Yr Erotes - Duwiau Asgellog Cariad

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae cariad wedi bod yn rym gyrru pwerus trwy gydol holl hanes dynolryw. Mae'n emosiwn mor gymhleth a pherthnasol i fywyd diwylliannol, fel nad oedd gan y Groegiaid un duw ond sawl duw ar ei gyfer. Yn wir, roedd angen llawer o gynorthwywyr ar brif dduwies cariad, Aphrodite i wneud ei gwaith. Galwyd y rhain yr Erotes , a enwyd ar ôl y gair Groeg am cariad yn lluosog. Mae eu nifer yn amrywio, yn dibynnu ar y ffynonellau, ond gwyddom fod o leiaf wyth.

  Am yr Erotes

  Darlunnir yr Erotes yn nodweddiadol fel ieuenctid noethlymun, asgellog sy'n gysylltiedig â chariad, rhyw, a ffrwythlondeb. Mae nifer yr Erotes yn amrywio yn dibynnu ar y ffynhonnell, yn amrywio o dri i dros wyth. Er eu bod weithiau'n cael eu darlunio fel bodau unigol, mae'r Erotes hefyd wedi'u portreadu fel cynrychioliadau symbolaidd o gariad neu fel amlygiadau o Eros, duw cariad . Yr oedd hefyd amryw dduwiau a enwyd yn cael eu hystyried yn Erotes.

  Aphrodite a'r Erotes

  Er y credir yn gyffredin mai Aphrodite oedd mam yr holl Erotes, nid yw hyn yn gywir o gwbl. Nid oedd o leiaf un, Hymenaios, yn ddisgynnydd uniongyrchol iddi, ac mae rhai ffynonellau'n dangos efallai nad oedd Pothos yn fab iddi chwaith.

  Aphrodite oedd prif dduwies harddwch, rhywioldeb, a chariad yn gyffredinol. Mae Hesiod, yn ei Theogony, yn adrodd iddi gael ei geni o organau cenhedlu Wranws, y mae ei fab Cronus wedi torri.a'i daflu i'r môr. Yn ystod Cyfnod Clasurol Gwlad Groeg, daeth i fod yn un o dduwiesau pwysicaf eu pantheon. Sicrhaodd ei goruchafiaeth le iddi ym Mynydd Olympus, lle'r oedd gorsedd Zeus, a chartref i'r duwiau.

  Roedd ar Aphrodite angen amrantiad sylweddol i gyflawni ei gwahanol gyfrifoldebau, felly roedd hi wedi'i hamgylchynu'n barhaol gan lawer o acolytes . Roedd yr Erotes yn un o'r grwpiau hyn o dduwiau oedd o'i hamgylch, ond felly hefyd y Chariaid, merched Zeus ac Eurynome .

  Rhestr o Erotes

  Tra bod union nifer yr Erotes yn amrywio, mae'r canlynol yn rhestr o'r Erotes mwyaf adnabyddus.

  1- Himeros

  Roedd Himeros yn un o'r gweision ffyddlonaf Aphrodite. Yn unol â hynny, fe'i gwelir mewn llawer o'r paentiadau a'r darluniau o'r dduwies, ynghyd â'i efaill Eros. Yr oedd yr efeilliaid i fod wedi eu geni yr un amser ag Aphrodite, ond dywedir hefyd weithiau mai meibion ​​iddi oedd hi. ei taenia , band pen lliwgar a wisgir fel arfer gan athletwyr Groegaidd. Ei gymar ym mytholeg Rufeinig oedd Cupid, ac fel yntau, byddai weithiau'n cael ei ddarlunio'n dal bwa a saeth. Dywedid fod ei saethau yn tanio awydd ac angerdd yn y rhai oedd yn cael eu taro ganddynt. Himeros oedd duw rhywiol na ellir ei reoliawydd, ac felly yr oedd yn cael ei addoli a'i ofni yr un pryd.

  2- Eros

  Duw cariad confensiynol a chwant rhywiol oedd Eros. Arferai gario fflachlamp ac weithiau delyn, ynghyd â'i fwa a'i saeth. Ei gymar Rhufeinig poblogaidd yw Cupid. Mae Eros yn nodweddu llawer o fythau pwysig, gan gynnwys rhai Apollo a Daphne .

  Mewn rhai mythau, mae'n chwarae'r prif gymeriad. Yn ôl chwedl boblogaidd gan Appuleius, cafodd Eros ei galw gan ei mam Aphrodite i ofalu am ferch ddynol o'r enw Psyche, mor brydferth nes bod pobl yn dechrau ei haddoli yn lle Aphrodite. Tyfodd y dduwies yn genfigennus a cheisio dial. Gofynnodd i Eros wneud yn siŵr y byddai Psyche yn cwympo am y dyn mwyaf dirmygus ac isel y gallai ddod o hyd iddo ond ni allai Eros helpu ond cwympo mewn cariad â Psyche. Taflodd y saeth roedd ei fam wedi'i rhoi iddo ar gyfer Psyche i'r môr a charu hi yn gyfrinachol ac mewn tywyllwch bob nos. Gwnaeth hyn fel na allai Psyche adnabod ei wyneb, ond un noson cynnau lamp olew i weld ei chariad. Yn anffodus, syrthiodd un diferyn o olew berwedig ar wyneb Eros, gan ei losgi a gwneud iddo adael ei siomi.

