Yr 20 Dyfeisiad a Darganfyddiad Gorau o'r Hen Aifft a Ddefnyddir Heddiw

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Dechreuodd gwareiddiad yr hen Aifft ei ddatblygiad cyflym ar ôl uno’r Aifft Uchaf ac Isaf, tua 5,000 o flynyddoedd yn ôl. Fe'i rheolwyd gan sawl llinach a llawer o wahanol Frenhinoedd a adawodd olion parhaol ar y rhan hon o'r byd.

  Ffynnodd creadigrwydd a gwyddoniaeth yn ystod cyfnodau hir o sefydlogrwydd mewnol, a oedd yn hanfodol i ddatblygiad masnach. Daeth masnach â'r cyfnewid diwylliannol a syniadol angenrheidiol i'r Aifft ddod yn un o'r prif ganolfannau arloesi.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych yn fanwl ar 20 dyfais orau'r Hen Aifft a arweiniodd at y dyrchafiad y gwareiddiad. Mae llawer o’r rhain yn dal i gael eu defnyddio heddiw.

  Papyrws

  Tua 3000 C.C., datblygodd a pherffeithiodd yr Eifftiaid Hynafol y grefft o wneud dalennau tenau o fwydion planhigion y gallent ysgrifennu arnynt. Defnyddiant bwll y papyrws, math o blanhigyn a dyfai ar lannau Afon Nîl.

  Torrwyd craidd planhigion papyrws yn stribedi tenau a oedd wedyn yn cael eu socian mewn dŵr fel bod y ffibrau'n meddalu ac ehangu. Byddai'r stribedi hyn wedyn yn cael eu pentyrru ar ben ei gilydd nes cyflawni ffurf wlyb tebyg i bapur.

  Byddai'r Eifftiaid wedyn yn pwyso'r llenni gwlyb ac yn eu gadael i sychu. Ychydig o amser gymerodd hyn oherwydd yr hinsawdd gynnes a sych.

  Roedd papyrws ychydig yn galetach na phapur heddiw ac roedd ganddo wead tebycach i'r hyn a geir yn y papur hwn.cael y clod am ymarfer rhai o'r ffurfiau cynnar o fferylliaeth a datblygu rhai o'r meddyginiaethau cynharaf a wneir o berlysiau neu gynhyrchion anifeiliaid amrywiol. Tua 2000 CC, sefydlasant yr ysbytai cyntaf, a oedd yn sefydliadau elfennol ar gyfer gofalu am y sâl.

  Nid oedd y sefydliadau hyn yn union fel yr ysbytai yr ydym yn eu hadnabod heddiw ac fe'u hadwaenid fel y tai bywyd neu Per Ankh.

  Roedd gan ysbytai cynnar offeiriaid a meddygon yn cydweithio i wella afiechydon ac achub bywydau. Tua 1500 CC, roedd gan weithwyr a oedd yn adeiladu beddrodau brenhinol yn Nyffryn y Brenhinoedd feddygon ar y safle y gallent ymgynghori â nhw ynghylch eu pryderon iechyd.

  Tablau a Mathau Eraill o Dodrefn

  Yn yr hen fyd, nid oedd yn anghyffredin i bobl eistedd ar y llawr neu ddefnyddio carthion neu gerrig bach, elfennol a meinciau cyntefig i eistedd arnynt.

  Yn yr hen Aifft, dechreuodd seiri ddatblygu dodrefn o gwmpas canol y ddinas. y 3edd ganrif CC. Y darnau cyntaf o ddodrefn oedd cadeiriau a byrddau a safai ar goesau pren. Dros amser, parhaodd y crefftwaith i ddatblygu, gan ddod yn fwy addurniadol a chymhleth. Cerfiwyd patrymau a siapiau addurniadol mewn pren a chreodd seiri ddodrefn a safai'n uwch o'r llawr.

  Daeth byrddau yn rhai o'r darnau mwyaf poblogaidd o ddodrefn a dechreuodd yr Eifftiaid eu defnyddio ar gyfer bwyta a gweithgareddau amrywiol eraill.Pan ddaeth gwaith coed i'r amlwg gyntaf, ystyriwyd cadeiriau a byrddau yn symbol o statws. Dim ond ar gyfer yr Eifftiaid cyfoethocaf y cadwyd y darnau dodrefn cynnar hyn. Y dodrefn mwyaf gwerthfawr oedd cadair gyda breichiau.

  Colur

  Ymddangosodd y ffurf gynharaf o golur a cholur yn yr hen Aifft a gellir ei ddyddio yn ôl i bron i 4000 o flynyddoedd BC.

