Yr 20 Ffaith Syfrdanol Orau am Lychlynwyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Efallai mai’r Llychlynwyr yw rhai o’r grwpiau mwyaf diddorol o bobl mewn hanes. Nid yw'n anghyffredin wrth ddarllen am Lychlynwyr i ddod ar draws erthyglau sy'n tynnu sylw at eu cymdeithasau fel rhai treisgar iawn, ehangu, canolbwyntio ar ryfel, ac ysbeilio. Er bod hyn yn wir i raddau, mae llawer mwy o ffeithiau diddorol am Lychlynwyr sy'n aml yn cael eu hanwybyddu a'u hanwybyddu.

  Dyma pam rydym wedi penderfynu rhoi rhestr dreiddgar i chi o'r 20 ffaith fwyaf diddorol am y Llychlynwyr. Llychlynwyr a'u cymdeithasau, felly daliwch ati i ddarllen i ddarganfod rhai manylion llai adnabyddus am y ffigurau hanesyddol polareiddio hyn.

  Roedd Llychlynwyr yn adnabyddus am eu teithiau ymhell o Sgandinafia.

  Roedd y Llychlynwyr yn fforwyr meistrolgar. Buont yn arbennig o weithgar o'r 8fed ganrif a datblygodd draddodiad o forwriaeth. Dechreuodd y traddodiad yn Sgandinafia, yr ardal yr ydym yn ei galw heddiw yn Norwy, Denmarc, a Sweden.

  Er i'r Llychlynwyr osod eu golygon gyntaf ar yr ardaloedd agosaf y maent yn hysbys iddynt, megis Ynysoedd Prydain, Estonia, a rhannau o Rwsia, a'r Baltics, ni phallasant yno. Darganfuwyd olion eu presenoldeb mewn mannau pell hefyd, wedi'u gwasgaru o Wcráin i Constantinople, Penrhyn Arabia, Iran, Gogledd America, a hyd yn oed Gogledd Affrica. Gelwir y cyfnodau hyn o fordaith helaeth yn oes y Llychlynwyr.

  Hen Norseg oedd y Llychlynwyr yn siarad.

  Yr ieithoedd a siaredir heddiw yng Ngwlad yr Iâ, Sweden,i'r Llychlynwyr. Defnyddid y merched a ddygwyd i mewn yn gaethion o wledydd eraill at briodas, a gwnaed llawer o rai eraill yn ordderchwragedd a meistresi.

  Rhannwyd cymdeithasau Llychlynnaidd yn dri dosbarth.

  Arweiniwyd cymdeithasau Llychlynnaidd gan uchelwyr Llychlynnaidd o'r enw jarls a oedd fel arfer yn rhan o'r elît gwleidyddol a oedd â thiroedd helaeth ac yn berchen ar dda byw. Roedd y Llychlynwyr jarls yn goruchwylio dienyddiad bywyd gwleidyddol mewn pentrefi a dinasoedd ac yn gweinyddu cyfiawnder yn eu priod wledydd.

  Gelwid dosbarth canol y gymdeithas yn karls ac roedd yn cynnwys o bobl rydd oedd yn berchen tir. Ystyrid hwy fel y dosbarth gweithiol oedd yn beirianwaith y cymdeithasau Llychlynnaidd. Rhan isaf y gymdeithas oedd y bobl gaethiwus o'r enw thralls, a oedd yn gyfrifol am gyflawni tasgau cartref a llafur llaw.

  Credai Llychlynwyr yn y cynnydd cymdeithasol mewn rheng.

  Er bod eu harferion yn defnyddio sefydliad caethwasiaeth, roedd yn bosibl newid rôl a safle cymdeithasol rhywun o fewn y grŵp. Er nad yw’n gwbl hysbys eto sut y byddai hyn yn mynd ymlaen i ddigwydd, gwyddom ei bod yn bosibl i gaethweision gael rhai hawliau. Gwaherddid hefyd i berchennog lofruddio ei gaethwas ar fympwy neu am ddim rheswm.

  Gallai caethweision hefyd ddod yn aelodau rhydd o gymdeithas a bod yn berchen ar eu tir eu hunain, yn debyg i aelodau'r dosbarth canol.

  Amlapio

  Gadawodd Llychlynwyr farc parhaol ar y byd, gyda’u diwylliant a’u hiaith, eu sgiliau adeiladu llongau, a’u hanes a oedd weithiau’n heddychlon, ond yn amlach na pheidio , yn dreisgar iawn ac yn ehangu.

