Duw Corniog Celtaidd Cernunnos – Hanes a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Geltaidd , Cernunnos oedd y Duw Corniog a oedd yn llywodraethu dros fwystfilod a lleoedd gwyllt. Mae'n cael ei gysylltu'n fwyaf cyffredin â choedwigoedd, anifeiliaid gwyllt, ffrwythlondeb a chyfoeth. Mae Cernunnos yn cael ei ddarlunio'n aml gyda cyrn carw amlwg ar ei ben ac fe'i gelwid yn Arglwydd y Lleoedd Gwyllt neu Duw y Gwyllt .

  Hanes a Chwedloniaeth Cernunnos

  Mae'r gair Gaeleg hynafol Cernunnos yn golygu un corniog neu corniog . Mewn ieithoedd Indo-Ewropeaidd, defnyddiwyd y gair cern yn gyffredinol i ddarlunio creaduriaid corniog, er enghraifft, y gair Groeg unicorn . Yn ddiweddarach, defnyddiwyd enw Cernunnos ar gyfer llawer o dduwiau corniog eraill y mae eu henwau wedi'u colli dros amser.

  Arhosodd Cernunnos yn fod dwyfol dirgel, a dim ond mewn un cyfrif hanesyddol y crybwyllwyd ei enw. Fodd bynnag, mae neopaganiaid ac ysgolheigion yr oes fodern wedi cysylltu'r duw corniog â nifer o gymeriadau mewn straeon amrywiol.

  Isod mae rhestr o brif ddetholion y golygydd sy'n dangos y cerflun o Cernunnos.

  Dechrau'r golygydd Dewisiadau GorauLlestri Anrhegion PT Celtaidd Duw Cernunnos Sefyllfa Eistedd Resin Ffiguryn Gweld Hwn YmaAmazon.comDyluniad Veronese 5 1/4" Duw Tal Celtaidd Cernunnos Tealight Daliwr Cannwyll Oer... See This YmaAmazon.comVeronese Design Resin Cernunnos Cernunnos Celtic Horned God of Animals and The... See This HereAmazon.com Diweddariad diwethaf ar:Tachwedd 23, 2022 9:10 pm

  Cefndir Hanesyddol

  Fel y soniwyd eisoes, dim ond mewn un ffynhonnell hanesyddol yr ymddangosodd yr enw Cernunnos. Darganfuwyd y term mewn colofn Rufeinig, o'r enw Piler of the Boatman, yn dyddio'n ôl i'r ganrif 1af OC. Credir i'r golofn gael ei chodi gan urdd y morwyr Lutetaidd yn y ddinas a adwaenir heddiw fel Paris a'i chysegru i'r Ymerawdwr Tiberius.

  Roedd yn cynnwys arysgrifau Lladin amrywiol a oedd yn gymysg â'r iaith Galeg. Mae'r arysgrifau hyn yn darlunio gwahanol dduwiau Rhufeinig, Iau yn bennaf, wedi'u cymysgu â duwiau a oedd yn amlwg yn Galig, un ohonynt yn Cernunnos.

  Darganfuwyd darlun enwog arall o Cernunnos ar grochan Gundestrup, dysgl arian o Ddenmarc a oedd wedi'i haddurno'n gyfoethog. . Credir bod y crochan wedi'i ddarganfod gyntaf yng Ngâl ger Gwlad Groeg yn y ganrif 1af CC. Yma, Cernunnos oedd y ffigwr canolog a ddarlunnir fel gwryw cyrn yn dal torc yn ei law dde a sarff yn ei law chwith.

  Cernunnos a'r Rhyfelwr Conall Cernach

  Ym mytholeg Geltaidd, nid yw ffynonellau a mythau llenyddol hynafol a gofnodwyd fel arfer yn portreadu'r duw corniog yn uniongyrchol. Ar y llaw arall, mae cynrychioliad bodau cyrn a sarff yn chwarae rhan nodedig mewn llawer o naratifau hynafol.

  Un ohonynt yw hanes rhyfelwr arwr Uliad, Conall Cernach, a oedd yn gysylltiedig â Cernunnos. Y Gwyddel hwnMae chwedl, sy’n dyddio’n ôl i’r 18fed ganrif, yn disgrifio cyfarfyddiad yr arwr â sarff nerthol yn gwarchod trysor caer. Gan fod Cornall yn ceisio ei osgoi, penderfynodd y neidr ildio yn lle ymladd ag ef, trwy droelli o amgylch canol yr arwr.

  Yn etymolegol, mae enw Cernach yn debyg i Cernunnos, ac mae'n golygu buddugol yn ogystal â cornel neu onglog . Am y rheswm hwn, uniaethir yr arwr â'r dwyfoldeb corniog.

  Cernunnos a Chwedl Herne'r Heliwr

  Cysylltwyd yr enw Herne â'r duwdod Celtaidd Cernunnos, gan fod y ddau enw yn deillio o'r yr un gair Lladin cerne , sy'n golygu corniog. Mae Herne the Hunter yn gymeriad a ymddangosodd gyntaf yn nrama Shakespeare – The Merry Wives of Windsor.

  Yn debyg iawn i’r duw, roedd cyrn Herne hefyd yn dod allan o’i ben. Ar wahân i'w hymddangosiad, roedd y ddau gymeriad hyn yn hollol i'r gwrthwyneb. Tra roedd Cernunnos yn amddiffyn y lleoedd gwyllt a'r bwystfilod, disgrifiwyd Herne yr Heliwr fel ysbryd drwg a oedd yn dychryn anifeiliaid a phopeth a groesai ei lwybr.

