Ystyr a Symbolaeth Eliffantod

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ymhlith yr anifeiliaid mwyaf mawreddog, mae eliffantod wedi cael eu parchu a’u parchu ers yr hen amser. Maent yn anifeiliaid hynod symbolaidd, yn cael eu gwerthfawrogi am eu teyrngarwch, harddwch, a mawredd, ac mewn rhannau o'r byd, am y gwasanaethau a wnânt i fodau dynol.

  Ystyr a Symbolaeth Eliffantod

  Eliffantod yn cael eu parchu ar draws diwylliannau a hyd yn oed yn cael eu haddoli mewn rhai. Mae paentiadau a darluniau o eliffantod a ddarganfuwyd mewn ogofâu bodau dynol cynnar yn dangos bod dynoliaeth wedi cymryd diddordeb mawr yn yr anifeiliaid mawreddog hyn ers dechrau amser. Dros amser, mae eliffantod wedi dod i fod yn gysylltiedig â'r ystyron hyn.

   7> Teyrngarwch a Chof - Er mor fawr â nhw, gall eliffantod fod yn addfwyn iawn a gofalu am eu ieuanc a'u gilydd gyda ffyddlondeb. Maen nhw'n byw ac yn symud mewn buchesi ac nid ydyn nhw'n gadael unrhyw un ohonyn nhw ar ôl beth bynnag. Wrth iddynt symud, gosodir y rhai ifanc yn y canol i'w hamddiffyn. Yn ogystal â hyn, dywedir bod gan eliffantod atgofion gwych. Mae'r dywediad Nid yw eliffantod byth yn anghofio yn adnabyddus.
  • Power – Mae eliffantod yn anifeiliaid cryf sy'n gallu chwisgo hyd yn oed anifeiliaid mor gryf â llewod â'u ysgithrau. Gallant hefyd yn hawdd ddod â choed mawr i lawr sy'n sail i'w yn symbol o gryfder a nerth .
  • Doethineb – O'u ffordd o fyw i'w harferion bwydo, y ffordd y maent yn gofalu am ei gilydd, a'u gallu i wybod pryd i ymfudowrth chwilio am borfeydd gwyrddach, mae eliffantod wedi profi i fod yn greaduriaid hynod ddeallus ac felly wedi dod yn symbol o ddoethineb .
  • Amynedd – Mor fawr a phwerus ag y maent , eliffantod yn dawel ac yn araf i ddicter. Maent yn cadw at eu hunain ac nid ydynt yn ymosod oni bai eu bod dan fygythiad. Dyma pam eu bod yn symbol o amynedd.
  • Gwirionedd / Benyweidd-dra –  Mae’r symbolaeth hon yn deillio o chwedl hynafol Fwdhaidd sy’n datgan bod mam Bwdha, Maya, wedi beichiogi gydag ef ar ôl cael ymweliad mewn breuddwyd gan eliffant gwyn.
  • Pob lwc – Mae'r symbolaeth hon yn deillio o'r ffydd Hindŵaidd lle mae Ganesha , duw lwc, fel arfer yn cael ei ddarlunio fel eliffant. Daw cysylltiad arall gan Indra , duw glaw Hindŵaidd, a gynrychiolir yn marchogaeth eliffant gwyn ei liw.
  • Brenhiniaeth – Yn draddodiadol, roedd brenhinoedd yn marchogaeth ar eliffantod dof, eu defnyddio fel dull o deithio. Oherwydd hyn, mae eliffantod wedi ennill symbolaeth mawredd a breindal.

  Symboledd Breuddwyd Eliffant

  Mae sawl ystyr i ymddangosiad eliffant yn eich breuddwyd. Gall olygu bod angen i chi fod yn fwy amyneddgar, neu eich bod wedi dal gafael yn y gorffennol yn rhy hir ac angen rhoi’r gorau iddi, eich bod yn arweinydd da sydd â rheolaeth dda, neu fod angen i chi gymryd mwy o reolaeth dros eich bywyd. .

