstilau celf werin Mecsico.

  Jaguar

  Jaguars yw un o'r anifeiliaid mwyaf parchus yn niwylliannau Mesoamericanaidd. Defnyddiodd y Mayans symbol y Jaguar ar gyfer llawer o bethau. Roedd ei oruchafiaeth fel ysglyfaethwr yn ei weld yn gysylltiedig â ffyrnigrwydd, pŵer, a chryfder. Am y rheswm hwn, roedd y jaguar yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin i addurno tarianau rhyfelwyr Maya.

  Gan fod jagwariaid yn nosol, roeddynt hefyd yn cael eu parchu am eu gallu i weld mewn tywyllwch. Am y rheswm hwn, roeddent hefyd yn gysylltiedig â chanfyddiad dwfn - yn enwedig mewn ystyr fewnblyg - a rhagwelediad. Roedd y jaguar yn anifail ysbryd y duw Aztec o ddewiniaeth a'r nos - Tezcatlipoca. Mae carreg Tezcatlipoca yn obsidian, carreg ddu adlewyrchol a ddefnyddiwyd fel drych i alw pwerau gweledigaethol y jaguar.

  Sirff pluog

  Teml oKukulkan - Chichen Itza

  Kukulkan yw'r dwyfoldeb sarff pluog a addolir mewn llawer o ddiwylliannau Mesoamericanaidd, yn enwedig y Maya. Credir mai ef yw creawdwr y cosmos, mae'r sarff pluog ymhlith y duwiau pwysicaf. Gelwir y brif deml yn ninas hynafol Chichen Itza yn deml Kukulkan. Mae'r grisiau hyd yn oed wedi'u cynllunio i ddangos y neidr yn gwneud ei ffordd o ben y deml i'r llawr wrth i'r cysgod symud ar draws y grisiau yn ystod yr cyhydnos.

  Mae plu Kukulkan yn cynrychioli gallu'r sarff i esgyn trwy'r nefoedd fel yn ogystal ag ar y ddaear. Ei gallu holl-weld hefyd yw'r rheswm pam y'i gelwir yn sarff weledigaeth . Mae colli croen neidr hefyd yn gysylltiedig ag aileni, a defnyddir Kukulkan yn aml fel symbol o adnewyddu.

  Coeden Gysegredig Mayan

  Y Ceiba ( Mae Coeden Gysegredig Maya I) yn symbol o'r cysylltiad rhwng tair lefel y bydysawd Maya. Cynrychiolir yr isfyd gan y gwreiddiau; mae'r boncyff yn darlunio byd canol y bodau dynol, a'r canghennau'n ymestyn i'r nefoedd. Mae'r goeden sanctaidd yn dangos pum cwadrant, sy'n cynrychioli cyfeiriad cardinal y ddaear yn ôl cred Maya - gogledd, de, dwyrain, gorllewin, a chanol.

  Mae gan bob cyfeiriad ei ystyr ei hun. Mae dwyrain yn gysylltiedig â syniadau cychwyn a'r lliw coch; gorllewin yn gysylltiedig â deuoliaeth a'r lliw du; gogledd yn gysylltiedig âlleihad a'r lliw gwyn, ac mae'r de yn gysylltiedig â chynhaeaf cynyddol a'r lliw melyn.

  Sombrero

  Sombrero, sy'n golygu het neu cysgod Mae yn Sbaeneg, yn het ag ymyl lydan wedi'i gwneud o ffelt neu wellt a wisgir yn nodweddiadol ym Mecsico, Sbaen a rhai rhannau o dde-orllewin yr Unol Daleithiau. Mae'r math hwn o het yn enwog am ei maint mawr, ei choronau pigfain a'r strap ên. Pwrpas sombreros yw amddiffyn y gwisgwr rhag effeithiau llym yr haul, yn enwedig mewn hinsoddau heulog a sych fel y rhai a geir ym Mecsico. eryr yn symbol o'r haul. Roedd eryr yn hedfan yn cynrychioli taith yr haul o ddydd i nos. Tynnwyd cyfochrog hefyd rhwng eryr yn plymio a machlud yr haul.

