Ofergoelion Ynghylch Tisian

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Er mai tisian yw ymateb y corff i lid yn eich trwyn. Pan fydd eich pilen trwyn yn llidiog, mae'ch corff yn ymateb trwy orfodi aer trwy'ch trwyn a'ch ceg mewn tisian - ffrwydrad bach. Fodd bynnag, os ydych chi'n tisian yn barhaus, yna mae'n debyg bod gennych chi gyflwr sylfaenol arall neu alergedd.

  Am rywbeth mor syml ac mor fiolegol naturiol â hyn, mae'n rhyfeddol faint o ofergoelion sydd wedi codi. Mae tisian yn cael ei ddehongli a'i symboleiddio mewn gwahanol ffyrdd mewn diwylliannau ar draws y byd.

  Mae ofergoelion am disian mor hen ag amser ei hun ac i'w canfod ym mhob cornel o'r byd. Gadewch i ni edrych ar rai o'r ofergoelion mwyaf cyffredin am disian.

  Oergoelion Cyffredin Ynghylch Tisian

  • Tra bod tisian rhwng hanner dydd a hanner nos yn cael ei ystyried yn arwydd o lwc dda mewn rhai rhannau o'r byd, fe'i hystyrir yn argoel drwg mewn eraill.
  • Mae'r cyfeiriad y caiff y pen ei droi ynddo sy'n pennu a fydd y person yn cael lwc dda neu'n cael ei daro â lwc ddrwg. Os caiff y pen ei droi i'r dde wrth disian, ni fydd ond lwc dda yn aros, tra i'r chwith mae anlwc yn anochel.
  • Os tisian tra'n gwisgo, mae hyn yn golygu y gall rhywbeth drwg ddigwydd. dydd.
  • Os bydd person yn tisian yn ystod sgwrs, mae'n dweud y gwir.
  • Yn yr hen amser, tisian oedd achos i fod.dathlu gan y credid bod y person yn cael gwared ar bob ysbryd drwg o'i gwmpas.
  • Mae dau berson yn tisian ar yr un pryd yn cael ei ystyried yn arwydd bod y Duwiau yn eu bendithio ag iechyd da.
  • Mae rhai yn credu hynny os ydych chi'n tisian, mae'n golygu bod rhywun yn meddwl amdanoch chi.
  • Mewn rhai diwylliannau Asiaidd, mae un tisian yn golygu bod rhywun yn hel clecs amdanoch chi, ond yn dweud pethau neis. Mae dau disian yn golygu eu bod yn dweud pethau negyddol, tra bod tri thisian yn golygu eu bod nhw'n eich trywanu'n ôl.
  • Er y credir y bydd eich calon yn stopio pan fyddwch chi'n tisian, mewn gwirionedd, nid yw hyn yn digwydd.