  Mae'r Llychlynwyr wedi'u rhamanteiddio'n drwm, hyd yn oed yn eu dehongliad eu hunain o hanes. Fodd bynnag, yn ôl yn y 19eg ganrif y dechreuodd y rhan fwyaf o'r camsyniadau y deuwn ar eu traws am Lychlynwyr y dyddiau hyn, ac fe baentiodd y diwylliant pop diweddar ddarlun cwbl wahanol am Lychlynwyr.

  Y Llychlynwyr mewn gwirionedd yw rhai o'r rhai mwyaf cyfareddol a pholaraidd. cymeriadau i ymddangos ar lwyfan cymhleth hanes Ewrop, a gobeithiwn ichi ddysgu llawer o ffeithiau newydd diddorol am y grŵp hwn o bobl.

  Mae Norwy, Ynysoedd y Ffaröe, a Denmarc yn adnabyddus am eu tebygrwydd niferus, ond nid yw llawer o bobl yn gwybod bod yr ieithoedd hyn mewn gwirionedd yn deillio o iaith ar y cyd a oedd yn cael ei siarad am amser hir iawn, a elwir yr Hen Norseg neu'r Hen Nordig.

  Siaradwyd yr Hen Norwyeg o mor gynnar â’r 7fed ganrif hyd at y 15fed ganrif. Er na ddefnyddir Hen Norwyeg y dyddiau hyn, mae wedi gadael llawer o olion ar ieithoedd Nordig eraill.

  Defnyddiodd y Llychlynwyr yr iaith benodol hon fel lingua franca. ysgrifennwyd Hen Norwyeg mewn runes , ond roedd yn well gan y Llychlynwyr adrodd eu chwedlau ar lafar yn hytrach na'u hysgrifennu'n helaeth, a dyna pam dros amser, daeth adroddiadau cwbl wahanol i'r amlwg o ddigwyddiadau hanesyddol yn yr ardaloedd hyn.

  Nid oedd rhigolau hynafol yn cael eu defnyddio’n gyffredin.

  Fel y soniasom, roedd Llychlynwyr yn cymryd gofal mawr o’u traddodiad adrodd straeon llafar ac yn ei feithrin yn helaeth, er bod ganddynt iaith ysgrifenedig soffistigedig iawn. Fodd bynnag, roedd rhedfeydd fel arfer yn cael eu cadw at ddibenion seremonïol, neu i nodi tirnodau pwysig, cerrig beddau, eiddo, ac ati. Daeth yr arferiad o ysgrifennu yn fwy poblogaidd pan gyflwynwyd yr wyddor gan yr Eglwys Gatholig Rufeinig.

  Mae’n bosibl mai o’r Eidal neu Wlad Groeg y daeth Runes.

  Er y gall gwledydd Llychlyn heddiw ymfalchïo mewn rhai henebion gwirioneddol ysblennydd yn darlunio rhediadau Nordig hynafol, credir mai rhediadau oedd y rhain mewn gwirioneddbenthyg o ieithoedd a sgriptiau eraill.

  Er enghraifft, mae posibilrwydd mawr fod y rhediadau yn seiliedig ar sgriptiau a ddatblygwyd ym mhenrhyn yr Eidal, ond y pellaf y gallwn olrhain tarddiad y rhediadau hyn yw o Wlad Groeg a ddylanwadodd ar ddatblygiad yr wyddor Etrwsgaidd yn yr Eidal.

  Nid ydym yn gwbl sicr sut y cyflwynodd y Llychlynwyr cynnar y rhediadau hyn, ond mae rhagdybiaeth mai crwydrol oedd y grwpiau gwreiddiol a ymsefydlodd yn Sgandinafia, ac a deithiodd i fyny tua'r gogledd. Yr Almaen a Denmarc, yn cario'r sgript runic gyda nhw.

  Ni wisgodd y Llychlynwyr helmedau corniog.

  Mae bron yn amhosibl dychmygu Llychlynwyr heb eu helmedau corniog enwog, felly mae'n rhaid Syndod i glywed eu bod yn fwy na thebyg erioed wedi gwisgo dim byd tebyg i helmed gorniog.