  Daeth y duedd o roi colur ymlaen a mwynhaodd dynion a merched amlygu eu hwynebau ag ef. Defnyddiodd yr Eifftiaid henna ac ocr coch ar gyfer eu dwylo a'u hwynebau. Roeddent hefyd yn mwynhau tynnu llinellau du trwchus gyda kohl a roddodd eu golwg unigryw iddynt.

  Gwyrdd oedd un o'r lliwiau mwyaf poblogaidd a ffasiynol ar gyfer colur yn yr Aifft. Gwnaed cysgod llygaid gwyrdd o Malachit ac fe'i defnyddiwyd gyda phigmentau eraill i greu edrychiadau syfrdanol.

  Amlapio

  Roedd yr Hen Eifftiaid yn gyfrifol am lawer o ddyfeisiadau rydyn ni'n eu defnyddio'n gyffredin. a chymryd yn ganiataol yn y byd modern. Datblygodd eu dyfeisgarwch wareiddiad dynol mewn sawl agwedd, o feddygaeth i grefftau a hamdden. Heddiw, mae'r rhan fwyaf o'u dyfeisiadau wedi'u haddasu ac yn parhau i gael eu defnyddio ledled y byd.

  plastig. Roedd o ansawdd da ac yn eithaf gwydn. Dyna pam mae llawer o'r sgroliau hynafol Eifftaidd a wnaed o bapyrws yn dal i fodoli hyd heddiw.

  Inc

  Dyfeisiwyd inc yn yr Hen Aifft mor gynnar â 2,500 CC. Roedd yr Eifftiaid eisiau dogfennu eu meddyliau a'u syniadau mewn ffordd syml na fyddai'n cymryd llawer o amser ac ymdrech. Gwnaed yr inc cyntaf a ddefnyddiwyd ganddynt trwy losgi pren neu olew, a chymysgu'r cymysgedd canlyniadol â dŵr.

  Yn ddiweddarach, dechreuon nhw gymysgu gwahanol bigmentau a mwynau ynghyd â dŵr i greu past trwchus iawn a ddefnyddiwyd wedyn i ysgrifennu ar bapyrws gyda naill ai stylus neu frwsh. Dros amser, roeddent yn gallu datblygu inciau o liwiau gwahanol fel coch, glas, a gwyrdd .

  Defnyddiwyd inc du yn nodweddiadol ar gyfer ysgrifennu'r prif destun tra defnyddiwyd coch i amlygu geiriau pwysig neu penawdau. Lliwiau eraill a ddefnyddiwyd yn bennaf ar gyfer lluniadau.

  Olwynion Dŵr

  Fel unrhyw gymdeithas amaethyddol arall, roedd pobl yr Aifft yn dibynnu ar gyflenwad dibynadwy o ddŵr glân ar gyfer eu cnydau a'u da byw. Roedd ffynhonnau dŵr yn bodoli am lawer o filoedd o flynyddoedd ledled y byd, ond dyfeisiodd yr Eifftiaid ddyfais fecanyddol a oedd yn defnyddio gwrthbwysau i bwmpio dŵr o'r pyllau. Roedd yr olwynion dŵr ynghlwm wrth bolyn hir gyda phwysau ar un pen a bwced ar y pen arall, o'r enw shadoofs .

  Byddai'r Aifft yn gollwng y bwced i lawr y ffynhonnau dŵr, neu'n syth i mewn i'r ffynhonnau dŵr. yrNîl, a'u codi gan ddefnyddio'r olwynion dŵr. Defnyddiwyd ychen i swingio'r polyn fel y gellid gwagio'r dŵr i gamlesi cul a ddefnyddiwyd i ddyfrhau'r cnydau. Roedd hi'n system glyfar, ac fe weithiodd cystal. Defnyddiodd yr Eifftiaid ddyfroedd y Nîl at wahanol ddibenion ac at hyn, datblygon nhw systemau dyfrhau. Mae'r arferiad cynharaf y gwyddys amdano o ddyfrhau yn yr Aifft yn rhagddyddio hyd yn oed y dynasties Eifftaidd cynharaf y gwyddys amdanynt.

  Er bod Mesopotamiaid hefyd yn ymarfer dyfrhau, defnyddiodd yr Eifftiaid hynafol system arbennig iawn o'r enw dyfrhau basn . Roedd y system hon yn caniatáu iddynt reoli llifogydd rheolaidd yr afon Nîl ar gyfer eu hanghenion amaethyddol. Pan ddaeth llifogydd, byddai dŵr yn cael ei ddal yn y basn a ffurfiwyd gan waliau. Byddai'r basn yn dal y dŵr yn llawer hirach nag y byddai wedi aros yn naturiol, a oedd yn caniatáu i'r ddaear ddod yn dirlawn yn dda.