  Fel ysglyfaethwr esgynnol, roedd yr eryr hefyd yn gysylltiedig â chryfder a grym. Yr eryr yw'r symbol sy'n gysylltiedig â'r 15fed diwrnod ar y calendr Aztec, a gwelwyd bod gan y rhai a aned ar y diwrnod hwn rinweddau rhyfelwr.

  Indrawn

  Indrawn neu ŷd oedd un o'r prif gnydau mewn llawer o ddiwylliannau Mesoamericanaidd, ac felly roedd yn cael ei barchu am ei rym maethlon. Yn niwylliant Aztec, dathlwyd pob cam o fywyd y planhigyn gyda gwyliau ac offrymau. Roedd duw'r glaw (Tlaloc) a oedd yn maethu'r cnwd hyd yn oed yn cael ei ddarlunio fel clustiau ŷd. Roedd stociau cyn-drefedigaethol o india-corn hefyd yn fwy lliwgar na'ryd rydym wedi arfer ag ef heddiw. Roedd ŷd yn wyn, melyn, du, a hyd yn oed porffor.

  Mae credoau Maya yn clymu creadigaeth dyn ag ŷd. Yn ôl y chwedl, defnyddiwyd ŷd gwyn ar gyfer esgyrn dynol, yd melyn yn gwneud y cyhyrau, yd du yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwallt a llygaid, a choch yn cael ei ddefnyddio i wneud gwaed. Mewn llawer o ardaloedd gwledig, mae india-corn nid yn unig yn cael ei weld fel ffynhonnell fwyd bwysig, ond mae hefyd yn cael ei ddefnyddio fel symbol pwysig sy'n rhoi bywyd mewn seremonïau a defodau.

  Cross

  Y symbol sy'n dangos y cyfuniad o ddiwylliannau ym Mecsico yw cross, gan ei fod yn arwyddocaol mewn diwylliannau cyn-drefedigaethol yn ogystal â'r diwylliant Catholig a ddaeth gan y Sbaenwyr. Yng nghred Maya, mae pedwar pwynt y groes yn cynrychioli cyfeiriad y gwyntoedd sy'n hanfodol i fywyd a chnydau da. Mae hefyd yn symbolaidd o wawr, tywyllwch, dŵr, ac aer – yr egni pwysig sy’n dod o bob eithaf y ddaear.

  Mewn Catholigiaeth, mae’r groes neu’r groeshoeliad yn atgof symbolaidd o farwolaeth Iesu – y aberth eithaf a wnaeth Duw dros ei bobl – a’r prynedigaeth a gynigir i Gatholigion o ganlyniad i’w angerdd, marwolaeth, ac ailymgnawdoliad. Ym Mecsico, mae'r groes fel arfer wedi'i gwneud o glai neu dun ac wedi'i haddurno mewn arddull celf werin liwgar o Fecsico.

  Flaming Heart

  Yn aml mae gan y croeshoeliad ym Mecsico galon goch ddofn. yn ei ganol. Gelwir hyn yn y galon fflamllyd , ac mewn Rhufeinig arallGwledydd Catholig, fe'i gelwir yn Galon Sanctaidd Iesu. Mae’n symbol o gariad dwyfol Iesu tuag at y ddynoliaeth. Defnyddir y galon fflamio yn aml fel tocyn neu fotiff addurniadol ar ei ben ei hun. Weithiau mae'n cael ei ddarlunio â fflamau, sy'n cynrychioli angerdd, neu'r goron ddrain a wisgodd Iesu pan fu farw ar y groes. Fel y croeshoeliad, fe'i defnyddir fel atgof o'r aberth a wnaeth Iesu er mwyn i Gatholigion gael eu hadbrynu oddi wrth eu pechodau.

  Amlapio

  Symbolaeth ym Mecsico yw amrywiol oherwydd yr hanes cyfoethog a dylanwadau llawer o wahanol ddiwylliannau a chredoau. Mae rhai o'r symbolau a restrir uchod yn symbolau swyddogol, tra bod eraill yn eiconau diwylliannol answyddogol. I ddysgu mwy am symbolau gwledydd eraill, edrychwch ar ein herthyglau cysylltiedig:

  Symbolau Rwsia

  Symbolau Ffrainc

  Symbolau’r DU

  Symbolau America

  Symbolau'r Almaen

  Symbolau Twrci

  Symbolau Latfia

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.