Pwy yw Astaroth?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Astaroth yn gythraul gwrywaidd o’r safle uchaf, yn ymuno â Lucifer a Beelzebub fel rhan o’r drindod ansanctaidd sy’n rheoli teyrnas uffern. Ei deitl yw Dug Uffern, ond mae pwy ydyw heddiw yn wahanol iawn i'w darddiad.

  Mae Astaroth yn enw anghyfarwydd i lawer. Ni chrybwyllir ef wrth ei enw yn y Beibl Hebraeg na'r Testament Newydd Cristnogol ac nid yw'n cael sylw mor amlwg mewn llenyddiaeth â Lucifer a Beelzebub. Ymddengys hyn yn unol â'r nodweddion, y pwerau a'r llwybrau dylanwad sy'n gysylltiedig ag ef. Mae'n ddylanwadau cynnil y tu ôl i'r llenni ymhlith cythreuliaid uffern.

  Y Dduwies Astarte

  Mae'r enw Astaroth yn gysylltiedig â'r dduwies Phoenician hynafol Astarte, a elwir hefyd yn Ashtart neu Athtart. Astarte yw'r fersiwn Hellenized o'r dduwies hon sy'n gysylltiedig â'r dduwies Ishtar mwy adnabyddus, duwies Mesopotamaidd cariad, rhyw, harddwch, rhyfel a chyfiawnder. Roedd Ashtart yn cael ei addoli ymhlith y Ffeniciaid a phobl hynafol eraill Canaan.

  Astaroth yn y Beibl Hebraeg

  Astaroth a ddarlunnir yn y Dictionnaire Infernal (1818). ). PD.

  Mae sawl cyfeiriad yn y Beibl Hebraeg at Astaroth. Yn Llyfr Genesis, mae pennod 14 yn rhoi hanes dal Lot, nai Abram yn ystod brwydr. Yn ystod y frwydr, trechodd y Brenin Chedorlaomer a'i filwyr fyddin o'r enw y Rephaim mewnlle a elwir Ashteroth Karnaim.

  Mae Josua penodau 9 a 12 yn cyfeirio at yr un lleoliad. Wrth i enw da’r Hebreaid am goncwest dyfu, dechreuodd llawer o’r bobl oedd eisoes yn bresennol yng Nghanaan geisio cytundebau heddwch â nhw. Un o'r mannau lle digwyddodd hyn oedd dinas i'r dwyrain o afon Iorddonen o'r enw Ashteroth.

  Roedd enw duwies yn cael ei ddefnyddio i enwi dinas yn ffordd gyffredin o alw bendith y duwdod, yn debyg iawn i Athen. cael ei henwi ar ôl ei noddwr dduwies Athena . Mae safleoedd archeolegol lluosog yn Syria heddiw wedi'u nodi gydag Ashteroth.

  Mae cyfeiriadau dilynol yn llyfrau’r Barnwyr ac 1 Samuel yn cyfeirio at yr Hebreaid, “yn rhoi ymaith y Baaliaid a’r Ashterothiaid”, gan gyfeirio at dduwiau estron yr oedd y bobl wedi bod yn eu haddoli ond yn troi cefn arnynt ac yn ôl iddynt. ARGLWYDD.

  Astaroth mewn Demonoleg

  Ymddengys i'r enw Astaroth gael ei feddiannu a'i addasu o'r cyfeiriadau hyn at gythraul gwrywaidd yn ystod yr 16eg ganrif.

  Gweithiau cynnar lluosog ar ddemonoleg , gan gynnwys False Monarchy of Demons , a gyhoeddwyd ym 1577 gan Johann Weyer, yn disgrifio Astaroth fel cythraul gwrywaidd, Dug Uffern ac aelod o'r drindod ddrwg ochr yn ochr â Lucifer a Beelzebub.

  Ei rym ac nid yw dylanwad ar ddynion yn dyfod yn y ffurf nodweddiadol o nerth corfforol. Yn hytrach mae'n dysgu bodau dynol y gwyddorau a mathemateg sy'n arwain at y defnydd o hudol

  Gellir hefyd ei alw am rymoedd perswâd a chyfeillgarwch ar gyfer datblygiad gwleidyddol a busnes. Y mae yn hudo trwy ddiogi, oferedd, a hunan-amheuaeth. Gellir ei wrthwynebu trwy alw ar St. Bartholomew, Apostol Iesu a'r cenhadwr cyntaf i India.

  Darlunir ef amlaf fel dyn noeth gyda chrafangau ac adenydd draig , yn dal adenydd. sarff , yn gwisgo coron , ac yn marchogaeth ar flaidd.

  Diwylliant Modern

  Ychydig o Astaroth sydd mewn diwylliant modern. Nid oes ond dau ddarlun amlwg mewn ffilm a llenyddiaeth. Mae’n un o’r cythreuliaid a wysiwyd gan Faustus yn y ddrama enwog Doctor Faustus , a ysgrifennwyd ac a berfformiwyd rhwng 1589 a 1593 pan fu farw’r awdur Christopher Marlow.

  Mae'r ddrama yn seiliedig ar chwedlau Almaenig sydd eisoes yn bodoli am ddyn o'r enw Faust. Ynddo mae'r meddyg yn dysgu'r grefft o necromancy, cyfathrebu â'r meirw, ac yn gwneud cytundeb â Lucifer. Cafodd y ddrama effaith mor ddwys ac effaith bwerus ar lawer nes adroddwyd sawl adroddiad am gythreuliaid gwirioneddol yn ymddangos yn ystod y sioe a mynychwyr yn cael eu gyrru'n wallgof. Ffilm Disney Bedknobs and Broomsticks , gyda Angela Lansbury yn serennu. Yn y ffilm, yn seiliedig ar lyfrau gan yr awdur Mary Norton, mae tri phlentyn yn cael eu hanfon i gefn gwlad Lloegr a'u rhoi yng ngofal menyw.enw Miss Price yn ystod y blitz Almaenig yn Llundain.

  Mae Miss Price yn dysgu dewiniaeth braidd yn ddamweiniol, ac mae canlyniadau anfwriadol i'w swynion. Rhaid iddyn nhw i gyd deithio i fannau hudolus i chwilio am y medaliwn er mwyn dadwneud y swynion blaenorol. Yn y ffilm mae Astaroth yn ddewin.

  Yn Gryno

  Yn gythraul gwrywaidd, roedd Astaroth yn rheoli teyrnas uffern ynghyd â Beelzebub a Lucifer. Mae'n cynrychioli perygl i bobl, gan eu harwain ar gyfeiliorn drwy eu temtio i gamddefnyddio'r gwyddorau a mathemateg.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.