The Changeling - Tylwyth Teg Aflonyddu gyda Gwirionedd Tywyll

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Nid yw pob tylwyth teg Gwyddelig yn ferched hardd a dirgel sy'n dawnsio yn y coed neu yn canu caneuon o dan y môr . Mae rhai tylwyth teg yn ddireidus neu'n hollol ddrygionus tra bod eraill i'w gweld yn bodoli dim ond er mwyn llanast gyda phobl dlawd Iwerddon.

  Un enghraifft o'r fath yw'r newidyn, tylwyth teg hyll ac yn aml yn anffurfiedig yn gorfforol a osodir yng ngwelyau dynol a herwgipiwyd. plant.

  Beth yw'r Changeling Gwyddelig?

  Der Wechselbalg gan Henry Fuseli, 1781. Parth cyhoeddus.

  Mae'r changeling Gwyddelig yn un o'r ychydig dylwyth teg Gwyddelig sydd ag enw sy'n glir ac yn syml i'w ddeall yn Saesneg. Yn cael ei ddisgrifio’n nodweddiadol fel plant tylwyth teg, mae’r changeling yn cael eu gosod gan dylwyth teg eraill yng ngwelyau plant dynol a gipiwyd.

  Weithiau, oedolyn ac nid plentyn fyddai’r newidyn a osodir yn lle’r plentyn. Yn y ddau achos, fodd bynnag, byddai'r newidyn yn dynwared ymddangosiad y plentyn ac yn edrych yn anwahanadwy oddi wrth ddyn. Fodd bynnag, yn nes ymlaen, mae'r cyfnewidiol yn anochel yn dechrau arddangos rhai anffurfiadau corfforol neu feddyliol y credir eu bod o ganlyniad i'r cyfnewidiol yn brwydro i efelychu'r ffurf ddynol.

  Pam Fyddai Tylwyth Teg yn Cyfnewid Baban Dynol â Chyfnewidfa?

  Gall fod llawer o resymau pam y byddai babi dynol neu blentyn yn cael ei ddisodli â changeling. Mewn gwirionedd, weithiau byddai tylwyth teg arbennig yn cymryd plentyn heb hyd yn oed adael cyfnewidyn yn ei lle, ermae hyn yn brin. Dyma rai o'r rhesymau mwyaf cyffredin:

  • Dywedir bod rhai tylwyth teg yn caru plant dynol ac weithiau'n cael yr awydd i gymryd un drostynt eu hunain, er mwyn iddynt allu gofalu am y plentyn a'i wylio'n tyfu. Byddai plant o’r fath yn cael eu magu fel tylwyth teg ac yn byw eu bywydau ym myd y Faerie.
  • Mae straeon eraill yn honni bod tylwyth teg wrth eu bodd yn cymryd dynion ifanc golygus fel cariadon neu fechgyn iach a fyddai’n dod yn gariadon iddynt pan fyddant yn aeddfedu. Mae'n debyg bod y tylwyth teg yn gwneud hynny nid yn unig oherwydd eu bod yn hoffi gwrywod dynol ond hefyd oherwydd eu bod eisiau cryfhau eu llinellau gwaed eu hunain.
  • Yn aml byddai plentyn yn cael ei gyfnewid â changeling fel pranc. Byddai rhai tylwyth teg, fel y Dar Farrig, yn gwneud hyn allan o ddrygioni pur ac nid am unrhyw reswm arall.
  • Yn aml byddai cyfnewidydd yn cael ei roi yn lle plentyn nid yn gymaint oherwydd bod tylwyth teg eraill eisiau plentyn dynol ond oherwydd bod roedd y tylwyth teg hŷn am dreulio gweddill ei oes yng ngofal teulu dynol.
  • Rheswm arall y gwneir y cyfnewid weithiau yw bod y tylwyth teg wedi arsylwi ar y teulu dynol ac wedi dod i'r casgliad nad yw plentyn yn iach. cymryd gofal. Oherwydd hyn, bydden nhw'n mynd â'r plentyn i roi bywyd gwell iddo a rhoi newidyn hen a direidus i'r teulu yn ei le.

  Beth Sy'n Digwydd Pan Mae'r Neidiwr yn Tyfu i Fyny?

  Y rhan fwyaf o'r amser, byddai'r newidyn yn tyfu i fyny yn union felbyddai dynol. Byddai'r dylwythen deg yn mynd trwy'r cyfnodau twf dynol safonol - rhagdybiaeth, glasoed, oedolyn, ac yn y blaen.

