Symbolau o Aileni a'u Hystyron

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r cysyniad o aileni yn un hynafol a gellir ei ganfod ym mron pob crefydd, mytholeg a system gred. Mae rhai crefyddau fel Hindŵaeth, Bwdhaeth, Jainiaeth, Gnosticiaeth, a Thaoaeth, yn credu mewn ailymgnawdoliad, lle mae corff yn dadelfennu ond mae'r enaid yn byw arno.

  Nid oes gan grefyddau paganaidd a llwythol syniadau uniongyrchol o'r fath am ailenedigaeth, ond maent yn credu mewn elfenau o fewn natur, megys dwfr, coed, yr haul, a'r lleuad, sydd yn cael eu haileni a'u hadfywio yn barhaus. Yn y cyfnod modern, mae'r symbolau aileni hyn wedi'u darlunio a'u delweddu ar gyfer adnewyddiad corfforol, meddyliol ac ysbrydol.

  Mae yna nifer o symbolau aileni ledled y byd. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n archwilio 13 o symbolau aileni a'u harwyddocâd.

  Phoenix

  7>Mwclis aur solet Phoenix gan FiEMMA. Gweler yma.

  Mae'r ffenics yn aderyn lliwgar, chwedlonol, sy'n symbol o aileni, adfywiad ac adnewyddiad. Ar ddiwedd ei oes, mae'r ffenics yn adeiladu nyth o'i gwmpas ei hun ac yn byrstio'n fflamau ac yn cael ei ddisodli gan ffenics newydd sy'n cael ei eni o'r lludw. Mae'r Ffenics wedi'i ymgorffori ym mytholeg sawl diwylliant. Mae gan y Persiaid aderyn tebyg o'r enw y simurgh . I'r Tsieineaid, mae ffenics gwrywaidd a benywaidd yn cynrychioli'r Yin a'r Yang a dywedir ei fod yn dod â chydbwysedd i'r bydysawd. Yn Rhufain, cafodd delwedd o ffenics ei hysgythru i ddarnau arian Rhufeinig i'w arwyddocyfoeth tragywyddol. Yn Cristnogaeth , roedd y ffenics yn cael ei chynnal mewn lle o bwysigrwydd mawr fel symbol o atgyfodiad Crist.

  Y Lleuad Newydd

  Y lleuad newydd neu'r cilgant Mae lleuad yn symbol o ddechreuadau newydd ac aileni. Mae llawer o bobl yn dechrau swyddi newydd, prosiectau, ac yn gosod nodau newydd ar ddechrau lleuad newydd. Mewn rhai diwylliannau, mae yna gred bod y lleuad newydd yn adfywio'r meddwl a'r enaid, gan alluogi unigolyn i gael dechrau newydd. Mewn Hindŵaeth, mae'r diwrnod lleuad newydd yn cael ei ystyried yn addawol iawn, ac mae rhai yn gwneud offrymau i'w hynafiaid ymadawedig ar y diwrnod hwn. Mae pob mis o galendr lleuad Hindŵaidd yn dechrau ac yn gorffen gyda lleuad newydd.

  The Ouroboros

  Mae'r Ouroborus yn tarddu o hen fytholeg Roegaidd a Aifft ac yn cynrychioli draig neu neidr yn bwyta ei chynffon ei hun. Mae'r Ouroborus yn cael ei weld fel symbol o farwolaeth ac ailenedigaeth. Mae neidr / draig yn marw trwy fwyta ei hun ond yn cael ei haileni trwy hunan-ffrwythloni. Yn yr 17eg a'r 18fed ganrif, roedd delweddau o Ouroboros i'w gweld ar gerrig beddau, ac roedd hyn yn symbol o ailymgnawdoliad yr ymadawedig. Mae'r Ouroborus hefyd wedi cael ei ddefnyddio fel symbol gnostig ac alcemegol, i ddweud nad yw pethau byth yn diflannu ond yn parhau i newid, ac yn cael eu dinistrio dim ond i gael eu hail-greu.

