Bragi - Bardd Duw Valhalla

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Duw barddoniaeth a doethineb, mae Bragi yn cael ei grybwyll yn aml mewn chwedlau Llychlynnaidd. Er nad yw ei ran yn y mythau hyn yn arwyddocaol iawn, mae'n un o'r duwiau Llychlynnaidd annwyl mwyaf unfrydol sydd hefyd â hanes dirgel iawn.

  Pwy yw Bragi?

  Yn ôl awdur Prose Edda Snorri Sturluson o Wlad yr Iâ, Bragi oedd duw barddoniaeth Llychlynnaidd, yn ogystal â mab Odin a gŵr y dduwies Idun – duwies yr adnewyddiad y rhoddodd ei afalau eu hanfarwoldeb i'r duwiau.

  Nid oes unrhyw awduron eraill yn sôn am Bragi fel mab Odin , fodd bynnag, felly mae dadl a oedd yn un o nifer o feibion ​​​​yr Allfather neu ddim ond yn “berthynas iddo”. Mae ffynonellau eraill yn crybwyll Bragi fel mab y cawr Gunnlod sy'n gwarchod y medd barddoniaeth mewn myth arall.

  Waeth pwy yw ei rieni, disgrifir Bragi yn aml fel bardd caredig a doeth , gwr cariadus, a chyfaill i'r bobl. O ran ei enw, nid oes ganddo ddim i'w wneud â'r ferf Saesneg i brag ond daw o'r gair Hen Norwyeg am farddoniaeth, bragr.

  Pa Daeth yn Gyntaf – Bragi fel Duw neu Ddyn?

  Nid rhiant Bragi yw'r unig achos o anghydfod ynghylch ei dreftadaeth, fodd bynnag – mae llawer yn credu nad oedd Bragi yn dduw o gwbl. Mae hynny oherwydd y bardd llys enwog o Norwy o’r nawfed ganrif, Bragi Boddason. Roedd y bardd yn rhan o lysoedd brenhinoedd a Llychlynwyr enwog fel Ragnar Lothbrok, Björnyn Hauge, ac Östen Beli. Roedd gwaith y bardd mor deimladwy a chelfyddydol nes ei fod hyd heddiw yn un o'r enwocaf ac eiconig o'r hen feirdd Llychlyn.

  Mae hynny, ynghyd â'r ffaith bod y rhan fwyaf o'r cyfeiriadau at y duw Bragi yn weddol ddiweddar yn codi'r cwestiwn. o bwy oedd gyntaf – duw neu ddyn?

  Peth arall sy’n rhoi clod i’r ddamcaniaeth bod y dyn yn “dod” yn dduw yw’r ffaith bod y duw Bragi yn cael ei ddisgrifio’n aml fel canu ei gerddi i’r arwyr marw oedd yn dod i Valhalla. Mae llawer o straeon sy'n disgrifio neuaddau gwych Odin yn cynnwys Bragi yn croesawu'r arwyr sydd wedi cwympo. Gellir ystyried bod hyn yn awgrymu bod Bragi Boddason, y bardd bywyd go iawn, ei hun wedi mynd i Valhalla ar ôl ei farwolaeth ac awduron diweddarach a “roddodd” dduwdod iddo.

  Ar yr un pryd, fodd bynnag, mae'r un mor debygol y y duw “daeth yn gyntaf” ac roedd Bragi Boddason yn fardd enwog a enwyd ar ôl y duw. Nid yw'r diffyg mythau ar gyfer duw Bragi cyn y nawfed ganrif yn syndod o ystyried mai anaml yr ysgrifennwyd am y rhan fwyaf o dduwiau Llychlynnaidd cyn hynny. Yn ogystal, mae yna sawl myth sy'n awgrymu bod gan Bragi fythau a chwedlau hŷn nad ydyn nhw wedi goroesi hyd heddiw. Un chwedl o'r fath yw'r Lokasenna.

  Brawd y Lokasenna, Bragi, Loki, ac Idun

  Mae hanes y Lokasenna yn adrodd hanes mawr gwledd yn neuaddau y cawr / duw Ægir. Mae'r gerdd yn rhan o Barddonol Edda Snorri Sturluson a'imae'r enw'n cyfieithu'n llythrennol i The Flyting of Loki neu Gornest Lafar Loki . Mae hynny oherwydd bod y rhan fwyaf o'r gerdd yn cynnwys Loki yn dadlau â bron pob un o'r duwiau a'r coblynnod yng ngwledd Ægir, gan gynnwys sarhau bron pob un o'r merched oedd yn bresennol o odineb.