  Eliffantod fel Anifail Ysbryd

  Anifail ysbryd yw negesydd a anfonir i'ch helpuyn nhaith eich bywyd a ddaw ar ffurf anifail ac a all amlygu ei hun i chi mewn breuddwydion neu fel tynfa ddi-baid at anifail penodol. Mae cael eliffant fel tywysydd ysbryd yn eich helpu i ddod yn amyneddgar, yn deyrngar, yn gryf, ac yn gallu ffurfio bondiau teuluol a chyfeillgarwch cryf. Gellir galw ar yr eliffant pan fyddwch am wella trawma a dod o hyd i atgofion anghofiedig.

  Eliffantod fel Anifail Totem

  Canllaw ysbryd oes sy'n cadw yw anifail totem. eich cwmni yn y byd corfforol ac ysbrydol. Mae cael yr eliffant fel eich anifail totem yn eich atgoffa i amddiffyn eich dwyfoldeb er mwyn meithrin lwc dda a ffyniant>Mae anifeiliaid pŵer yn greaduriaid goruwchnaturiol ar ffurf anifeiliaid sy'n ymgorffori person sy'n cynysgaeddu â'r nodweddion dymunol. Mae cael yr eliffant fel eich anifail pŵer yn eich cynysgaeddu â thosturi a charedigrwydd.

  Eliffantod mewn Llên Gwerin

  Ar draws y byd, mae eliffantod yn anifeiliaid parchus sydd wedi dod yn rhan o amser dros amser. llên gwerin, y rhan fwyaf ohonynt yn Affricanaidd oherwydd bod y boblogaeth fwyaf o eliffantod i'w chael yn Affrica.

  • Ghana

  Yn llwyth Ashanti Ghana, eliffantod oedd credir ei fod yn ailymgnawdoliad o benaethiaid y gorffennol ac o'r herwydd cawsant seremonïau claddu priodol ar ôl eu marwolaeth.

  • India

  Ym mytholeg Hindŵaidd, Shiva , ycynhaliwr y bydysawd, wedi ei syfrdanu gan weld bachgen ifanc yn agos i'w gartref, a'i laddodd ond ar unwaith teimlai'n euog.

  Yna anfonodd ei filwyr i ddod â phen anifail ato fel y gallai ei gysylltu â'r bachgen ac anadlu bywyd i mewn iddo. Ar ôl cael pen eliffant newydd, daeth y bachgen i gael ei adnabod fel Ganesh y duw eliffant, mab Shiva.

  Am y rheswm hwn, mae Indiaid yn rhoi ffigurau duw'r eliffant i'w hanwyliaid fel dymuniad pob lwc a positifrwydd.

  • Kenya

  Mae llwyth Akamba o Kenya yn credu bod yr eliffant wedi ei eni o ddyn benywaidd. Wedi ceisio cyngor gan wr doeth ar sut i gyfoethogi, cyfarwyddwyd gwr tlawd y wraig hon i roi eli ar ddannedd cwn ei wraig.

  Dros amser, tyfodd y dannedd yn hir, a phluodd y dyn a'u gwerthu. i ddod yn gyfoethog. Fodd bynnag, ni stopiodd corff y wraig newid ar ôl hynny, gan iddo ddod yn fawr, yn drwchus, yn llwyd, ac yn grychu. Dyna pryd y rhedodd hi at y llwyn ac esgor ar blant eliffantod a fu, dros amser, yn ailboblogi'r llwyn ag eliffantod.

  Mewn chwedl arall o Kenya, dywedir mai bodau dynol, eliffantod, a tharanau i gyd ar y dechrau. yn byw gyda'i gilydd ar y ddaear ond mewn ffrae gyson. Wedi blino ar y poeri, aeth Thunder i'r nefoedd, gan adael yr eliffantod ymddiriedus i ddod o hyd i ffordd i fyw gyda'r bodau dynol.

  Fodd bynnag, gwnaeth y bodau dynol saeth wenwynig a ddefnyddiwyd ganddynt i saethu'reliffant. Aeth cri'r eliffant am help i daranau heb ei ateb ac felly gwnaeth bodau dynol, wedi'u hysgogi gan ego, fwy o saethau gwenwynig i ladd hyd yn oed mwy o anifeiliaid.