  Star Fish

  Fel llawer creaduriaid eraill, pysgod seren y gallu i adfywio eu coesau. Pan fydd un aelod wedi'i rhwygo neu ei dorri i ffwrdd, maen nhwyn gallu eu tyfu yn ôl. Oherwydd y nodwedd hon, rhoddwyd pwysigrwydd mawr i'r seren fôr ymhlith yr Americaniaid Brodorol, a oedd yn eu parchu am eu cryfder a'u hanfarwoldeb. Roedd hyd yn oed llwyth Americanaidd Brodorol wedi'i enwi ar ôl math o bysgodyn seren. Yn ddiweddar, mae llawer o bobl wedi mabwysiadu'r pysgodyn seren fel eu hanifail ysbryd oherwydd ei allu adfywio. Mae pobl yn edrych ar y sêr môr fel ysbrydoliaeth i fwrw eu hunain yn hŷn, gan baratoi'r ffordd ar gyfer meddyliau a gweithredoedd newydd.

  Blodeuyn Lotus

  Mae'r blodyn lotws wedi'i ystyried yn symbol o aileni, adfywio a goleuedigaeth mewn llawer o ddiwylliannau. Mae hyn oherwydd bod y lotws yn dod allan o ddyfroedd mwdlyd ac yn blodeuo yn ystod y dydd, yna'n cau i fyny ac yn cilio yn ôl i'r dŵr gyda'r nos, dim ond i ailadrodd y broses drannoeth. Yn yr hen Aifft, roedd cau ac ailagor y petalau lotws yn symbol o'r meirw'n dod i mewn i'r isfyd, a'u hailymgnawdoliad. Oherwydd yr ystyr symbolaidd hwn, defnyddiodd yr hen Eifftiaid y blodyn lotws mewn beddrodau a phaentiadau wal. Mewn Bwdhaeth, mae'r lotws yn aml yn cael ei ddarlunio gyda'r Llwybr Wythblyg, canllaw i ailymgnawdoliad a goleuedigaeth. Mewn Bwdhaeth, symbol poblogaidd ar gyfer nirvana yw'r Bwdha yn myfyrio dros flodyn lotws.

  Coeden Bywyd

  Mae coeden bywyd ill dau yn symbol o anfarwoldeb ac ailenedigaeth. Darganfuwyd coeden bywyd hynaf Twrci yn 7000 CC, ac yn 3000 CCdarganfuwyd delwedd o goeden pinwydd yn yr Acadiaid, yn symbol o fywyd ac ailenedigaeth. Ym mron pob diwylliant hynafol, safai coeden y bywyd fel arwyddlun o wanwyn. Roedd tymor y gwanwyn yn nodi diwedd y gaeaf ac yn dyst i aileni planhigion a blodau. Addolwyd coed yn ystod y tymor hwn fel rhoddwr bywyd newydd trwy eu hadau.

  Chwilen Goch

  >Mae chwilen y dom neu chwilen sgarabwedi ei haddoli yn llawer o ddiwylliannau ers cyn cof. Ym mytholeg yr hen Aifft, roedd y chwilen scarab yn gysylltiedig â Khepri, neu Dduw codiad haul. Mae gan Khepri gorff dyn a phen chwilen. Gwelwyd y chwilen hon yn symbol o aileni ac anfarwoldeb, yn union fel yr haul yn codi, sy'n mynd i lawr dim ond i godi o'r newydd bob bore. Mae’r enw Eifftaidd ar y chwilen scarab yn golygu “i’w chreu” neu un sy’n “dod i’r byd hwn”. Mae'r chwilen scarab yn cael ei hystyried yn sanctaidd a gellir ei chanfod mewn swynoglau, cerfluniau, a waliau beddrodau.

  Dŵr

  Mae dŵr wedi bod yn symbol o aileni ac adnewyddu ers yr hen amser. Nodwedd unigryw dŵr yw bod ganddo'r gallu i lanhau ei hun o faw a baw a dod yn lân pefriog unwaith eto. Mae bodau dynol yn defnyddio dŵr nid yn unig i lanhau eu hunain yn gorfforol, ond hefyd fel ffordd o adnewyddu emosiynol. Mae llawer o bobl sy'n ymdrochi mewn afonydd sanctaidd yn credu eu bod wedi golchi eu pechodau a'u trafferthion i ffwrdd, dim ond i gael eu hailenieto. Mae dŵr hefyd yn chwarae rhan bwysig mewn defodau a myfyrdod i lanhau a ffresio'r meddwl, yr ysbryd a'r enaid. Ym mythau dirifedi'r greadigaeth mae dŵr yn cael ei weld fel ffynhonnell bywyd ei hun.

