Silenus - Mytholeg Roegaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Roeg, roedd Silenus yn dduw llai dawns, meddwdod a'r wasg win. Mae'n fwyaf adnabyddus fel cydymaith, tiwtor a thad maeth Dionysus , duw gwin. Yn gymeriad poblogaidd ym mytholeg Roegaidd a Rhufeinig, Silenus hefyd oedd y doethaf a’r hynaf o holl ddilynwyr Dionysus. Fel duw llai, chwaraeodd ran bwysig ym mythau enwogion megis rhai Dionysus a Brenin Midas .

  Pwy oedd Silenus?

  Silenus oedd ganwyd i Pan , duw y gwyllt, a Gaea , duwies y ddaear. Satyr ydoedd, ond ymddengys ei fod braidd yn wahanol i'r dychanwyr eraill. Fel arfer roedd Silenus wedi’i amgylchynu gan satyrs a elwid y ‘Sileni’ a dywedir mai ef oedd eu tad neu daid. Tra bod satyrs yn gymysgryw o ddyn a gafr, dywedid mai cyfuniad dyn a cheffyl oedd y sileni. Fodd bynnag, mewn llawer o ffynonellau, mae'r ddau derm yn aml yn cael eu defnyddio'n gyfnewidiol.

  O ran ymddangosiad, roedd Silenus yn edrych fel hen ddyn cryf gyda chynffon, clustiau a choesau ceffyl. Roedd yn hysbys ei fod yn unigolyn doeth ac roedd hyd yn oed y brenhinoedd mwyaf yn aml yn dod ato am gyngor. Dywed rhai fod ganddo'r gallu i ragweld y dyfodol hefyd.

  Lubodd Silenus i athroniaeth wrthtinalaidd, sy'n ystyried bod genedigaeth yn negyddol a bod cenhedlu yn foesol ddrwg.

  Silenus

  Er y dywedir bod SIlenus yn hanner anifail, hanner-ddyn, nid oedd bob amser yn cael ei bortreadu yr un ffordd. Mewn rhai ffynonellau, cyfeirir ato'n gyffredin fel satyr ond mewn eraill, fe'i darlunnir fel dim ond hen ŵr bachog gyda darn moel, wedi'i orchuddio â gwallt gwyn, ac yn eistedd ar asyn.

  Cymeriad llawen yn aml, Ni aeth Silenus ar ôl nymffau i fodloni ei ysfa rywiol fel y gwnaeth y satyrs arferol eraill. Yn lle hynny, treuliodd ef a’i ‘Sileni’ y rhan fwyaf o’u hamser yn meddwi. Byddai Silenus yn yfed nes iddo fynd yn anymwybodol, a dyna pam y bu'n rhaid iddo gael ei garu o gwmpas ar asyn neu ei gefnogi gan satyrs. Dyma'r esboniad mwyaf poblogaidd ac adnabyddus pam y marchogodd asyn. Fodd bynnag, mae yna gwpl o esboniadau eraill hefyd.

  Mae rhai yn dweud bod Silenus wedi meddwi'n rhyfeddol ym mhriodas Ariadne a Dionysus ac i ddiddanu'r gwesteion, fe wnaeth act rodeo ddoniol ar asyn. Dywed eraill, yn ystod y Gigantomachy, y Rhyfel rhwng y Cewri a'r duwiau Olympaidd, i Silenus ymddangos yn eistedd ar asyn, mewn ymgais i ddrysu'r rhai ar yr ochr arall.

  Silenus a Dionysus

  Silenus oedd tad maeth Dionysus, mab Zeus . Ymddiriedwyd Dionysus i'w ofal gan Hermes , ar ôl i'r duw ifanc gael ei eni o glun Zeus. Cododd Silenus ef gyda chymorth nymffau'r Nysiad a dysgodd iddo bopeth a allai.

  Pan gyrhaeddodd Dionysus oedolaeth, arhosodd Silenus gydag ef fel cydymaith a mentor iddo. Efdysgodd Dionysus i fwynhau cerddoriaeth, gwin a phartïon, a oedd gan rai, yn ôl rhai, rywbeth i'w wneud â Dionysus yn dod yn dduw gwin a phartïon.

  Disgrifiwyd Silenus fel yr hynaf, y meddw ac eto'r doethaf o holl ddilynwyr Dionysus .

  Silenus a'r Brenin Midas

  Un o'r mythau Groeg mwyaf enwog am Silenus yw myth y Brenin Midas a'r Cyffyrddiad Aur. Mae’r stori’n adrodd sut y gwahanwyd Silenus oddi wrth Dionysus a’i osgordd, a chael ei ddarganfod yng ngerddi’r Brenin Midas. Croesawodd Midas ef i'w balas ac arhosodd Silenus gydag ef am rai dyddiau, gan barti a mwynhau ei hun yn fawr. Diddanodd y Brenin a'i lys trwy adrodd llawer o straeon rhyfeddol wrthyn nhw fel ffordd o dalu Midas yn ôl am ei letygarwch. Pan ddaeth Dionysus o hyd i Silenus, roedd yn ddiolchgar iawn bod ei gydymaith wedi cael ei drin mor dda a phenderfynodd roi dymuniad Midash fel gwobr.

