Omphalos – Hanes a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o'r symbolau a oedd yn tra-arglwyddiaethu ym myd yr hynafiaeth glasurol oedd yr omphalos - arteffactau pwerus wedi'u gwneud o garreg, sy'n cael eu hystyried yn hwyluso cyfathrebu â'r duwiau. Roedd y gwrthrychau hyn yn nodi safleoedd pwysig, yn fwyaf arbennig Delphi, a oedd yn cael ei ystyried yn ganol y byd. Roedd y gred yn yr omphalos yn gyffredin, ac mae cerrig tebyg wedi'u canfod mewn diwylliannau eraill hefyd. Dyma pam y galwyd yr omphalos yn bogel y byd , ynghyd â'i arwyddocâd a'i symbolaeth i'r Groegiaid hynafol.

  Beth yw'r Omphalos?

  Y cofeb farmor yw omphalos a ddarganfuwyd yn Delphi, Gwlad Groeg, yn ystod cloddiad archeolegol. Tra bod yr heneb wreiddiol yn byw yn Amgueddfa Delphi, mae atgynhyrchiad symlach (yn y llun uchod) yn nodi'r lleoliad lle darganfuwyd y gwreiddiol.

  Adeiladwyd gan offeiriaid Knossos yn yr 8fed ganrif CC, roedd Delphi yn noddfa grefyddol. wedi ei chysegru i Apollo , ac yn gartref i'r offeiriades Pythia, a oedd yn boblogaidd yn yr hen fyd am ei geiriau proffwydol. Dywedir bod yr omphalos wedi'i addurno â ffiledau (y bandiau pen addurnol) a wisgwyd gan addolwyr wrth ymgynghori â'r oracl, gan awgrymu eu bod yn rhoi eu ffiledau yn anrheg i Apollo. Y gred gyffredinol oedd bod yr omphalos yn caniatáu cyfathrebu uniongyrchol â'r duwiau. Fodd bynnag, cipiodd y Rhufeiniaid Delphi yn gynnar yn yr 2il ganrif CC, ac erbyn 385 CE, roedd y cysegr yncau yn barhaol gan archddyfarniad yr Ymerawdwr Theodosius yn enw Cristnogaeth.

  Er mai'r omphalos yn Delphi yw'r mwyaf poblogaidd, mae eraill hefyd wedi'u darganfod. Yn ddiweddar darganfuwyd omphalos yn gwasanaethu fel caead yn gorchuddio oracl wedi'i neilltuo i Apollo yn Kerameikos, Athen. Gorchuddiwyd ei waliau gan arysgrifau Groeg hynafol. Credir ei fod yn cael ei ddefnyddio i geisio arweiniad gan dduw'r haul, trwy gyfrwng hydromancy - dull dewiniaeth yn seiliedig ar symudiadau dŵr.

  Yn llenyddiaeth Roeg, yr Ion o Euripides yn cyfeirio at yr omphalos fel bogail y ddaear a sedd broffwydol Apollo. Yn yr Iliad , fe'i defnyddir i gyfeirio at fogeil gwirioneddol y corff dynol, yn ogystal â'r bos neu ganol crwn tarian. Darn arian o'r 4edd ganrif CC yn darlunio Apollo yn eistedd ar yr omphalos.

  Ystyr a Symbolaeth Omphalos

  Y term omphalos yw'r gair Groeg am bogail . Roedd iddo ystyr symbolaidd mawr yn y cyfnodau Clasurol a Hellenistaidd.

  • Canolfan y Byd

  Yng nghrefydd yr hen Roeg, credid yr omphalos i fod yn ganolbwynt y byd. Roedd yn nodi safle cysegredig Delphi, a ddaeth hefyd yn ganolbwynt crefydd, diwylliant ac athroniaeth Groeg. Mae'n debyg bod yr henuriaid yn credu mai canol person oedd eu bogail, a'r deml lle caniateir cyswllt uniongyrchol â'r cysegredig hefyd oedd ycanol y bydysawd.