  Gan nad yw'r dylwythen deg yn ddyn go iawn ac yn dynwared person yn unig, byddai fel arfer yn tyfu'n hyll ac yn anffurfio. , naill ai'n gorfforol, yn feddyliol, neu'r ddau. O'r herwydd, anaml y daw'r cyfnewidiol yn aelod o gymdeithas sydd wedi'i addasu'n arbennig o dda, fel petai. Yn lle hynny, byddai'n cael trafferth dysgu sut i wneud pethau ac ni fyddai'n ffitio i mewn. Pan fydd newidyn yn cael tyfu'n oedolyn, fe'i gelwir fel arfer yn “daf”.

  Dywedir hefyd bod mae cyfnewidyddion fel arfer yn dod ag anffawd fawr i'r cartrefi y maent wedi'u lleoli ynddynt. Mae'n ymddangos mai un ansawdd cyfnewidiol y cyfnewidyddion yw eu bod yn tyfu i fyny gyda chariad ac affinedd at gerddoriaeth.

  A yw'r Changeling Erioed yn Dychwelyd i'w Deyrnas Faerie?

  Nid yw’r cyfnewidiol yn dychwelyd i’w deyrnas Faerie – mae’n aros yn ein byd ac yn byw yma hyd ei farwolaeth.

  Fodd bynnag, mewn rhai chwedlau, mae’r plentyn a gipiwyd yn dychwelyd flynyddoedd yn ddiweddarach.

  5>

  Weithiau mae hyn oherwydd bod y tylwyth teg wedi gadael iddyn nhw fynd neu oherwydd bod y plentyn wedi dianc. Yn y naill achos neu'r llall, mae cryn dipyn o amser yn mynd heibio cyn i hynny ddigwydd, ac mae'r plentyn yn dychwelyd wedi tyfu i fyny ac wedi newid. Weithiau byddai eu teulu neu wŷr tref yn eu hadnabod ond, yn amlach na pheidio, byddent yn meddwl mai dim ond dieithryn ydyn nhw.dynwared ymddangosiad y plentyn y mae wedi cymryd ei le. Mae'n dechrau dangos rhai anffurfiadau corfforol neu feddyliol ar adeg benodol. Gall y rhain fod ar hap ac, wrth gwrs, yn cyd-daro ag amrywiol anableddau naturiol y mae meddygaeth fodern yn gwybod amdanynt bellach.

  Ar y pryd, fodd bynnag, roedd yr holl anableddau hyn yn cael eu hystyried yn arwyddion o newid.

  A A All Teulu Ddychwelyd Newidyn i'r Wlad Faerie?

  Mae ceisio dychwelyd newidyn fel arfer yn cael ei ystyried yn syniad drwg. Mae gwerin y tylwyth teg yn gyfrinachol iawn. Nid yw'n bosibl i werin gyffredin ddod o hyd i'w crugiau, torri i mewn, a rhoi'r newidyn yn lle eu plentyn eto.

  Yn ogystal, mae tylwyth teg yn aml yn ddial a chredir os gwelant fod y cyfnewidiol yn cael ei gam-drin, byddent yn adlewyrchu'r driniaeth wael honno i'r plentyn y maent wedi'i gipio. Dywedir yn aml hefyd fod yr anlwc sy'n dod i'r teulu gyda'r changeling yn cael ei wneud iddynt mewn gwirionedd gan dylwyth teg eraill fel dial am gam-drin y cyfnewidiol.

  Felly, beth all teulu ei wneud i ddychwelyd y newidiwr neu i gael gobaith o weld eu plentyn eu hunain eto? Yn realistig – dim llawer, ond mae yna ychydig o bethau y gallai teulu roi cynnig arnyn nhw:

