Hyperion - Titan Duw Goleuni Nefol (Mytholeg Groeg)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Roeg, Hyperion oedd duw goleuni nefol y Titan. Roedd yn dduwdod amlwg iawn yn ystod yr Oes Aur, cyn i Zeus a'r Olympiaid ddod i rym. Roedd cysylltiad agos rhwng y cyfnod hwn a golau (parth Hyperion) a’r haul. Dyma olwg agosach ar stori Hyperion.

  Gwreiddiau Hyperion

  Titan cenhedlaeth gyntaf oedd Hyperion ac un o ddeuddeg plentyn Wranws ​​ (duw Titan yr awyr) a Gaia (personoliaeth y ddaear. Roedd ei frodyr a chwiorydd niferus yn cynnwys:

 • Cronus – brenin Titan a duw amser
 • ) Crius – duw cytserau nefol
 • Coeus – Titan deallusrwydd a datrysiad
 • Iapetus – credid ef i fod yn dduw crefftwaith neu farwoldeb
 • Oceanus – tad yr Oceanids a duwiau’r afon
 • Phebe – duwies y llachar deallusrwydd
 • Rhea – duwies ffrwythlondeb, cenhedlaeth a mamolaeth benywaidd
 • Mnemosyne – Titanes y cof
 • Theia – personoliad y golwg
 • Tethys – duwies Titan y dŵr croyw sy’n maethu’r ddaear
 • Themis – y personoliad tegwch, cyfraith, deddf naturiol a threfn ddwyfol
 • Hyperion wedi priodi ei chwaer, Theia a gyda'i gilydd bu iddynt dri o blant: Helios (duw'r haul), Eos (duwies y wawr) a Selene (duwies y lleuad). Roedd Hyperion hefyd yn daid i'r Tair Gras (a adwaenir hefyd fel y Charites) gan ei fab, Helios.

  Rôl Hyperion ym Mytholeg Roeg

  Ystyr enw Hyperion yw 'y gwyliwr oddi fry' neu 'efe. sy'n mynd o flaen yr haul' ac roedd ganddo gysylltiad cryf â'r haul a'r golau nefol. Dywedwyd iddo greu patrymau misoedd a dyddiau trwy reoli cylchoedd yr haul a'r lleuad. Roedd yn aml yn cael ei gamgymryd am Helios, ei fab, a oedd yn dduw haul. Fodd bynnag, y gwahaniaeth rhwng tad a mab oedd mai Helios oedd cynrychiolaeth gorfforol yr haul tra bod Hyperion yn llywyddu golau nefol.

  Yn ôl Diodorus o Sisili, daeth Hyperion hefyd â threfn i'r tymhorau a'r sêr, ond dyma oedd a gysylltir yn amlach â'i frawd Crius. Ystyrid Hyperion yn un o'r pedair prif golofn a ddaliai'r ddaear a'r nefoedd ar wahân (o bosibl y golofn ddwyreiniol, gan mai ei ferch oedd duwies y wawr. Crius oedd piler y de, Iapetus, y gorllewin a Coeus, y piler y gogledd.

  Hyperion yn Oes Aur Mytholeg Roeg

  Yn ystod yr Oes Aur, roedd y Titaniaid yn rheoli'r cosmos dan Cronus, brawd Hyperion.Yn ôl y myth, roedd Wranws ​​yn gwylltio Gaia gan gan gam-drin eu plant, a hi a ddechreuodd gynllwyn yn ei erbyn ef, Gaia a argyhoeddodd Hyperion a'i frodyr a chwiorydd i ddymchwel Wranws.

  O'r deuddegblant, Cronus oedd yr unig un oedd yn fodlon defnyddio arf yn erbyn ei dad ei hun. Fodd bynnag, pan ddaeth Wranws ​​i lawr o'r nefoedd i fod gyda Gaia, daliodd Hyperion, Crius, Coeus ac Iapetus ef i lawr a sbaddwyd Cronus ef â chryman fflint a wnaeth ei fam.

  Hyperion yn y Titanomachy

  Cyfres o frwydrau oedd

  Y Titanomachy a ymladdwyd dros gyfnod o ddeng mlynedd rhwng y Titaniaid (y genhedlaeth hŷn o dduwiau) a'r Olympiaid (y genhedlaeth iau). Pwrpas y rhyfel oedd penderfynu pa genhedlaeth fyddai'n dominyddu'r bydysawd a daeth i ben gyda Zeus a'r Olympiaid eraill yn dymchwel y Titans. Ychydig o gyfeiriadau a geir at Hyperion yn ystod y frwydr epig hon.

  Cafodd y Titaniaid a barhaodd i ochri â Cronus ar ôl diwedd y Titanomachy eu carcharu yn Tartarus , daeardy poenydio yn yr Isfyd, ond dywedid fod y rhai oedd yn cymeryd ochr Zeus yn cael aros yn rhydd. Ymladdodd Hyperion yn erbyn yr Olympiaid yn ystod y rhyfel ac fel y crybwyllwyd mewn ffynonellau hynafol, anfonwyd ef hefyd i Tartarus am dragwyddoldeb ar ôl gorchfygu'r Titaniaid.

  Yn ystod teyrnasiad Zeus, fodd bynnag, parhaodd plant Hyperion i fod yn flaenllaw ac yn safle uchel ei barch yn y cosmos.

  Hyperion mewn Llenyddiaeth

  Ysgrifennodd John Keats gerdd enwog ac yn ddiweddarach rhoddodd y gorau i gerdd o'r enw Hyperion, a oedd yn ymdrin â thestun y Titanomachy. Ynrhoddir pwysigrwydd i'r gerdd, Hyperion fel Titan pwerus. Mae'r gerdd yn gorffen yn y llinell ganol, gan na wnaeth Keats ei chwblhau.

  Dyma ddyfyniad o'r gerdd, geiriau a lefarwyd gan Hyperion:

  Saturn is fallen , ydw i ar fin syrthio?…

  Ni allaf weld—ond tywyllwch, marwolaeth a thywyllwch. repose,

  Gweledigaethau cysgodol yn dod i oruchafiaeth,

  > Sarhad, a dall, a mygu fy rhwysg.—<5

  Syrth!—Na, gan Tellus a'i wisgoedd llwyni!

  Dros ffin danllyd fy nheyrnas

  Dyrchafaf fraich dde ofnadwy

  Dychryn y taranwr, y gwrthryfelwr Jove,

  A gofyn i Saturn gymryd ei orsedd eilwaith.

  Yn Gryno

  Duwdod bychan ym mytholeg Roeg oedd Hyperion a dyna pam nad oes llawer yn hysbys amdano. Fodd bynnag, daeth ei blant yn enwog gan eu bod i gyd yn chwarae rhan bwysig yn y cosmos. Nid yw'n eglur beth yn union a ddaeth i Hyperion, ond credir ei fod yn parhau i fod yn y carchar ym mhwll Tartarus, yn dioddef ac yn boenydio am byth.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.