  Heddiw, mae'r term omphalos yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin mewn ystyr ffigurol i ddynodi canol rhywbeth, fel omphalos dryswch. Yn drosiadol, gellir ei ddefnyddio hefyd i gyfeirio at ganol ardal ddaearyddol, fel dinas, neu'r môr.

  • Symbol o Gogoniant

  Trwy oracl Apollo yn Delphi, roedd yr omphalos yn lledaenu gwybodaeth, doethineb a rhinwedd i'r Groegiaid hynafol. Er nad yw bellach yn ganolbwynt addoli, mae'n parhau i fod yn symbol o grefydd Apolonia ledled Gwlad Groeg, Rhufain a thu hwnt, gan ddylanwadu ar eu diwylliant a'u hathroniaeth.

  • Symbol Geni a Marw 10>

  Mewn rhai cyd-destunau, gellir gweld yr omphalos hefyd fel symbol o enedigaeth, sy’n cynrychioli’r pwynt y tarddodd bywyd ohono. Fel y bogel y byd , esgorodd hefyd ar grefydd hynafol yn Delphi.

  Mae rhai hefyd yn dyfalu bod yr omphalos yn symbol o'r beddrod, gan fod dau gladdedigaeth nodedig wedi'u cofnodi yn Delphi. : Python, cyn-feistr yr oracl a laddwyd gan Apollo, a Dionysius a gladdwyd yn adyton, neu gell y deml. Dywedodd yr offeiriad Delphic Plutarch fod gweddillion Dionysius yn agos at yr oracl .

  Yr Omphalos ym Mytholeg Roeg

  Gellir olrhain tarddiad yr omphalos yn ôl i'r plentyndod o Zeus , gan mai dyma'r garreg y twyllwyd Cronus i'w llyncu fel y tybir.credai mai Zeus ydoedd. Yn ddiweddarach, fe'i sefydlwyd yn Delphi a daeth yr hen Roegiaid i'w addoli fel canol y Ddaear. Mewn chwedl arall, roedd yr omphalos yn nodi'r fan lle lladdodd Apollo y sarff fawr Python , er mwyn iddo sefydlu ei deml yn Delphi.

  • Zeus a'r Omphalos

  Dywedodd ei rieni wrth Cronus y Titan, tad Zeus, y byddai un o'i blant yn ei ddymchwel. Am y rheswm hwn, llyncodd hwy fesul un wrth iddynt gael eu geni, gan ddechrau o Hades , Hestia , Demeter , Hera , a Poseidon . Penderfynodd Rhea, gwraig Cronus a mam Zeus, achub ei phlentyn olaf trwy lapio carreg mewn dillad baban a'i chyflwyno fel Zeus.

  Heb wybod i'w wraig ei dwyllo, Llyncodd Cronus y garreg ar unwaith. Cuddiodd Rhea y babi Zeus mewn ogof ar Fynydd Ida yn Creta, lle cafodd ei fagu gan yr afr hi Amalthea. Er mwyn cuddio crio'r babi fel na fyddai Cronus yn dod o hyd i'w fab, gwrthdarodd rhyfelwyr y Curetes eu harfau i wneud sŵn.

  Pan ddaeth Zeus yn oedolyn, penderfynodd achub ei frodyr a chwiorydd yr oedd Cronus wedi'u llyncu a gofyn cyngor y Titaness Metis. Ar ei chyngor hi, cuddiodd ei hun fel cludwr cwpan a rhoi diod i'w dad, fel y byddai Cronus yn adfywio ei blant. Yn ffodus, cafodd ei holl frodyr a chwiorydd eu diarddel yn fyw gan gynnwys carreg ei dadwedi llyncu.

