Shu - Duw yr Awyr Eifftaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Ym mytholeg yr Aifft, roedd Shu yn dduw aer, gwynt a'r awyr. Roedd yr enw Shu yn golygu ‘ gwacter ’ neu ‘ y sawl sy’n codi ’. Roedd Shu yn dduwdod primordial ac yn un o'r prif dduwiau yn ninas Heliopolis.

  Y Groegiaid a gysylltodd Shu â'r Titan Groeg, Atlas , gan fod y ddau endid wedi cael y ddyletswydd i atal y cwymp y byd, y cyntaf trwy ddal yr awyr i fyny, a'r olaf trwy gynnal y ddaear ar ei ysgwyddau. Roedd Shu yn gysylltiedig yn bennaf â niwl, cymylau a'r gwynt. Gadewch i ni edrych yn agosach ar Shu a'i rôl ym mytholeg yr Aifft.

  Gwreiddiau Shu

  Yn ôl rhai cyfrifon, Shu oedd gwneuthurwr y bydysawd, a chreodd bob bod byw o'i fewn. Mewn testunau eraill, roedd Shu yn fab i Ra, ac yn gyndad i holl pharoiaid yr Aifft.

  Yn y cosmogony Heliopolitan, ganed Shu a'i wrth-ran Tefnut, i'r creawdwr-dduw Atum. Roedd Atum naill ai'n eu creu drwy blesio'i hun neu drwy boeri. Shu a Tefnut, yna daeth duwiau cyntaf yr Ennead neu brif dduwiau Heliopolis. Mewn myth creadigaeth leol, ganwyd Shu a Tefnut i lew, a buont yn amddiffyn ffiniau dwyreiniol a gorllewinol yr Aifft.

  Gesodd Shu a Tefnut dduwies yr awyr, Nut , a'r duw daear, Geb . Eu hwyrion mwyaf enwog oedd Osiris , Isis , Set , a Nephthys , y duwiau a'r duwiesau a gwblhaoddyr Ennead.

  Nodweddion Shu

  Yng nghelf yr Aifft, darluniwyd Shu fel un yn gwisgo pluen estrys ar ei ben, ac yn cario ankh neu deyrnwialen. Er bod y deyrnwialen yn symbol o bŵer, tra bod yr ankh yn cynrychioli anadl einioes. Mewn darluniau mytholegol mwy manwl, fe'i gwelir yn dal yr awyr (y dduwies Nut) i fyny ac yn ei gwahanu oddi wrth y ddaear (y duw Geb).

  Roedd gan Shu hefyd arlliwiau croen tywyll a disg haul i gynrychioli ei gysylltiad â duw'r haul, Ra. Cymerodd Shu a Tefnut ar ffurf llewod pan aethant gyda Ra ar ei deithiau ar draws yr awyr.

  Su a Gwahanu Deuoliaeth

  Chwaraeodd Shu ran arwyddocaol yn y gwaith o greu golau a thywyllwch. , trefn ac anhrefn. Gwahanodd Nut a Geb, i ffurfio terfynau rhwng yr awyr a'r ddaear. Heb y rhaniad hwn, ni fyddai bywyd corfforol a thwf wedi bod yn bosibl ar blaned y ddaear.

  Cafodd y ddwy deyrnas wahanu eu dal i fyny gan bedair colofn o’r enw pileri Shu . Cyn y gwahaniad, fodd bynnag, roedd Nut eisoes wedi rhoi genedigaeth i'r duwiau primordial Isis , Osiris, Nephthys, a Set .

  Shu fel Duw'r Goleuni<9

  Dileuodd Shu dywyllwch primordial a daeth â golau i'r bydysawd trwy wahanu Nut a Geb. Trwy'r terfyniad hwn, sefydlwyd ffin hefyd rhwng teyrnas lachar y byw, a byd tywyll y meirw. Fel eliminator tywyllwch, a duwo oleuni, roedd gan Shu gysylltiad agos â duw'r haul, Ra.