  Ni lwyddodd archeolegwyr a haneswyr erioed i ddod o hyd i unrhyw ddarluniau o Lychlynwyr yn gwisgo helmedau corniog, ac mae'n debygol iawn bod ein modern- darluniau dydd o act gorniog y Llychlynwyr yn dod gan arlunwyr o'r 19eg ganrif a oedd yn tueddu i ramantu'r penwisg hon. Efallai fod eu hysbrydoliaeth wedi dod o'r ffaith fod offeiriaid yn gwisgo helmedau corniog yn yr ardaloedd hyn yn yr hen amser at ddibenion crefyddol a seremonïol, ond nid ar gyfer rhyfel.

  Roedd seremonïau claddu'r Llychlynwyr yn bwysig iawn iddynt.

  Gan eu bod yn forwyr yn bennaf, nid yw'n syndod bod Llychlynwyr yn agosyn gysylltiedig â dŵr ac yn meddu ar gryn barch ac edmygedd at y moroedd mawr.

  Dyma pam roedd yn well ganddyn nhw gladdu eu meirw mewn cychod, gan gredu y byddai'r cychod yn cludo eu cydwladwyr ymadawedig i Valhalla , teyrnas fawreddog a oedd, yn eu barn hwy, yn disgwyl dim ond y dewraf yn eu plith.

  Ni ddaliodd y Llychlynwyr yn ôl gyda'u seremonïau claddu ac roedd yn well ganddynt addurno'r cychod claddu gydag amrywiaeth o arfau, pethau gwerthfawr, a hyd yn oed caethweision aberthol ar gyfer y claddedigaethau cwch seremonïol.

  Nid morwyr nac ysbeilwyr oedd pob Llychlyn.

  Camsyniad arall am Lychlynwyr yw mai morwyr yn unig oeddynt, yn archwilio gwahanol rannau o'r byd, ac yn ysbeilio beth bynnag gwelsant yn eu lle. Fodd bynnag, roedd nifer eithaf sylweddol o bobl Nordig ynghlwm wrth amaethyddiaeth a ffermio, ac yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn gweithio mewn caeau, yn gofalu am eu grawn, fel ceirch neu haidd.

  Roedd Llychlynwyr hefyd yn rhagori mewn ffermio gwartheg, a cyffredin iawn oedd i deuluoedd ofalu am ddefaid, geifr, moch, a gwahanol fathau o wartheg ar eu ffermydd. Roedd amaethyddiaeth a ffermio gwartheg yn sylfaenol i ddod â digon o fwyd i'w teuluoedd i oroesi hinsawdd dywydd garw'r ardal.

  Nid oedd y Llychlynwyr byth yn gwbl unedig fel pobl.

  Camsyniad mawr arall yw ein bod ni tueddu i ddefnyddio'r enw Llychlynnaidd i'w briodoli i bobl Nordig hynafol fel rhyw fath o agrym uno a oedd i bob golwg yn bodoli rhwng y grwpiau o bobl a oedd yn trigo yn Sgandinafia.

  Dim ond oherwydd bod symleiddio hanesyddol wedi arwain at bawb yn cael eu labelu fel Llychlynwyr neu'r boblogaeth gyfan yn cael ei hystyried yn genedl unedig. Mae'n annhebygol iawn bod Llychlynwyr hyd yn oed yn galw eu hunain fel hyn. Roeddent wedi'u gwasgaru o amgylch ardaloedd modern Denmarc, Norwy, Faroes, Gwlad yr Iâ, a Sweden, a chawsant amddiffyniad mewn llawer o wahanol lwythau a arweinid gan benaethiaid.

  Nid yw hyn yn rhywbeth yr oedd diwylliant pop yn trafferthu ei gynrychioli yn gywir, felly efallai y byddai'n syndod darganfod bod Llychlynwyr yn aml yn gwrthdaro ac yn ymladd ymysg ei gilydd hefyd.

  Ystyr y gair Llychlynnaidd yw “cyrch môr-ladron”.

  Y gair am Lychlynwyr yn dod o'r Hen Norseg a siaredid yn Sgandinafia hynafol, sy'n golygu cyrch môr-ladron. Ond, fel y soniasom, nid oedd pob Llychlynwr yn fôr-leidr gweithgar, nac yn cymryd rhan weithredol mewn môr-ladrad. Roedd yn well gan rai beidio â mynd i ryfeloedd a throi at fywyd heddychlon wedi'i gysegru i ffermio a theulu.

  Glaniodd Llychlynwyr yn America cyn Columbus.

  Erik the Red – Cyntaf i archwilio'r Ynys Las. Parth Cyhoeddus.