  Tisian Ofergoelion Ar Draws Ddiwylliannau Gwahanol

  • Yr oedd Ewropeaid yn yr Oesoedd Canol yn cysylltu bywyd ag anadl a thrwy disian, cafodd llawer ohono ei ddiarddel. Oherwydd hyn, credent ei fod yn argoel drwg pan oedd person yn tisian, ac y byddai rhyw drychineb yn digwydd yn y dyddiau i ddod.
  • Yng Ngwlad Pwyl, mae disian yn arwydd bod mam-yng-nghyfraith rhywun yn siarad yn sâl ohonynt y tu ôl i'w cefnau. Fodd bynnag, os yw'r tisian yn sengl, roedd y tisian yn golygu y byddai ganddyn nhw berthynas greigiog â'u yng-nghyfraith.
  • Gwelid tisian fel datguddiad oddi wrth y Duwiau gan yr hen Roegiaid, Rhufeiniaid, ac Eifftiaid, ond gallai olygu naill ai ffortiwn dda neu argoel drwg, yn dibynnu ar sut y cafodd ei ddehongli.
  • Mae'r Tsieineaid yn credu bod yr adeg o'r dydd pan fydd person yn tisian yn arwyddocaol pandehongli ei ystyr. Os yw'r person yn tisian yn y bore, mae'n dangos bod yna rywun sy'n gweld eu heisiau. Roedd tisian yn y prynhawn yn golygu bod gwahoddiad ar y ffordd. Ac yn fwy na dim, roedd tisian yn y nos yn arwydd y byddai'r person yn cwrdd â ffrind annwyl yn fuan.
  • Yn Armenia, dywedir bod tisian yn rhagweld y dyfodol a pha mor debygol yw person o gyflawni ei amcanion. Tra bod un tisian yn dynodi nad yw'r person yn debygol iawn o gyflawni ei nodau ond mae tisian ddwywaith yn golygu na all unrhyw beth rwystro'r person rhag bod yn llwyddiannus.
  • Mae Indiaid yn credu bod tisian wrth gamu allan i fynd i rywle yn anhygoel ac wedi gwnaeth hi'n ddefod i yfed ychydig o ddŵr i dorri'r felltith.
  • Mae'r Eidal ar y llaw arall yn credu ei fod yn arwydd arbennig o dda clywed cath yn tisian gan y dywedir ei fod yn diarddel pob negyddiaeth a lwc ddrwg. Sicrheir priodas hapus i'r briodferch sy'n ei chlywed ar ddiwrnod ei phriodas. Ond os bydd y gath yn tisian deirgwaith, mae'n rhagweld y bydd y teulu cyfan yn dod i lawr ag annwyd yn fuan.
  • Mewn rhai diwylliannau, dehonglir tisian baban mewn amrywiol ffyrdd. Ym Mhrydain, credir bod babanod dan swyn tylwyth teg nes iddynt disian am y tro cyntaf, ac ar ôl hynny ni fydd y dylwythen deg yn eu herwgydio.
  • Yn niwylliant Polynesaidd, mae tisian yn dynodi y bydd rhywfaint o newyddion da. Ond mae hefyd yn golygu anlwc i'r teulu yn ôl Tongancredoau. Mae ofergoelion Māori yn dweud bod plentyn yn tisian yn golygu y bydd ymwelydd yn fuan.

  Bendith Person Sy'n Tisian

  Waeth ble yn y byd yr ydych chi, mae bron bob amser ymadrodd a ddywedir wrth berson sydd newydd disian, pa un ai “bendithiwch” ai “Gesundheit.

  Yn wir, yr oedd pobl yn yr hen amser yn credu, pan oedd person yn tisian, fod eu henaid yn gadael y corff ac yn unig trwy weddi y byddai yr enaid yn cael ei amddiffyn rhag cael ei ddwyn gan y diafol. Mae yna hefyd rai sy'n credu pan fydd person yn tisian, bod eu calon yn stopio am yr eiliad honno.

  Byddai pobl hefyd yn bendithio'r rhai oedd yn tisian oherwydd ei fod yn symptom o'r Pla Du – y pla ofnadwy a ddinistriodd gymunedau cyfan yn ystod yr Oesoedd Canol. Pe bai person yn tisian, roedd yn golygu eu bod yn debygol o ddal y pla. Doedd ganddyn nhw ddim llawer o amser ar ôl – a doedd fawr ddim i'w wneud ond dweud bendithiwch chi.

  Yn Tsieina, roedd yn arferiad i'r swyddogion weiddi “Long Live” bob tro. yr Empress Dowager h.y., mam yr ymerawdwr yn tisian. Parhaodd hyn i arfer modern lle mae'r Tsieineaid heddiw yn defnyddio'r ymadrodd fel ffurf o fendith pan fydd rhywun yn tisian.

