Asteria - Duwies Titan y Sêr sy'n Cwympo

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Asteria oedd duwies Titan y sêr ym mytholeg Roeg. Hi hefyd oedd duwies dewiniaeth gyda'r nos, gan gynnwys sêr-ddewiniaeth ac uniromancy (dehongliad o freuddwydion rhywun er mwyn rhagweld y dyfodol). Roedd Asteria yn dduwies ail genhedlaeth a oedd yn adnabyddus am fod yn fam i'r dduwies enwog, Hecate , personoliad dewiniaeth. Dyma olwg agos ar stori Asteria a’r rhan a chwaraeodd ym mytholeg Groeg.

  Pwy Oedd Asteria?

  Rieni Asteria oedd y Titaniaid Phoebe a Coeus, plant Wranws ​​ (duw'r awyr) a Gaia (duwies y Ddaear). Cafodd ei geni yn ystod y cyfnod oedd y Titans yn rheoli'r cosmos o dan Cronos , cyfnod a elwir yn Oes Aur chwedloniaeth Roegaidd. Roedd ganddi ddau frawd neu chwaer: Leto, duwies y fam, a Lelantos a ddaeth yn Titan yr anweledig.

  O’i gyfieithu, mae enw Asteria yn golygu ‘yr un serennog’ neu ‘y sêr’. Daeth yn dduwies y sêr sy'n cwympo (neu'r sêr saethu), ond roedd ganddi hefyd gysylltiad agos â dewiniaeth trwy sêr-ddewiniaeth a breuddwydion.

  Asteria yw un o'r ychydig dduwiesau ym mytholeg Roeg a famodd un plentyn sengl. . Roedd ganddi ferch o Titan ail genhedlaeth arall, Perses, mab Eurybia a Crius. Enwasant eu merch Hecate ac yn ddiweddarach daeth yn enwog fel duwies hud a dewiniaeth. Fel himam, roedd Hecate hefyd yn meddu ar alluoedd dewiniaeth a chan ei rhieni derbyniodd bŵer dros y ddaear, y môr a'r nefoedd. Gyda'i gilydd, roedd Asteria a Hecate yn llywyddu pwerau'r tywyllwch chthonaidd, ysbrydion y meirw a'r nos.

  Er bod Asteria yn un o brif dduwiesau'r sêr, nid oes llawer wedi'i ysgrifennu am ei hymddangosiad corfforol. Fodd bynnag, yr hyn a wyddom yw ei bod yn dduwies o harddwch eithriadol, yn aml o'i chymharu â'r sêr yn yr awyr. Fel y ser, dywedid fod ei phrydferthwch yn belydrog, yn weledig, yn ddyheadol, ac yn anghyraeddadwy.

  Yn yr ychydig ddarluniau o Asteria, fe'i gwelir gyda llu o sêr o amgylch ei phen, ac awyr y nos y tu ôl iddi. . Roedd yr eurgylch o sêr yn cynrychioli ei pharth ac mae'n symbol sydd â chysylltiad cryf â'r dduwies. Mae Asteria hefyd wedi'i phortreadu mewn rhai paentiadau amffora ffigur coch Athenaidd ochr yn ochr â duwiau eraill fel Apollo, Leto ac Artemis .

  Asteria a Zeus

  >Asteria yn cael ei erlid gan Zeus ar ffurf eryr gan Marco Liberi. Parth Cyhoeddus.

  Ar ôl i'r Titanomachy ddod i ben, cafodd Asteria a'i chwaer, Leto, le ar Fynydd Olympu. Daeth hyn â hi i gwmni Zeus, duw taranau Groegaidd. Canfu Zeus, a oedd yn adnabyddus am fod â llawer o faterion gyda duwiesau (gan gynnwys Leto) a meidrolion, fod Asteria yn ddeniadol iawn a dechreuodd fynd ar ei ôl. Fodd bynnag, nid oedd gan Asteriadiddordeb yn Zeus a thrawsnewidiodd ei hun yn soflieir, gan blymio i'r môr Aegean i ddianc o Zeus. Yna trawsnewidiwyd Asteria yn ynys arnofiol o'r enw Ortygia 'ynys y sofliar' neu 'Asteria' er anrhydedd iddi.

