Chupacabra - Anghenfil sugno gwaed America Ladin

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Chupacabras yw un o angenfilod mwyaf chwedlonol llên gwerin fodern. Adroddwyd am weld y bwystfilod hyn yn ne'r UD, yng Nghanolbarth a De America, a hyd yn oed yn Tsieina. Mae'r chupacabra, sy'n cael ei ddisgrifio'n aml fel bwystfil pedair coes cennog neu estron gyda phigau'n dod allan o'i asgwrn cefn, yn hoffi sugno'r gwaed allan o anifeiliaid da byw. Ydy'r anghenfil hwn yn real, ac os felly – beth yn union ydyw?

  Beth yw Chupacabra?

  Yn nodweddiadol, credir bod y chupacabra yn gwn gwrthun, yn fadfall enfawr, neu'n estron, yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn. Mae ei enw'n cyfieithu'n llythrennol fel sucker geifr yn Sbaeneg gan mai dyna beth y credir ei fod yn ei wneud - sugno'r gwaed allan o dda byw gyda'i enau gwrthun.

  O ystyried poblogrwydd myth chupacabra heddiw, byddech yn cymryd yn ganiataol mai hen chwedl Americanaidd brodorol yw hwn. Fodd bynnag, nid felly y mae.

  Yr Anghenfil Newydd ar Y Bloc

  Cafodd yr “achos” swyddogol cyntaf o weld chupacabra ei gofnodi ym mis Awst 1995 yn Puerto Rico pan “a chupacabra” a gafodd y bai am marwolaethau 150 o anifeiliaid fferm . Fodd bynnag, roedd achosion tebyg o anifeiliaid wedi'u draenio'n gwaed wedi'u cofnodi ar draws de UDA a Chanolbarth America o ganol yr 20fed ganrif. Nid oedd y term “chupacabra” wedi ei ddyfeisio bryd hynny.

  Mae proffil y bwystfil bob amser wedi bod yn gyson. Mae'r rhai sy'n honni eu bod wedi gweld y Chupacabra yn dweud mai cwn pedair coes ydyw-fel bwystfil gyda chlorian yn lle ffwr ac asgwrn cefn pigog. Yn wyllt ac yn ffyrnig, mae'r drwgweithredwr yn sugno anifeiliaid fferm yn sych ac yn symud ymlaen at y dioddefwr nesaf.

  Beth yw Sail Chwedl Chupacabra?

  Byddai'n gas gennym ddifetha hwyl y cariadon arswyd ond mae'r bwystfil gwirioneddol y tu ôl i'r myth chupacabra nid yn unig i'w weld yn eithaf cyffredin ond bod ganddo stori braidd yn drist hefyd.

  Er, wrth gwrs, nid oes dim yn sicr, y gred gyffredin ymhlith biolegwyr bywyd gwyllt yw mai chupacabras yw chupacabras mewn gwirionedd. dim ond coyotes â mange .

  Mae mange yn gyflwr cas mewn cwn a achosir gan barasitiaid croen y gellir ei drosglwyddo o un ci i'r llall. Ar y dechrau, mae mange yn achosi cosi yn unig, ond pan na chaiff ei drin, gall heintiau'r croen achosi i ffwr y ci ddisgyn, gan adael ei groen yn ddi-flew ac i bob golwg yn “gennog”. Yr unig wallt sydd ar ôl weithiau yw crib denau ar gefn yr asgwrn cefn.

  Yn fwy na hynny, mae mange yn tueddu i wanhau'r cwn druan gymaint nes ei fod yn fregus ac yn methu hela ei ysglyfaeth arferol - bywyd gwyllt bach yn achos coyotes. Felly, yn naturiol, pan fydd coyotes yn cael eu taro mor ddifrifol gan y mansh, maen nhw'n troi at anifeiliaid fferm fel ffynhonnell fwyd fwy cyraeddadwy.

  Hefyd, byddai hyn hefyd yn esbonio pam mae myth y chupacabra mor newydd ac nad yw rhan o lên gwerin brodorol America – roedd pobl bryd hynny yn adnabod ci sâl pan welsant un.

  Pwysigrwydd Chupacabras mewn ModernDiwylliant

  Ar gyfer creadur mytholegol mor newydd , mae'r chupacabra yn sicr wedi dod yn boblogaidd mewn diwylliant pop. Mae ffilmiau arswyd di-ri, sioeau, llyfrau, a gemau wedi cynnwys fersiwn o'r anghenfil hwn dros y degawdau diwethaf yn unig.

  Mae rhai o'r enghreifftiau enwocaf yn cynnwys pennod Chupacabra yn y teledu sioe Grimm , Chupacabra arall a gafodd sylw hyd yn oed yn gynharach yn y bennod X-files o'r enw El Mundo Gira , yn ogystal â'r Jewpacabra bennod o South Park .

  I Gloi

  Yn ôl pob sôn, mae'r Chupacabra i'w weld yn anghenfil di-ddirge wedi'r cyfan. Mae bron pob esblygwr a swolegydd sy'n clywed myth y Chupacabra yn dod i'r casgliad ar unwaith mai dim ond ci neu goyote â mange ydyw. Dyna gasgliad braidd yn anfoddhaol a hyd yn oed yn drist, wrth gwrs, ond efallai mai dyma un o'r achosion hynny pan nad yw ffaith yn ddieithr na ffuglen.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.