  Cweryl gyntaf Loki yn <8 Mae>Lokasenna , fodd bynnag, gyda neb llai na Bragi. Yn union fel y disgrifir y bardd yn aml fel un sy’n croesawu’r arwyr yn Valhalla, yma dywedir iddo sefyll wrth ddrysau neuadd Ægir, yn croesawu gwesteion y cawr môr. Pan geisiodd Loki fynd i mewn, fodd bynnag, gwrthododd y bardd fynediad iddo. Fodd bynnag, gwnaeth Odin y camgymeriad o wrthdroi penderfyniad Bragi, a chaniatáu i Loki ddod i mewn.

  Unwaith y byddai i mewn, gwnaeth Loki yn siŵr ei fod yn cyfarch holl westeion Ægir yn bersonol ac eithrio Bragi. Yn ddiweddarach yn y noson, ceisiodd Bragi ymddiheuro i'r duw twyllwr trwy gynnig ei gleddyf ei hun, modrwy fraich, a'i geffyl, ond gwrthododd Loki. Yn lle hynny, cyhuddodd Loki Bragi o lwfrdra trwy ddweud ei fod yn ofni ymladd yr holl dduwiau a'r corachod yn neuadd Ægir. neuadd y cawr, byddai ganddo ben y trickster. Cyn i bethau gynhesu, gwnaeth gwraig Bragi, Idun, gofleidio Bragi a cheisio ei dawelu. Yn ei wir ffasiwn, manteisiodd Loki ar y cyfle i snychu arni hi hefyd, gan ei chyhuddo o gofleidio llofrudd ei brawd .Wedi hynny, symudodd y duw twyllwr ymlaen i sarhau gweddill gwesteion Ægir.

  Er ei bod yn ymddangos yn ddi-nod, efallai y bydd y llinell hon yn y Lokasenna yn dweud llawer wrthym am hanes anhysbys Bragi ac Idun .

  Yn y mythau a chwedlau Llychlynnaidd y gwyddom amdanynt heddiw, nid oes gan Idun, duwies yr adnewyddiad, frawd ac nid yw Bragi yn lladd neb sy'n perthyn i Idun. Os yn wir, fodd bynnag, mae'r llinell hon yn awgrymu bod yna fythau eraill, llawer hŷn am dduw barddoniaeth nad ydynt wedi goroesi hyd heddiw.

  Mae hyn yn gredadwy iawn gan fod haneswyr bob amser wedi cydnabod mai dim ond ffracsiwn o'r hen chwedlau Norsaidd a Germanaidd wedi goroesi hyd heddiw. Byddai hyn hefyd yn golygu bod y duw Bragi yn sicr yn rhagddyddio’r bardd Bragi Boddason.

  Symboledd Bragi

  Fel duw barddoniaeth, mae symbolaeth Bragi braidd yn glir a diamwys. Roedd yr hen Norsiaid a'r Almaenwyr yn gwerthfawrogi beirdd a barddoniaeth - dywedwyd bod llawer o'r hen arwyr Norsaidd yn feirdd a beirdd hefyd.

  Amlygir natur ddwyfol barddoniaeth a cherddoriaeth ymhellach gan y ffaith mai Bragi yw a ddisgrifir yn aml fel un â rhediadau dwyfol wedi eu cerfio ar ei dafod, gan wneud ei gerddi hyd yn oed yn fwy hudolus.

  Pwysigrwydd Bragi mewn Diwylliant Modern

  Tra bod y bobl Norsaidd hynafol yn caru Bragi yn eang ac yn cael ei drysori fel symbol yn Sgandinafia hyd heddiw, nid oes ganddo bresenoldeb arwyddocaol iawn yn y byd moderndiwylliant.

  Mae'n cael sylw yn y gêm gardiau ddigidol Mythgard ond heblaw am hynny, mae i'w weld yn bennaf mewn hen baentiadau fel y paentiad hwn o ganol y 19eg ganrif gan Carl Wahlbom neu'r ddelwedd hon o Bragi ac Idun o 1985 gan Lorenz Frølich.

  Amlapio

  Er ei fod yn ymddangos yn aml ym mytholeg Norsaidd, nid yw Bragi yn chwarae rhan hollbwysig yn y straeon. Fodd bynnag, mae’n debygol nad yw llawer o straeon am Bragi wedi goroesi i’r oes fodern, sy’n golygu mai dim ond cyfran fach iawn o bwy yw’r bardd dwyfol enwog a wyddom mewn gwirionedd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.