  Poseidon ac Asteria

  Yn ôl fersiwn arall o'r stori, <3 Cafodd>Poseidon , duw Groegaidd y môr, ei swyno gan dduwies y sêr a dechreuodd ei hymlid hi hefyd. Yn olaf, trawsnewidiodd ei hun i mewn i'r ynys a elwid yn wreiddiol Ortygia, sy'n golygu ' soflieir ' mewn Groeg. Yn y diwedd ailenwyd yr ynys hon yn ‘Delos’.

  Parhaodd Asteria, fel Delos yr ynys sy’n arnofio, i symud o gwmpas y môr Aegean, a oedd yn lle di-wahoddiad, diffrwyth, bron yn amhosibl i neb fyw ynddo. Newidiodd hyn, fodd bynnag, pan gyrhaeddodd Leto, chwaer Asteria, yr ynys.

  Leto ac Ynys Delos

  Yn y cyfamser, roedd Leto wedi cael ei hudo gan Zeus, ac yn fuan daeth yn feichiog gyda'i blentyn. Mewn ffit o eiddigedd a chynddaredd, gosododd gwraig Zeus Hera felltith ar Leto fel na fyddai’n gallu rhoi genedigaeth yn unman ar y tir nac ar y môr. Yr unig le y gallai esgor ei phlentyn oedd Delos, yr ynys nofiadwy.

  Er bod Delos (neu Asteria) yn barod i helpu ei chwaer, daeth i wybod am broffwydoliaeth y byddai Leto yn rhoi genedigaeth iddi. mab a fyddai'n tyfu i fyny i fod yn hynod bwerus. Parodd hyn i Delos ofni y byddai ei darpar nai yn dinistrioyr ynys oherwydd ei chyflwr hyll, diffrwyth. Fodd bynnag, addawodd Leto y byddai'r ynys yn cael ei pharchu am byth pe caniateid iddi roi genedigaeth i'w phlant yno. Cytunodd Delos a rhoddodd Leto enedigaeth i efeilliaid, Apollo ac Artemis , ar yr ynys.

  Cyn gynted ag y ganwyd plant Leto, daeth Delos i gysylltiad â gwely'r môr gan bileri cryfion, yn gwreiddio yr ynys yn gadarn mewn un man. Nid oedd Delos bellach yn crwydro'r moroedd fel yr ynys arnofiol ac o ganlyniad, dechreuodd ffynnu. Fel yr oedd Leto wedi addo, daeth Delos yn ynys gysegredig i Asteria, Leto, Apollo ac Artemis.

  Mewn rhai fersiynau o'r stori, Apollo a helpodd Asteria i drawsnewid yn ynys Delos er mwyn dianc o Zeus . Gwreiddiodd Apollo hefyd yr ynys i lawr y môr fel y byddai'n ansymudol.

  Addoli Asteria

  Un o'r prif fannau a gysegrwyd i addoli duwies y sêr oedd ynys Delos. Yma, dywedid y gellid dod o hyd i oracl breuddwydion. Roedd yr hen Roegiaid yn ei haddoli trwy anrhydeddu ei phresenoldeb â chrisialau glas serennog a thywyll.

  Mae rhai ffynonellau yn dweud bod Asteria yn dduwies oraclau breuddwydiol, yn cael ei haddoli fel y dduwies Brizo, sef personoliad cysgu. Roedd Brizo hefyd yn adnabyddus fel amddiffynwr morwyr, pysgotwyr a morwyr. Roedd merched Groeg hynafol yn aml yn anfon offrymau bwyd i'r dduwies mewn cychod bach.

  Yn Gryno

  Er bod Asteria yn un o’r duwiau llai adnabyddus, chwaraeodd ran bwysig ym mytholeg Roeg gyda’i phwerau necromancy, dewiniaeth ac astroleg. Mae llawer yn credu, pryd bynnag y mae seren saethu yn yr awyr, ei fod yn anrheg gan Asteria, duwies y sêr sy'n cwympo.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.