  Roedd yr Eifftiaid yn feistri ar reoli llif y dŵr ac yn defnyddio'r llifogydd i ddod â silt ffrwythlon a fyddai'n gwneud hynny. setlo ar wyneb eu lleiniau, gan wella'r pridd i'w blannu'n ddiweddarach.

  Wigs

  Yn yr hen Aifft, roedd dynion a merched weithiau'n cael eu pennau'n lân wedi'u heillio neu roedd ganddyn nhw wallt byr iawn. Byddent yn aml yn gwisgo wigiau ar ben eupen i amddiffyn eu croen y pen rhag yr haul garw a'i gadw'n lân.

  Roedd y wigiau Eifftaidd cynharaf y gellir eu dyddio'n ôl i 2700 C.C.C., wedi'u gwneud yn bennaf o wallt dynol. Fodd bynnag, roedd amnewidion rhatach hefyd fel ffibrau gwlân a dail palmwydd. Roedd yr Eifftiaid yn rhoi cwyr gwenyn neu lard i osod y wig yn ei lle ar eu pennau.

  Dros amser, daeth y grefft o wneud wigiau yn soffistigedig. Roedd Wigiau yn dynodi rheng, duwioldeb crefyddol, a statws cymdeithasol. Dechreuodd yr Eifftiaid eu haddurno a gwneud gwahanol fathau o wigiau ar gyfer gwahanol achlysuron.

  Diplomyddiaeth

  Yn yr Aifft y lluniwyd y cytundeb heddwch cynharaf y gwyddys amdano mewn hanes rhwng y pharaoh Ramesses II a'r brenin Hethiad Muwatali II . Y cytundeb, dyddiedig c. 1,274 CC, wedi'i llunio ar ôl brwydr Cades a ymladdwyd ar diriogaeth Syria heddiw.

  Roedd rhanbarth gyfan Lefant ar y pryd yn faes brwydr rhwng pwerau mawr. Roedd y cytundeb heddwch yn ganlyniad i'r ffaith i'r ddwy ochr hawlio buddugoliaeth ar ôl ymladd am fwy na phedwar diwrnod.

  Gan fod y rhyfel i'w weld yn llusgo ymlaen daeth yn gwbl amlwg i'r ddau arweinydd na fyddai gwrthdaro pellach yn gwarantu buddugoliaeth i unrhyw un a gallai fod yn gostus iawn.

  O ganlyniad, daeth yr elyniaeth i ben gyda'r cytundeb heddwch a sefydlodd rai safonau nodedig. Sefydlodd yn bennaf arferiad i gytundebau heddwch rhwng dwy wladwriaeth ddod i ben yn y ddwyieithoedd.

  Gerddi

  Nid yw’n gwbl glir pryd yr ymddangosodd gerddi am y tro cyntaf yn yr Aifft. Mae rhai paentiadau beddrod Eifftaidd o'r 16eg ganrif CC yn darlunio gerddi addurniadol gyda phyllau lotus wedi'u hamgylchynu gan resi o palmwydd ac acacias.

  Dechreuodd y gerddi Eifftaidd cynharaf yn ôl pob tebyg fel rhai syml gerddi llysiau a pherllannau ffrwythau. Wrth i'r wlad barhau i dyfu'n gyfoethocach, datblygodd y rhain yn erddi addurniadol gyda phob math o flodau, dodrefn addurniadol, coed cysgod, pyllau cymhleth, a ffynhonnau.

  Gemwaith Turquoise

  Gemwaith turquoise ei ddyfeisio gyntaf yn yr Aifft a gellir ei ddyddio'n ôl i 3,000 CC, yn ôl y dystiolaeth a ddatgelwyd o feddrodau'r Hen Aifft.

  Roedd yr Eifftiaid yn chwennych turquoise a'i ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o emwaith. Roedd wedi'i osod mewn modrwyau a mwclis aur ac roedd hefyd yn cael ei ddefnyddio fel mewnosodiad neu wedi'i gerfio'n sgarabiau. Roedd Turquoise ymhlith hoff liwiau Pharoaid yr Aifft a oedd yn aml yn gwisgo gemwaith trwm wedi'u gosod gyda'r garreg berl hon.