  Pili-pala

  > Mae glöynnod byw yn symbolo aileni, trawsnewid ac adnewyddu. Maent yn cracio allan o'u hwyau fel lindys, yn datblygu'n chwiler, ac yn dod allan fel creaduriaid adeiniog. Mae'r glöyn byw yn newid ac yn trawsnewid yn barhaus nes iddo gyrraedd cam olaf ei ddatblygiad. Mae mwclis, breichledau a chlustdlysau glöyn byw yn cael eu rhoi i bobl sy'n dechrau ar gyfnod neu gyfnod newydd yn eu bywydau.

  Wy Pasg

  7>Yr wy Pasg yw ei weld gan Gristnogion fel symbol o ffrwythlondeb, bywyd newydd, ac aileni. Mewn Cristnogaeth, mae wyau'r Pasg yn nodi atgyfodiad ac aileni Iesu Grist, a groeshoeliwyd ar y groes. Mae wyau Pasg wedi'u paentio'n goch yn symbol o waed Iesu Grist, a dywedir bod plisgyn yr wy yn symbol o'r beddrod wedi'i selio. Pan fydd yr wy wedi cracio ar agor, mae'n symbol o atgyfodiad Iesu oddi wrth y meirw.

  Neidr

  Nadroedd yn cynrychioli bywyd, adnewyddiad, ac ailenedigaeth. Dros gyfnod o amser, mae nadroedd yn cronni baw a budreddi ar eu croen ond mae ganddynt y gallu unigryw i daflu eu croen i gael gwared ar y budreddi. Oherwydd yr ansawdd hwn o'r neidr, mae llawer o bobl yn ei ddefnyddio fel symbol o hunan-adnewyddu. Yn union fel y neidr, os ydym yn barod i sied oddi ar yyn y gorffennol, gallwn gael gwared ar yr hyn oedd yn ein dal yn ôl a chael ein geni eto. Yn ogystal, mewn llawer o ddiwylliannau hynafol mae'r neidr wedi cynrychioli aileni'r corff corfforol. Er enghraifft, ym mytholeg yr hen Roeg, credir bod duw Asclepius , sydd â neidr ar ei ffon, yn cael gwared ar afiechydon ac yn adfer y corff.

  Y Lliw Gwyrdd

  Gwyrdd yw'r lliw a gysylltir amlaf â natur, ffresni, gobaith ac adnewyddiad. Mae'r Japaneaid yn cysylltu gwyrdd â'r gwanwyn, fel tymor o aileni ac adnewyddu. Yn Tsieina, mae gwyrdd yn gysylltiedig â'r dwyrain a'r haul yn codi, sy'n lleihau i'r tywyllwch, dim ond i gael ei aileni eto. Mewn Hindŵaeth, gwyrdd yw lliw chakra'r galon, a ystyrir yn graidd bywyd ei hun.

  Adar sy'n Mowldio

  Mae gan adar sy'n bwrw'u plu nodwedd debyg i nadroedd. Gallant ddileu eu plu ac aildyfu rhai mwy newydd, cryfach. Mae'r broses o fwrw plu yn digwydd o bryd i'w gilydd, gyda naill ai ychydig o blu neu bob plu yn cael eu taflu. Oherwydd y nodwedd hon, credir bod adar sy'n bwrw plu yn cynrychioli ailenedigaeth neu adnewyddiad parhaus a chyson.

  Yn Gryno

  Gellir dod o hyd i symbolau aileni o'n cwmpas. Maent yn ein hatgoffa bod gobaith bob amser a chyfle i ddechrau o'r newydd, waeth pa mor llwm y gall yr amgylchiadau ymddangos. Yn ein byd ni, ni fydd symbolau aileni byth yn colli eu harwyddocâd neuperthnasedd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.