  Mae Christopher Columbus yn dal i gael ei briodoli fel y gorllewinwr cyntaf i droedio ar lannau America, fodd bynnag mae cofnodion yn dangos bod Llychlynwyr wedi ymweld â Gogledd America ymhell o'i flaen, gan ei guro tua 500 mlynedd cyn iddo.aeth hyd yn oed ei hwyliau tuag at y Byd Newydd.

  Un o'r Llychlynwyr sy'n cael ei briodoli i gyflawni hyn yw Leif Eriksson, fforiwr Llychlynnaidd enwog. Mae Eriksson yn cael ei ddarlunio'n aml mewn llawer o Sagas Gwlad yr Iâ fel mordaith ac anturiaethwr di-ofn.

  Cafodd Llychlynwyr effaith aruthrol ar enwau dyddiau'r wythnos.

  Darllenwch yn ofalus ac efallai y dewch chi o hyd i rai adleisiau o grefydd Nordig a Hen Norseg yn enwau dyddiau'r wythnos. Yn yr iaith Saesneg, mae Thursday wedi'i enwi ar ôl Thor , y Nordig God of Thunder, a rhyfelwr dewr ym mytholeg Norsaidd . Efallai mai Thor yw'r duw Nordig mwyaf adnabyddus ac fe'i darlunnir fel arfer â morthwyl nerthol y gallai ef yn unig ei drin.

  Enwyd dydd Mercher ar ôl Odin, prif dduw y pantheon Nordig a thad Thor, tra Mae Friday wedi'i henwi ar ôl Frigg, gwraig Odin , sy'n symbol o harddwch a chariad ym mytholeg Norseg.

  Enwyd hyd yn oed dydd Sadwrn gan y bobl Norwyaidd sy'n golygu, “y diwrnod ymdrochi” neu “y diwrnod golchi ” a dyna’r diwrnod mae’n debyg pan anogwyd Llychlynwyr i roi mwy o sylw i’w hylendid.

  Gwnaeth y Llychlynwyr chwyldroi adeiladu llongau yn llwyr.

  Nid yw’n syndod bod Llychlynwyr yn adnabyddus am eu sgiliau adeiladu llongau , o gofio bod llawer ohonynt yn forwyr ac yn anturiaethwyr brwd, a thros rai canrifoedd, llwyddasant i berffeithio'r grefft o adeiladu llongau.

  Y Llychlynwyraddasu eu dyluniadau i batrymau tywydd a hinsawdd yr ardaloedd yr oedden nhw'n arfer byw ynddynt. Dros amser, dechreuodd eu llofnod longau a elwir yn longau hir, ddod yn safon a oedd yn cael ei hatgynhyrchu, ei mewnforio a'i defnyddio gan ddiwylliannau niferus.

  Ymarferodd Llychlynwyr caethwasiaeth.

  Mae'n hysbys bod Llychlynwyr wedi ymarfer caethwasiaeth. Roedd disgwyl i'r thralls, sef y bobl roedden nhw wedi'u caethiwo, gyflawni tasgau bob dydd o gwmpas y tŷ neu wneud gwaith llaw pryd bynnag y bydden nhw angen gweithlu ar gyfer prosiectau adeiladu llongau neu unrhyw beth a oedd yn cynnwys adeiladu.

  Yna Roedd dwy ffordd i'r Llychlynwyr gymryd rhan mewn caethwasiaeth:

  • Un ffordd oedd trwy gipio a chaethiwo pobl o'r trefi a'r pentrefi yr oeddent yn eu hysbeilio. Byddent wedyn yn dod â'r bobl oedd wedi'u dal gyda nhw i Sgandinafia a'u troi'n gaethweision.
  • Y dewis arall oedd cymryd rhan yn y fasnach gaethweision. Gwyddys eu bod yn talu am gaethweision gydag arian neu bethau gwerthfawr eraill.

  Cafodd Cristnogaeth effaith aruthrol ar ddirywiad y Llychlynwyr.

  Erbyn y flwyddyn 1066, roedd y Llychlynwyr eisoes yn fflyd. dechreuodd grŵp o bobl a'u traddodiadau ymgolli a chyfuno fwyfwy. Tua'r amser hwn, lladdwyd eu brenin olaf hysbys, y Brenin Harald, mewn brwydr yn Stamford Bridge.