  Cafodd Turquoise ei gloddio ledled yr Aifft a dechreuodd y pyllau gwyrddlas cyntaf weithredu mor gynnar â llinach gyntaf yr Aifft yn 3,000 CC. Dros amser, daeth Penrhyn Sinai ar ogledd yr Aifft i gael ei adnabod fel y ' gwlad turquoise' , oherwydd roedd y rhan fwyaf o fwyngloddiau'r garreg werthfawr hon wedi'u lleoli yno..

  past dannedd

  Eifftiaid yw'r defnyddwyr cynharaf y gwyddys amdanynt o bast dannedd gan eu bod yn gwerthfawrogi glendid ac iechyd y geg.Credir eu bod wedi dechrau defnyddio past dannedd tua 5,000 CC, ymhell cyn i'r Tsieineaid ddyfeisio brwsys dannedd.

  Gwnaethpwyd past dannedd o’r Aifft o bowdr a oedd yn cynnwys lludw mâl o garnau ych, plisgyn wyau, halen craig, a phupur. Roedd rhai wedi'u gwneud o flodau iris sych a mintys a roddodd arogl dymunol iddynt. Cymysgwyd y powdrau yn bast mân â dŵr ac yna'u defnyddio yn yr un modd â phast dannedd modern.

  Bowlio

  Mae'n debyg mai Eifftiaid hynafol oedd un o'r bobloedd cynharaf y gwyddys eu bod yn ymarfer chwaraeon a roedd bowlio yn un ohonyn nhw. Gellir olrhain bowlio yn ôl i'r hen Aifft, tua 5,000 CC, yn ôl y gwaith celf a ddarganfuwyd ar waliau beddrodau Eifftaidd sy'n dyddio mor gynnar â 5,200 CC.

  Mae'n debyg bod bowlio yn gêm eithaf poblogaidd yn yr hen Aifft. Fe wnaethon nhw rolio cerrig mawr ar hyd lôn wrth wahanol wrthrychau gyda'r nod o guro'r gwrthrychau hyn drosodd. Dros amser, addaswyd y gêm a heddiw mae llawer o wahanol fathau o fowlio yn y byd.

  Cadw Gwenyn

  Yn ôl rhai ffynonellau, roedd cadw gwenyn yn cael ei ymarfer gyntaf yn yr hen Aifft a'r gellir dyddio tystiolaeth gynharaf o'r arfer hwn yn ôl i'r Pumed Brenhinllin. Roedd yr Eifftiaid yn caru eu gwenyn ac yn eu darlunio yn eu gwaith celf. Daethpwyd o hyd i gychod gwenyn hyd yn oed ym meddrod y Brenin Tutankhamun.

  Roedd gwenynwyr yr hen Aifft yn cadw eu gwenyn mewn pibellau a oedd yn cael eu gwneud gan ddefnyddiobwndeli o laswellt, cyrs, a ffyn tenau. Cawsant eu dal gyda'i gilydd gan fwd neu glai ac yna eu pobi yn yr haul poeth fel y byddent yn dal eu siâp. Mae celf sy'n dyddio'n ôl i 2,422 CC yn dangos gweithwyr yr Aifft yn chwythu mwg i gychod gwenyn i echdynnu mêl.

  Frying Food

  Dechreuodd yr arfer o ffrio bwyd tua 2,500 BCE yn yr hen Aifft. Roedd gan yr Eifftiaid wahanol ffyrdd o goginio gan gynnwys berwi, pobi, stiwio, grilio, a rhostio ac yn fuan dechreuon nhw ffrio bwyd gan ddefnyddio gwahanol fathau o olewau. Yr olewau mwyaf poblogaidd a ddefnyddiwyd ar gyfer ffrio oedd hadau letys, safflwr, ffa, sesame, olewydd ac olew cnau coco. Roedd braster anifeiliaid hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ffrio.

  Ysgrifennu – Hieroglyffau

  Cafodd ysgrifennu, un o ddyfeisiadau mwyaf dynolryw, ei ddyfeisio’n annibynnol mewn tua phedwar lle gwahanol ar wahanol adegau. Mae'r lleoedd hyn yn cynnwys Mesopotamia, yr Aifft, Mesoamerica, a Tsieina. Roedd gan yr Eifftiaid system o ysgrifennu gan ddefnyddio hieroglyffau, a ddatblygwyd mor gynnar â'r 4ydd Mileniwm BCE. Daeth system hieroglyffig yr Aifft i'r amlwg a datblygodd yn seiliedig ar draddodiadau artistig blaenorol yr Aifft sydd hyd yn oed yn rhagddyddio llythrennedd.