  • Triniwch y cyfnewidiol fel cythraul a cheisiwch ei ddiarddel. Mae hyn wedi ei wneud mewn gwirionedd mewn rhai rhannau o Iwerddon. Yn yr achosion hynny, nid yw'r newidyn yn cael ei ystyried fel bod ar wahân, ond fel tylwyth teg sydd wedi meddiannu eiddo'r teuluplentyn, yn debyg i gythraul Cristnogol. Byddai ymdrechion “exorcism” fel arfer yn cynnwys curiadau ac artaith. Afraid dweud, roedd yr ymdrechion hyn mor arswydus ag oeddent yn ddibwrpas.
  • Ateb llai arswydus yw chwilio am grugiau'r tylwyth teg sydd wedi cymryd eich plentyn a rhoi cyfnewidfa i chi. Mae hyn fel arfer yn cael ei ystyried yn ymgais anobeithiol gan nad oes modd dod o hyd i grugiau tylwyth teg. Eto i gyd, dywedir bod y rhan fwyaf o dylwyth teg yn gadael eu cartrefi ac yn teithio o gwmpas o leiaf unwaith neu ddwywaith y flwyddyn, felly mae'n ddamcaniaethol bosibl y byddai teulu'n dod o hyd i deyrnas y Fary ac yn disodli'r newidyn i'w plentyn eto.
  • Yr un ffordd o ddychwelyd newidyn sy'n cael ei ystyried yn lled-gredadwy yw ceisio bod yn garedig i'r newidiwr a'i fagu fel eich plentyn eich hun. Roedd y cyfnewidyddion tylwyth teg yn nodweddiadol wan ac anabl felly roedd angen gofal ychwanegol arnynt ond os y fath ofal yn cael ei roddi, gallent dyfu i fyny yn ddedwydd a braidd yn iach. Os felly, gallai rhieni tylwyth teg naturiol y cyfnewidiwr benderfynu weithiau eu bod eisiau eu plentyn yn ôl a gwneud y switsh eu hunain. Yn yr achosion hynny, byddai'r bobl yn dod o hyd i'w plentyn eu hunain yn ôl yn wyrthiol un diwrnod a byddai'r newidyn wedi diflannu.

  A all y Changeling Byth gymryd lle Oedolyn Tyfu Llawn?

  Mae'r rhan fwyaf o straeon yn cynnwys cyfnewid plant a babanod â changelings ond mae rhai yr un mor annifyrstraeon am oedolion yn cael eu disodli â changelings.

  Digwyddiad go iawn a ddigwyddodd yw Bridget Cleary, 26 oed, gwraig Michael Cleary. Roedd y ddau yn byw ar ddiwedd y 19eg ganrif ac wedi bod yn briod ers tua 10 mlynedd.

  Roedd Bridget yn ddi-blant, fodd bynnag, ac nid oedd yn ymddangos yn gallu magu plant Michael. Roedd hi hefyd yn fenyw braidd yn rhyfedd, o leiaf o safbwynt y rhai o gwmpas y teulu. Ei “phechodau” oedd ei bod yn mwynhau teithiau cerdded hir o amgylch y “Fairy Forts” gerllaw, ei bod yn ddynes dawel a chwrtais, a’i bod yn mwynhau ei chwmni ei hun.

  Un diwrnod, yn 1895, aeth Bridget yn sâl yn ystod storm aeaf arbennig o anfaddeuol. Ceisiodd ei gŵr nol meddyg y dref, ond ni allai'r meddyg ddod am o leiaf wythnos. Felly, bu’n rhaid i Michael wylio cyflwr ei wraig yn dirywio am ddyddiau. Dywedir iddo roi cynnig ar wahanol feddyginiaethau llysieuol ond ni weithiodd yr un ohonynt.

  Yn y pen draw, daeth Michael yn argyhoeddedig bod ei wraig wedi cael ei chipio gan dylwyth teg ar un o'i theithiau cerdded a bod y wraig o'i flaen yn newidiwr mewn gwirionedd. . Ynghyd ag ychydig o'i gymdogion, ceisiodd Michael fwrw'r cyfnewidiol allan mewn modd eithaf eithafol, nid annhebyg i'r modd y byddai offeiriad yn ceisio diarddel cythraul.

  Ar ôl sawl diwrnod pan gyrhaeddodd y meddyg o'r diwedd, fe dod o hyd i gorff llosgedig Bridget Cleary wedi'i gladdu mewn bedd bas.

  Y stori go iawn honwedi cael ei anfarwoli yn yr hwiangerdd Wyddelig enwog Ydych chi'n wrach neu'n dylwyth teg? Ydych chi'n wraig i Michael Cleary? Mae Bridget Cleary yn cael ei hystyried yn aml fel 'y wrach olaf i gael ei llosgi yn Iwerddon', ond mae adroddiadau modern yn dyfalu ei bod hi'n debygol ei bod hi wedi dal niwmonia neu efallai wedi cael twbercwlosis.

  A yw Changelings yn ddrwg?

  Ar gyfer eu holl enw drwg, prin y gellir galw cyfnewidwyr yn “ddrwg”. Nid ydynt yn gwneud unrhyw beth maleisus, ac nid ydynt yn niweidio eu teuluoedd maeth mewn unrhyw ffordd.