  3- Anteros

  Anteros oedd dialydd cariad at ei gilydd. . Casglodd y rhai oedd yn dirmygu cariad, a'r rhai na ddychwelasant gariad a dderbyniwyd. O ganlyniad, fe’i dangosir yn y rhan fwyaf o ddarluniau yn sefyll ar raddfa, sy’n symbol o’r cydbwysedd a’r tegwch y maeerlid.

  Mab i Aphrodite ac Ares oedd Anteros, a dywed rhai hanesion iddo gael ei genhedlu yn gydchwaraewr i Eros, yr hwn a fu yn unig ac yn ddigalon wedi i'w wyneb gael ei losgi. Roedd Anteros ac Eros yn edrych yn debyg iawn, er bod gan Anteros wallt hirach ac weithiau byddent yn gwisgo adenydd glöyn byw , yn lle adenydd pluog fel y gwnaeth y rhan fwyaf o Erotes. Hefyd ni fyddai fel arfer yn defnyddio bwa a saeth a byddai'n gwisgo clwb aur yn lle hynny.

  4- Phanes

  Gyda adenydd aur, a wedi'i amgylchynu gan nadroedd, roedd Phanes yn un o'r prif dduwiau yn y traddodiad Orffig. Yn eu cosmogony hwy, gelwid ef yn Protogonus, neu gyntaf-anedig, am ei fod wedi ei eni o wy cosmig, ac ef oedd yn gyfrifol am holl genhedliad a chenhedlaeth bywyd yn y byd.

  Fel ychwanegiad diweddarach i'r grŵp Erotes, mae rhai ysgolheigion yn tueddu i'w weld fel cyfuniad o rai ohonynt. Er enghraifft, mae ffynonellau Orphic yn aml yn adrodd ei fod yn androgynaidd, fel yr oedd Hermaphroditus. Mewn llawer o sylwadau, y mae yn anhawdd iawn eu hadrodd ar wahân i Eros, canys yr un modd y darlunir hwynt.

  5- Hedylogos

  > Ychydig a wyddys am Hedylogos, ar wahân i'w ymddangosiad, oherwydd nid oes unrhyw ffynonellau testunol sydd wedi goroesi yn ei enwi. Mae ychydig ffiolau Groegaidd, fodd bynnag, yn ei ddarlunio fel llanc asgellog, hir-wallt, yn tynnu cerbyd Aphrodite yng nghwmni ei frawd Pothos. Daw Hedylogos o hedus(dymunol),a logos(gair), ac fe'i hystyrir yn dduw gweniaith a godineb, a helpodd gariadon i ddod o hyd i'r union eiriau sydd eu hangen i ddatgan eu hemosiynau i'w diddordebau cariad.

  6- Hermaphroditus

  Yn ôl y chwedl, roedd Hermaphroditus yn fachgen hardd iawn ar un adeg, mor olygus nes i’r nymff dŵr Salmacis syrthio mewn cariad ag ef ar ôl ei weld. Ar ôl y cyfarfod cyntaf hwnnw, ni allai hi wrthsefyll y meddwl o fyw ar wahân iddo, felly gofynnodd Salmacis i'r duwiau fod gydag ef am byth. Cydymffurfiai'r duwiau, a pheri i'w cyrff uno'n un, yn ddyn a oedd yn ddyn ac yn ddyn.

  Daeth Hermaphroditus i gysylltiad ag androgynedd a hermaphroditis ac mae'n amddiffynnydd i'r rhai sy'n eu cael eu hunain yng nghanol y rhywiau. . Mewn cynrychioliadau artistig, nodweddion gwrywaidd yn bennaf sydd i ran uchaf eu corff, ond mae ganddyn nhw fronnau a chanol merch, ac mae eu corff isaf yn fenywaidd yn bennaf ond gyda phidyn.

  7- Hymenaios neu Hymen

  Hymenaios oedd enw duw'r seremonïau priodas. Daw ei enw o'r emynau a ganwyd yn ystod y seremonïau, a oedd yn cyd-fynd â'r newydd-briod o'r deml i'w halcobe. Cariodd fflachlamp i ddangos i'r priodfab a'r briodferch y llwybr i hapusrwydd a phriodas ffrwythlon a bu'n gyfrifol am noson briodas lwyddiannus. Mae'r beirdd sy'n sôn amdano yn cytuno ei fod yn fab i Apollo, ond maen nhw i gyd yn sôn am wahanol Muses fel ei fam: naill ai Caliope, Clio, Urania, neu Terpsichore.

  8- Pothos

  Yn olaf ond nid yn lleiaf, Pothos oedd y duw dyheu am gariad, a hefyd hiraeth am ryw. Fel y disgrifiwyd uchod, fe'i gwelir mewn celf wrth ymyl Pothos, ond fel arfer mae'n mynd gyda Himeros ac Eros hefyd. Ei briodoledd ddiffiniol yw gwinwydden grawnwin. Mewn rhai mythau mae'n fab i Zephyrus ac Iris, tra mewn eraill ei mam yw Aphrodite a'i dad Dionysus , y Bachus Rhufeinig.

  Amlapio

  Mythau niferus ac y mae cyfrifon yn son am yr Erotes. Yn y rhan fwyaf ohonyn nhw, maen nhw'n gyfrifol am yrru pobl yn wallgof neu wneud iddyn nhw wneud y pethau rhyfeddaf allan o gariad. Byddent yn mynd ymlaen i fod y Ciwpid Rhufeinig, sydd hefyd yn ymddangos mewn sawl ffurf, ond a elwir heddiw yn faban bachog ag adenydd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.