  Mae hieroglyffau yn ffurf ar sgript ddarluniadol sy'n defnyddio ideogramau ffigurol, y rhan fwyaf ohonynt yn cynrychioli seiniau neu ffonemau. Defnyddiodd yr Eifftiaid y system hon o ysgrifennu gyntaf ar gyfer arysgrifau a oedd wedi'u paentio neu eu cerfio ar waliau temlau. Mae'n gyffredinsefydlu bod datblygu sgript hieroglyffig wedi helpu i sefydlu gwareiddiad yr Aifft.

  Gorfodi'r Gyfraith

  Cafodd gorfodi'r gyfraith, neu'r heddlu, ei gyflwyno gyntaf yn yr Aifft tua 3000 BCE. Roedd y swyddogion heddlu cyntaf yn gyfrifol am batrolio'r afon Nîl a sicrhau bod y llongau'n cael eu hamddiffyn rhag lladron.

  Nid oedd gorfodaeth y gyfraith yn ymateb i bob trosedd yn yr Aifft ac roedd yn fwyaf gweithgar wrth amddiffyn y fasnach afonydd, gan sicrhau hynny. parhaodd yn ddi-dor. Roedd gwarchod y fasnach ar hyd y Nîl yn cael ei ystyried yn hollbwysig er mwyn i’r wlad oroesi ac roedd gan yr heddlu rôl uwch yn y gymdeithas.

  Yn y dechrau, cyflogwyd llwythau crwydrol i batrolio’r afon, ac yn y diwedd yr heddlu cymryd drosodd meysydd eraill o amddiffyniad fel patrolio ffiniau, cadw eiddo'r pharaoh yn ddiogel a gwarchod y prifddinasoedd.

  Cadw cofnodion

  Nododd yr Aifft yn fanwl eu hanes, yn enwedig hanes eu llu o linachau gwahanol. Roeddent yn adnabyddus am greu'r hyn a elwir yn rhestrau brenin ac yn ysgrifennu popeth o fewn eu gallu am eu llywodraethwyr a'u pobl.

  Mae'r enghreifftiau cyntaf o gadw cofnodion Eifftaidd yn dyddio'n ôl cyn belled â 3,000 BCE. Ceisiodd awdur rhestr y brenin cyntaf nodi'r digwyddiadau arwyddocaol a ddigwyddodd bob blwyddyn o wahanol linachau Eifftaidd, yn ogystal ag uchder y Nîl ac unrhyw rai naturiol.trychinebau oedd wedi digwydd yn ystod pob blwyddyn.

  Meddyginiaethau

  Roedd y gwareiddiad Eifftaidd, fel y rhan fwyaf o'r gwareiddiadau eraill a fodolai tua'r un amser, yn credu bod salwch yn dod oddi wrth dduwiau ac y dylai fod trin â defodau a hud a lledrith. O ganlyniad, neilltuwyd meddyginiaethau ar gyfer offeiriaid ac mewn achosion o salwch difrifol, ar gyfer exorcists.

  Fodd bynnag, dros amser, dechreuodd ymarfer meddygol yn yr Aifft symud ymlaen yn gyflym a chyflwynodd dulliau mwy gwyddonol feddyginiaeth wirioneddol ar wahân i ddefodau crefyddol i wella. salwch.

  Gwnaeth yr Aifftiaid feddyginiaeth gyda'r hyn y gallent ddod o hyd iddo yn eu hamgylchedd naturiol megis perlysiau a chynhyrchion anifeiliaid. Dechreuon nhw hefyd berfformio mathau clyfar o lawdriniaeth a deintyddiaeth.

  Rheoli Geni

  Darganfuwyd y ffurfiau cynharaf o reolaeth geni yn yr Hen Aifft mor bell yn ôl â 1850 CC (neu, yn ôl rhai ffynonellau , 1,550 CC).

  Darganfuwyd llawer o sgroliau papyrws Eifftaidd yn cynnwys y cyfarwyddiadau ar sut i wneud gwahanol fathau o reolaeth geni gan ddefnyddio dail acacia, lint, a mêl. Defnyddiwyd y rhain i ffurfio math o gap ceg y groth a fyddai'n atal sberm rhag mynd i mewn i'r groth.

  Gelwir y dyfeisiau atal cenhedlu hyn, ynghyd â chyfuniadau a roddwyd yn y fagina i ladd neu rwystro sberm, yn ' pesarïau' . Heddiw, mae pesarïau yn dal i gael eu defnyddio fel mathau o reolaeth geni ledled y byd.

  Ysbytai

  Eifftiaid hynafol yw

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.