  Cernunnos a Duwiau Corniog Eraill

  Yr Hen Roegiaid a'r Rhufeiniaid mae cysylltiad agos rhwng Cernunnos a Pan a Silvanus. Roedd y ddau yn dduwiau corniog gydag elfennau tebyg i gafr a oedd yn llywodraethu dros anialwch y byd.

  Roedd Cernunnos hefyd wedi'i gysylltu'n gryf â Wotan, y dwyfoldeb Germanaidd a Llychlynnaidd a elwid hefyd yn Odin . I ddechrau,Wotan oedd duw rhyfel a ffrwythlondeb ac fe'i mabwysiadwyd yn ddiweddarach gan y llwythau Nordig. Roedd yn cael ei addoli fel duw helfa wyllt ac roedd ganddo berthynas agos ag anifeiliaid gwyllt hefyd.

  Yn Mohenjo-Daro, dinas hynafol India, darganfuwyd hen grair, yn darlunio cymeriad cyrn a barfog gydag anifeiliaid o'i gwmpas. Roedd gan y ffigwr hwn debygrwydd rhyfeddol i'r duw corniog Celtaidd Cernunnos. Mae rhai yn credu bod y ddelwedd yn darlunio'r duw Hindŵaidd Shiva. Mae eraill yn meddwl ei fod yn dduwdod ar wahân, sef y cymar o Cernunnos yn y Dwyrain Canol.

  Portread a Symbolaeth Cernunnos

  Ym mytholeg Geltaidd, roedd y duw corniog yn gysylltiedig ag anifeiliaid gwyllt a lleoedd, llystyfiant, a ffrwythlondeb. Mae'n cael ei weld fel amddiffynwr coedwigoedd ac arweinydd yr helfa, yn cynrychioli bywyd, anifeiliaid, cyfoeth, ac weithiau'r Isfyd.

  Mae'n cael ei ddarlunio'n fwyaf cyffredin fel dyn yn eistedd mewn safle myfyriol gyda choesau wedi'u croesi. Mae ganddo gyrn carw yn dod allan o'i ben fel coron ac fel arfer mae anifeiliaid o'i amgylch. Ar un llaw, mae fel arfer yn dal torque neu dorc – cadwyn gysegredig o arwyr a duwiau Celtaidd. Mae hefyd yn dal sarff gorniog yn y llaw arall. Weithiau, mae'n cael ei bortreadu yn cario bag yn llawn o ddarnau arian aur.

  Gadewch i ni edrych yn agosach ar yr elfennau hyn a dadansoddi eu hystyron symbolaidd:

  • The Horns

  Mewn llawer o grefyddau hynafol, cyrn neu gyrn ar ben dynolyn gyffredin yn symbol o ddoethineb uchel a dwyfoldeb. I'r Celtiaid, roedd gan gyrn y carw ryw fawredd a gwedd hudolus, yn cynrychioli gwryweidd-dra, grym, ac awdurdod.

  Ym myd yr anifeiliaid, defnyddir cyrn fel arfau ac arfau, a byddai'r bwystfil â'r cyrn mwyaf yn gwneud hynny. fel arfer yn dominyddu dros eraill. Felly, mae'r cyrn hefyd yn symbol o ffitrwydd, cryfder, a dylanwad.

  Oherwydd eu priodweddau i dyfu yn ystod y gwanwyn, cwympo i ffwrdd yn ystod cwymp, ac yna aildyfu, mae'r cyrn yn cael eu gweld fel symbolau o natur gylchol bywyd, sy'n cynrychioli genedigaeth. , marwolaeth, ac ailenedigaeth.

  • Y Torc
  >Mae Torc yn ddarn hynafol o emwaith Celtaidd sy'n cael ei wisgo i ddangos statws y person – po fwyaf cywrain ac addurno y gadwyn adnabod, uchaf y rheng mewn cymuned. Mae Cernunnos fel arfer yn cael ei bortreadu yn dal torc neu'n ei wisgo am ei wddf.

  Mae'r torc ei hun hefyd yn cael ei ddarlunio mewn dwy ffordd wahanol. Mae'r torc cylchol yn cynrychioli cyfoeth a dosbarth uwch, ac mae hefyd yn arwydd o fod yn deilwng o barch. Gall y torc hefyd fod ar ffurf hanner lleuad neu leuad cilgant, sy'n symbol o fenyweidd-dra, ffrwythlondeb, undod y rhywiau, a'r cydbwysedd mewn bywyd.

  • Y Darnau Arian Aur<4

  Mae cernunnos weithiau’n cael ei ddarlunio â phwrs yn llawn darnau arian aur, y symbol o fod yn gyfoethog mewn grym a doethineb. Rhannodd y duw hael ei gyfoeth a thybid ei fod yn darparu cyfoeth a digonedd ar gyfery rhai sy'n ei haeddu.

  • Y Sarff

  I’r hen Geltiaid, dirgel a chymysg oedd y symbolaeth sarff. Roedd seirff yn aml yn cynrychioli'r ddau ryw, gan symboleiddio undod egni pegynol, cydbwysedd cosmig, a bywyd.

  Wrth i nadroedd daflu'r croen a dod allan o'r newydd, maent hefyd yn cynrychioli trawsnewid, trawsnewid, adnewyddiad ac aileni.

  Amlapio

  Mae Cernunnos, y duw corniog, yn cael ei adnabod gan lawer o enwau sy'n dathlu ei rinweddau dwyfol. Ef yw rheolwr a gwarchodwr anifeiliaid, coedwigoedd, coed, a gyda'i haelioni, mae'n helpu'r rhai mewn angen. Bu ei ffigwr, ynghyd â'i ddehongliadau symbolaidd amrywiol, yn ysbrydoliaeth i lawer o haneswyr ac awduron a ysgrifennodd am ei gyflawniadau ac a gerfiodd ei ddelwedd mewn arteffactau gwerthfawr.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.