  Mae gan Islam ei amrywiad ei hun o fendithion ar gyfer yr amser pan fydd person yn tisian. Bob tro y bydd rhywun yn tisian, mae disgwyl iddyn nhw ddweud, “Moliant i Dduw” y mae eu cymdeithion yn ymateb iddo gyda “Boed i Dduw drugarhau wrthyt” ayn olaf mae'r person yn dweud, “Boed i Allah eich arwain chi”. Mae'r ddefod gywrain hon hefyd yn fodd i amddiffyn y rhai sy'n tisian.

  Nifer y Tisian a Beth Mae'n Ei Olygu

  Mae yna hwiangerdd boblogaidd sy'n egluro beth mae nifer y tisian yn ei olygu:

  “Un er tristwch

  Dau am lawenydd

  Tri am lythyr

  Pedwar am fachgen.

  Pump am arian

  Chwech am aur

  11>Saith am gyfrinach, byth i gael gwybod”

  Mewn gwledydd Asia, yn enwedig Japan, Corea a Tsieina, sawl gwaith y mae rhywun yn tisian yn golygu gwahanol. Tra bod rhywun yn tisian ei hun yn golygu bod yna rywun yn siarad amdanyn nhw, mae'r nifer o weithiau'n cynrychioli'r hyn roedden nhw'n siarad amdano.

  Un tisian yw pan fydd rhywun yn dweud rhywbeth da tra'n tisian ddwywaith yn golygu bod rhywun yn dweud rhywbeth drwg.

  O ran tair gwaith, nid oes amheuaeth fod y sawl sy'n siarad mewn cariad â nhw, ond mae pedair gwaith yn arwydd y gall rhywbeth trychinebus ddigwydd i'w teulu.

  Mae rhai hyd yn oed dweud bod pumed disian yn golygu bod pwyslais ysbrydol fod angen sylw i ddod agweddau o fywyd y person ac yn galw am fewnsylliad.

  Tisian a Dyddiau'r Wythnos

  Mae yna rhigymau amrywiol sy’n boblogaidd gyda’r plant sy’n rhoi ystyr i’r diwrnod y mae’r person yn tisian, sy’n mynd fel hyn:

  “Os ydychtisian ar ddydd Llun, tisian am berygl;

  Tisian ar ddydd Mawrth, cusanu dieithryn;

  Tisian ar ddydd Mercher, tisian am llythyr;

  Tisian ar ddydd Iau, rhywbeth gwell;

  Tisian ar ddydd Gwener, tisian am dristwch;

  Tisian ar ddydd Sadwrn, gwel dy gariad yfory.

  Tisian ar y Sul, a bydd gan y diafol oruchafiaeth arnat drwy'r wythnos.” <3

  Mae llawer o amrywiadau i’r rhigwm uchod wedi’u poblogeiddio trwy lenyddiaeth sy’n pwysleisio beth yw ystyr tisian ar ddiwrnod arbennig o’r wythnos, fel yr un isod:

  “Os wyt ti’n tisian ar a Dydd Llun, mae'n dynodi perygl;

  Tisian ar ddydd Mawrth, byddwch yn cwrdd â dieithryn;

  Tisian dydd Mercher, byddwch yn derbyn llythyr;

  Tisian ddydd Iau, fe gewch chi rywbeth gwell;

  Tisian ddydd Gwener, yn dynodi tristwch:

  Tisian ddydd Sadwrn, cewch beau fory;

  Tisian cyn bwyta, bydd gennych gwmni b cyn i chi gysgu.”

  4>Amlapio

  Er bod sawl ofergoel ynglŷn â disian, mae un peth yn sicr ei fod bron bob amser y tu hwnt i reolaeth ddynol yn anffodus . Wedi'r cyfan, mae'n atgyrch y corff ac yn fodd i lanhau a chlirio'r llwybrau trwynol.

  Ond peidiwch â phoeni, gellir gwrthdroi unrhyw anlwc a ddenir gan disian unwaith yn unig trwy sychu'r trwyn yn unig,yn ymddiheuro'n gwrtais, yn strancio'r asgwrn cefn gyda gwên lydan, ac yn mynd ati i weithio fel arfer!

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.