  • De Affrica

  Yn llên gwerin De Affrica, trwyn byr oedd gan yr eliffant i ddechrau tan gyfarfyddiad anffafriol â chrocodeil a’i neidiodd tra’r oedd yn yfed dŵr a cheisio ei dynnu oddi tano gan y trwyn.

  Mewn ymgais i wneud hynny. achub ei fywyd, cloddiodd yr eliffant yn ei sodlau ac yn y diwedd enillodd y frwydr ond daeth allan ohoni gyda thrwyn hir iawn. Ar y dechrau, nid oedd yn fodlon ar ei drwyn ond dros amser, daeth i'w garu oherwydd y manteision a roddodd iddo.

  Yn eiddigedd at ei drwyn hir, aeth eliffantod eraill at yr afon i bigo trwyn brwydro yn erbyn y crocodeil.

  Mewn myth De Affrica arall, adroddir chwedl am ferch a alltudiwyd o'i chymuned oherwydd bod ei thaldra'n gysylltiedig â dewiniaeth. Tra'n crwydro'r anialwch yn drist, daeth y ferch ar draws eliffant a ofalodd amdani ac yn y diwedd ei phriodi, gan esgor yn ddiweddarach ar bedwar mab a esgorodd ar y clan Indhlovu a oedd yn adnabyddus am y prif benaethiaid.

  • Chad

  Ymhlith llwyth Chad Gorllewin Affrica, adroddir stori am heliwr hunanol a ddaeth o hyd i groen eliffant hardd a'i gadw iddo'i hun.

  Pan yn ddiweddarach cyfarfu â gwraig yn crio am golli ei lliain hardd, priododd hi â'r addewid o newydddillad. Yn ddiweddarach darganfu'r wraig ei chroen cudd a rhedodd yn ôl gydag ef i'r goedwig i fyw fel eliffant.

  O'r ddynes hon y ganed clan a oedd yn addurno'r totem eliffant i ddangos llong perthynas gyda'r eliffant.

  Am Eliffantod

  Mae eliffantod yn famaliaid mawreddog a hynod ddeallus a geir mewn rhanbarthau trofannol ac isdrofannol Affricanaidd ac Asiaidd. Nhw yw'r mamaliaid tir byw mwyaf ac maent yn bwydo ar laswellt, dail a ffrwythau. Mae lliw eliffantod yn amrywio o lwydaidd i frown a gall yr anifeiliaid hyn bwyso o 5,500 kg i 8000 kg yn dibynnu ar y math.

  Y mathau hyn yw'r eliffant safana/llwyn Affricanaidd, yr eliffant coedwig Affricanaidd, a'r eliffant Asiaidd . Mae eliffantod yn adnabyddus yn bennaf am eu ysgithrau mawr wedi'u gwneud o ifori. Defnyddiant y ysgithrau hyn i amddiffyn eu hunain yn ystod ymladd, i gloddio a chasglu bwyd a dŵr, i godi gwrthrychau, ac i amddiffyn eu boncyff sydd, gyda llaw, yn sensitif.

  Yn y gorffennol diweddar, lansiwyd ymgyrchoedd i amddiffyn eliffantod sydd bellach wedi'u rhestru fel anifeiliaid mewn perygl. O botsio anghyfreithlon i wrthdaro gyda'r bodau dynol sy'n tresmasu'n barhaus, mae eliffantod wedi teimlo pwysau'r cyfadeilad goruchafiaeth ddynol i bwynt o angen amddiffyniad rhag iddynt wynebu'r un dynged â'u perthnasau, y mamothiaid.

  Amlapio

  O beintiadau ogof cynnar dyn i chwedlau a straeon traddodiadol, mae'n amlwg bod eliffantod a dynoliaethwedi bod yn anwahanadwy ers cyn cof. Er bod rhan o ddynoliaeth wedi tresmasu ar gynefin yr anifail mawreddog hwn, fel y mae pob natur yn ei wneud, mae rhan o'r ddynoliaeth o hyd sy'n dal i barchu eliffantod ac yn cadw delwau a ffigurynnau o'r fath ar gyfer addoliad, harddwch, ac fel dymuniad pob lwc a ffyniant.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.