  Gad i Zeus hedfan dau eryr, un o bob pen i'r ddaear. Lle cyfarfu'r eryrod, sefydlodd Zeus Delphi fel canol y byd. Nododd Zeus y lle ag omphalos - y garreg yr oedd ei dad Cronus wedi'i llyncu - ac fe'i hystyrid yn bogel y Ddaear . Dyma'r lle hefyd y byddai'r Oracl, a'r doeth a all ragfynegi'r dyfodol, yn llefaru ohono.

  • Yr Omphalos ac Apollo

  Hir cyn i Zeus sefydlu Delphi, gelwid y safle yn Pytho ac roedd yn gysegredig i Gaia, a chymerodd Apollo drosodd yr omphalos a'i ystyr symbolaidd. Mae haneswyr yn dyfalu mai Gaia, personoliad Groegaidd y Ddaear, oedd duwies crefydd ddaear gynt, gydag Apollo yn ymddangos fel duw ail genhedlaeth.

  Gwarchodwyd y gysegr gan sarff-ddraig o'r enw Python, a tybid hefyd ei fod yn feistr ar yr oracl. Yn ôl y chwedl, lladdodd Apollo y sarff a daeth y safle yn wlad ddewisol iddo. Mewn rhai cyfrifon, roedd yr omphalos hefyd yn cyfeirio at feddrod Python, gan ei fod yn nodi'r union fan lle lladdodd duw'r haul y sarff.

  Pan oedd Apollo yn chwilio am offeiriaid i wasanaethu yn ei deml, gwelodd long gyda'r Cretaniaid fel ei griw. Trodd ei hun yn ddolffin i ddal y llong ac fe berswadiodd y criw i warchod ei gysegrfa. Galwodd ei weision ef yn Delphi, fel anrhydedd i'r dolffin . Rheol Apollo ar ben yr omphaloshefyd atal ailymddangosiad Python a chyn-grefydd.

  Omphalos yn y Cyfnod Modern

  Mae'r omphalos wedi gwneud ei ffordd i mewn i ddiwylliant poblogaidd, er bod ei ystyr yn cael ei newid mewn gwahanol nofelau a ffilmiau. Yn y nofel Indiana Jones a'r Peril yn Delphi , mae'r omphalos yn gweithredu fel y gwrthrych neu'r nod y mae'r cymeriadau'n mynd ar ei ôl, gan y bydd ei ddal yn caniatáu iddynt weld y dyfodol.

  Y Defnyddir term omphalos yn aml i ddisgrifio lleoliad canolog. Yn nofel James Joyce Ulysses , defnyddiodd Buck Mulligan y term omphalos i ddisgrifio ei gartref mewn tŵr Martello. Yn yr un modd, disgrifir Abaty Glastonbury fel omphalos yn y nofel Grave Goods .

  FAQs About Omphalos

  Beth yw ystyr y gair omphalos?

  Mae Omphalos yn dod o'r gair Groeg am bogail.

  O beth mae'r omphalos wedi'i wneud?

  Mae'r omphalos gwreiddiol yn Delphi wedi'i wneud o farmor.

  Beth wnaeth yr omphalos marc?

  Mae'n nodi Teml Apollo a chanol dybiedig y bydysawd.

  A yw'r garreg omphalos yn real?

  Mae'r omphalos yn gofeb hanesyddol. Heddiw, mae'n cael ei gadw yn amgueddfa Delphi, tra bod atgynhyrchiad yn nodi'r llecyn gwreiddiol.

  Yn Gryno

  Mae'r omphalos yn symbol o'r hen grefydd Apolonia, a'r gwrthrych cysegredig a gredwyd i hwyluso cyfathrebu â'r duwiau. Roedd yr hen Roegiaid yn credu bod Delphi, lle'r oedd yr omphaloslleoli, oedd canol y byd. Mae’r awydd i fod yng nghanol y byd yn parhau’n berthnasol hyd yn oed heddiw, er ei fod yn fwy ar dermau diwylliannol, gwleidyddol, ac economaidd, yn hytrach na daearyddol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.