  Dymunai Midas y byddai popeth a gyffyrddai yn troi at aur a rhoddodd Dionysus ei ddymuniad iddo. . Fodd bynnag, o ganlyniad, nid oedd Midas yn gallu mwynhau bwyd na diod mwyach a bu’n rhaid iddo ofyn am help Dionysus i gael gwared ar yr anrheg.

  Mae fersiwn arall o’r stori yn adrodd sut y dysgodd y Brenin Midas am alluoedd a doethineb proffwydol Silenus a phenderfynodd yr hoffai ddysgu popeth a allai ganddo. Gorchmynnodd i'w weision atafaelu'r satyr a dod ag ef i'r palas er mwyn iddo ddysgu ei holl gyfrinachau. Mae'rdaliodd gweision Silenus tra'r oedd yn gorwedd yn feddw ​​ger ffynnon ac aethant ag ef at y Brenin. Gofynnodd y brenin, Beth yw hapusrwydd pennaf dyn?

  Mae Silenus yn gwneud datganiad tywyll, annisgwyl iawn bod marw cyn gynted â phosibl yn well na byw, a'r peth gorau i ddigwydd i rywun yw gwneud hynny. heb gael ei eni o gwbl. Mewn geiriau eraill, mae Silenus yn awgrymu nad y cwestiwn y dylem fod yn ei ofyn yw pam mae rhai yn cyflawni hunanladdiad, ond pam y mae'r rhai sy'n fyw yn parhau i fyw.

  Silenus a'r Cyclops

  Silenus a'i gyd-ddychanwyr ( neu feibion, yn ôl rhai fersiynau o'r stori) wedi'u llongddryllio tra ar chwilio am Dionysus. Cawsant eu caethiwo gan y Cyclops a'u gorfodi i weithio fel bugeiliaid. Yn fuan, cyrhaeddodd Odysseus gyda'i forwyr a gofyn i Silenus a fyddai'n cytuno i fasnachu bwyd i'w gwin.

  Ni allai Silenus wrthsefyll y cynnig gan ei fod yn was i Dionysus wedi'r cyfan, a roedd gwin yn rhan ganolog o gwlt y Dionysus. Fodd bynnag, nid oedd ganddo unrhyw fwyd i’w roi i Odysseus yn gyfnewid am y gwin felly yn lle hynny, cynigiodd beth o’r bwyd iddynt o storfa’r Cyclops ei hun. Daeth Polyphemus , un o'r Cyclops, i wybod am y fargen a rhoddodd Silenus y bai ar y gwesteion yn gyflym, gan eu cyhuddo o ddwyn y bwyd.

  Er i Odysseus ymdrechu'n galed i resymu â Polyphemus, anwybyddodd y Cyclops ef a'i garcharu ef a'i ddynion mewn ogof. Yn ddiweddarach y Cyclops a Silenusyfed gwin nes y ddau wedi meddwi iawn. Canfu'r Cyclops fod Silenus yn apelio'n fawr ac aethant â'r satyr ofnus i'w wely. Dihangodd Odysseus a’r dynion o’r ogof, gan losgi llygad Polyphemus allan a roddodd gyfle iddynt ddianc. Fodd bynnag, ni sonnir am yr hyn a ddaeth i Silenus, ond dywed rhai iddo yntau lwyddo i ddianc o grafangau'r Cyclops gyda'i ddychanwyr.

  Silenus yng Ngwyliau Dionysia

  Gŵyl Dionysia, a elwir hefyd yn Dionysia Fawr, yn ŵyl ddramatig a gynhaliwyd yng Ngwlad Groeg hynafol. Yn yr wyl hon y dywedir i gomedi, drama ddychan a thrasiedi darddu. Roedd y Dionysia yn cael ei chynnal bob blwyddyn ym mis Mawrth yn ninas Athen, i anrhydeddu’r duw mawr Dionysus.

  Yn ystod gŵyl Dionysus, roedd dramâu yn cynnwys Silenus yn ymddangos yn aml fel petaent yn ychwanegu comig o ryddhad ymhlith yr holl drasiedïau. Ar ôl pob trydedd drasiedi, dilynodd drama satyr gyda Silenus yn serennu, a oedd yn ysgafnhau naws y dorf. Dywedwyd mai'r dramâu satyr oedd crud y gomedi neu'r gomedi ddychanol y gwyddom amdani heddiw.

  Yn Gryno

  Roedd y mythau yr ymddangosodd Silenus ynddynt fel arfer yn canolbwyntio ar ei allu i ragweld y dyfodol, ei wybodaeth neu yn bennaf ei feddwdod, sef yr hyn yr oedd yn fwyaf enwog am. Fel cydymaith Dionysus, roedd Silenus yn diwtor athroniaeth wrthtinalaidd ac yn ffigwr pwysig yn nhraddodiadau crefyddol Gwlad Groeg.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.