  Yn wir, y rhan fwyaf o'r amser nid eu bai nhw yw eu bod wedi cael eu gosod yn lle plentyn fel tylwyth teg eraill sy'n cyfnewid fel arfer.

  Mae cyfnewidiadau yn achosi anffawd i'r cartref y maent wedi'i leoli ynddo ac maent yn faich ar y rhieni, ond mae'n ymddangos mai dim ond natur pethau yw hynny ac nid gweithred o ddrygioni ar ran y cyfnewidiol.

  Symbolau a Symbolau'r Newidynwyr

  Efallai fod straeon y cyfnewidwyr yn hynod ddiddorol ond mae'r gwirionedd amlwg y tu ôl iddynt yn arswydus. Mae'n amlwg bod stori newidyddion yn cael ei defnyddio'n aml i egluro anableddau meddyliol neu gorfforol plant.

  Gan nad oedd gan bobl y wybodaeth feddygol a gwyddonol i ddeall pam na sut y byddai eu plentyn yn datblygu anableddau a oedd yn ymddangos yn hap a damwain. anffurfiadau, maent yn ei briodoli i fyd y tylwyth teg.

  Mewn ymgais i ymdopi â'r sefyllfa, byddai pobl ynyn aml yn argyhoeddi eu hunain nad oedd y plentyn o'u blaenau yn blentyn iddynt. Iddynt hwy, yr oedd yn greadur dirgel, yn eistedd yno yn lle y plentyn oherwydd maleisrwydd rhyw rym dirgel.

  Yn naturiol, arweiniodd y myth cyfnewidiol at nifer arswydus ac anfesuradwy o blant yn cael eu gadael, eu harteithio, neu hyd yn oed ei ladd.

  Nid yw hyn yn unigryw i fytholeg Wyddelig. Mae gan lawer o ddiwylliannau fythau sy'n ceisio esbonio pam mae rhywun yn ymddwyn mewn ffordd wahanol. Mae mytholeg Japaneaidd , er enghraifft, yn llawn ysbrydion yokai newid siâp, roedd Cristnogion yn credu mewn meddiant cythreuliaid a Bwdhyddion yn ei feio ar karma drwg y person. Waeth beth fo'r diwylliant neu'r fytholeg, bu esboniad allanol erioed am anableddau. Mae’r canlyniad, fodd bynnag, wedi bod yr un peth – cam-drin pobl sy’n wahanol.

  Pwysigrwydd y Newid mewn Diwylliant Modern

  Mae’r myth cyfnewidiol wedi dylanwadu nid yn unig ar ymddygiad a diwylliant pobl yn y gorffennol, ond hefyd celf a diwylliant modern. Mae llawer o nofelau, straeon, a hyd yn oed ffilmiau, sioeau teledu, neu gemau fideo diweddar yn cynnwys cyfnewidwyr Gwyddelig neu gymeriadau sy'n amlwg wedi'u hysbrydoli ganddynt.

  Mae rhai o'r enghreifftiau mwyaf enwog yn cynnwys Changeling 1981 gan Roger Zelazny , 1997 Eloise McGraw Y Moorchild , a Tad William 2003 Rhyfel y Blodau .

  Rhai llenyddol hŷnmae’r clasuron sydd hefyd yn cynnwys cyfnewidyddion yn cynnwys Gone with The Wind lle credir bod Scarlett O’Hara yn newidiwr gan rai o’r cymeriadau eraill. Ceir hefyd gerdd 1889 W. B. Yeats The Stolen Child , H. P. Lovecraft's 1927 Pickman's Model, ac wrth gwrs – A Midsummer Night's Dream gan Shakespeare .

  Ym myd comics a gemau fideo, mae Hellboy: The Corpse, y Tomb Raider Chronicles (2000), the Magic: The Gathering gêm gardiau casgladwy, a llawer o rai eraill.

  Amlapio

  Mae'r myth cyfnewidiol yn dywyll ac yn peri gofid. Mae ei ysbrydoliaeth o’r byd go iawn yn glir, gan ei fod wedi tarddu yn ôl pob golwg fel ffordd o egluro pam fod rhai plant yn ymddwyn mewn ffordd nad oedd yn cael ei hystyried yn ‘normal’. Fel un o greaduriaid mytholeg Geltaidd , erys y cyfnewidiol yn greadigaeth unigryw ac annifyr.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.