  Ar ôl y digwyddiadau hyn, dechreuodd y diddordeb mewn ehangu milwrol leihau'n araf ymhlith y boblogaeth Nordig, a llawerroedd arferion yn cael eu gwahardd gan y Gristnogaeth newydd, ac roedd un ohonynt yn cymryd Cristnogion yn gaethweision.

  Roedd y Llychlynwyr yn storïwyr selog.

  Saga Gwlad yr Iâ. Gweler hwn ar Amazon.

  Er bod ganddynt iaith hynod ddatblygedig a system ysgrifennu oedd braidd yn hwylus i’w defnyddio, roedd yn well gan y Llychlynwyr adrodd eu straeon ar lafar a’u trosglwyddo i’r cenedlaethau nesaf. Dyma'r rheswm pam fod cymaint o wahanol adroddiadau am brofiadau'r Llychlynwyr yn amrywio o le i le. Fodd bynnag, roedden nhw hefyd yn ysgrifennu eu straeon ar ffurf a elwir yn Saga.

  Roedd sagas yn gyffredin yn nhraddodiadau Llychlynwyr Gwlad yr Iâ, ac roeddent yn cynnwys casgliadau a dehongliadau mawr o ddigwyddiadau hanesyddol a disgrifiadau o'r gymdeithas. Efallai mai Sagas Gwlad yr Iâ yw’r adroddiadau ysgrifenedig mwyaf adnabyddus am fywydau a thraddodiadau’r bobl Nordig yng Ngwlad yr Iâ a Sgandinafia. Er eu bod yn gymharol wir wrth ddarlunio digwyddiadau hanesyddol, mae Saga Gwlad yr Iâ hefyd yn nodedig am ramantu hanes y Llychlynwyr, felly nid yw cywirdeb rhai o'r straeon hyn wedi'i wirio'n llwyr.

  Gadawodd y Llychlynwyr farc mawr ar gymdeithasau Llychlyn.

  Credir bod hyd at 30% o boblogaeth wrywaidd Denmarc, Norwy, a Sweden yn ôl pob tebyg yn disgyn o'r Llychlynwyr. Mae gan tua un o bob 33 o ddynion ym Mhrydain rywfaint o dras Llychlynnaidd.

  Roedd gan y Llychlynwyr ddiddordeb ac roedd yn bresennol yn Ynysoedd Prydain, a rhai ohonyntyn y diwedd aros a setlo yn y rhanbarth, gan achosi'r cymysgedd genetig penodol hwn.

  Byddai Llychlynwyr yn ennill rhywfaint o incwm gan eu dioddefwyr.

  Nid oedd yn anghyffredin i ddioddefwyr cyrchoedd y Llychlynwyr gynnig aur iddynt yn gyfnewid am gael llonydd. Dechreuodd yr arferiad hwn ddod i'r amlwg rhwng y 9fed a'r 11eg ganrif yn Lloegr a Ffrainc, lle daeth presenoldeb y Llychlynwyr yn fwyfwy cyffredin dros amser.

  Roedd yn hysbys bod Llychlynwyr yn codi eu ffioedd “di-drais” ar gyfer llawer o deyrnasoedd yr oeddent yn eu bygwth, a hwy yn aml yn y diwedd ennill symiau mawr o arian, aur, a metelau gwerthfawr eraill. Dros amser, trodd hyn yn arfer anysgrifenedig o'r enw y Danegeld.

  Mae llawer o ddadleuon ar pam aeth Llychlynwyr ar gyrchoedd.

  Ar un ochr, credir bod cyrchoedd yn rhannol yn ganlyniad i'r ffaith bod Llychlynwyr yn byw mewn hinsawdd ac amgylchedd eithaf llym, lle nad oedd ffermio a bugeilio gwartheg yn opsiwn ymarferol i lawer. Oherwydd hyn, cymerasant ran mewn ysbeilio fel ffurf o oroesiad yn y rhanbarthau Nordig.

  Oherwydd y boblogaeth fawr yn y rhanbarthau Nordig, tueddai gwrywod gormodol i adael eu cartrefi i fynd am gyrchoedd, er mwyn sicrhau cydbwysedd. gael eu cynnal ar eu tir.

  Mewn achosion eraill, y rheswm i ysbeilio rhanbarthau eraill hefyd oedd oherwydd eu bod eisiau mwy o wragedd yn eu teyrnas. Yn bennaf, roedd pob dyn yn cymryd rhan mewn polygami, ac roedd cael mwy nag un wraig neu ordderchwraig yn arferiad

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.