  Shu fel yr Ail Pharo

  Yn ôl rhai mythau Eifftaidd, Shu oedd yr ail Pharo, ac roedd yn cefnogi'r brenin gwreiddiol, Ra, mewn amrywiol orchwylion a dyledswyddau. Er enghraifft, cynorthwyodd Shu Ra yn ei daith nos ar draws yr awyr a'i amddiffyn rhag yr anghenfil sarff Apep. Ond ffolineb Shu oedd yr union weithred hon o garedigrwydd.

  Cynddeiriogwyd Apep a'i ddilynwyr gan strategaethau amddiffynnol Shu ac arweiniodd ymosodiad yn ei erbyn. Er bod Shu yn gallu trechu'r bwystfilod, collodd y rhan fwyaf o'i bwerau a'i egni. Gofynnodd Shu i'w fab, Geb, gymryd ei le fel y pharaoh.

  Su a Llygad Ra

  Mewn un myth Eifftaidd, gwnaed cymar Shu, Tefnut, yn Llygad Ra. Ar ôl ffrae gyda duw'r haul, dianc Tefnut i Nubia. Ni allai Ra lywodraethu'r ddaear heb gymorth ei Lygad, ac anfonodd Shu a Thoth i ddod â Tefnut yn ôl. Bu Shu a Thoth yn llwyddiannus i dawelu Tefnut, a daethant â Llygad Ra yn ôl. Fel gwobr am wasanaethau Shu, trefnodd Ra seremoni briodas rhyngddo ef a Tefnut.

  Shu a Chread Bodau Dynol

  Dywedir i Shu a Tefnut gynorthwyo'n anuniongyrchol i greu dynolryw. Yn y stori hon, aeth cyd-weithwyr Shu a Tefnut ar daith i ymweld â'r dyfroedd primordial. Fodd bynnag, gan fod y ddau yn gymdeithion pwysig i Ra, achosodd eu habsenoldeb lawer o boen a phoen iddohiraeth.

  Ar ôl aros am ychydig, anfonodd Ra ei Lygad i'w canfod a'u dwyn yn ôl. Pan ddychwelodd y cwpl, gollyngodd Ra sawl dagrau i fynegi ei dristwch a'i alar. Yna trawsnewidiodd ei ddefnynnau dagrau i fodau dynol cyntaf y ddaear.

  Shu a Tefnut

  Su a'i gymar, Tefnut, oedd yr enghraifft gynharaf y gwyddys amdani o gwpl dwyfol. Fodd bynnag, yn ystod cyfnod hen deyrnas yr Aifft, cafwyd dadl rhwng y pâr, a gadawodd Tefnut am Nubia. Achosodd eu gwahanu lawer o boen a diflastod, gan arwain at dywydd ofnadwy yn y taleithiau.

  Yn y diwedd sylweddolodd Shu ei gamgymeriad ac anfonodd sawl negesydd i adalw Tefnut. Ond gwrthododd Tefnut wrando a'u dinistrio trwy droi'n llew. O'r diwedd, anfonodd Shu Thoth, duw ecwilibriwm, a lwyddodd o'r diwedd i'w hargyhoeddi. Gyda dychweliad Tefnut, daeth y stormydd i ben, ac aeth popeth yn ôl i'w gyflwr gwreiddiol.

  Ystyr Symbolaidd Shu

  • Fel duw gwynt ac aer, roedd Shu yn symbol o heddwch a llonyddwch. Roedd ganddo bresenoldeb oeri a thawelu a helpodd i sefydlu Ma'at , neu ecwilibriwm ar y ddaear.
  • Roedd Shu yn bodoli yn yr atmosffer rhwng y ddaear a'r nefoedd. Darparodd ocsigen ac aer i bob bod byw. Oherwydd y ffaith hon, ystyriwyd bod Shu yn symbol o fywyd ei hun.
  • Roedd Shu yn symbol o gyfiawnder a chyfiawnder. Ei brif rôl yn yr Isfyd oedd rhyddhau cythreuliaidar bobl annheilwng.

  Yn Gryno

  Chwaraeodd Shu ran bwysig ym mytholeg yr Aifft, fel duw gwynt ac awyr. Cafodd Shu y clod am wahanu teyrnasoedd nefoedd a daear a galluogi bywyd ar y blaned. Yr oedd yn un o dduwiau mwyaf adnabyddus a phwysig yr Ennead.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.