Bodhisattva – Y Delfryd Oleuedig Mae Pob Bwdhydd yn Ymdrechu Amdani

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Wrth i chi ddechrau ymchwilio i Bwdhaeth a’i gwahanol ffyrdd o feddwl byddwch yn dechrau dod ar draws term chwilfrydig yn fuan – bodhisattva . Yr hyn sy'n eithaf rhyfedd am y term hwn yw ei fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer llawer o wahanol bobl a bodau - duwiau, y werin gyffredin, teulu brenhinol, ysgolheigion teithiol, a hyd yn oed ymgnawdoliadau Bwdha. Felly, beth yn union yw bodhisattva?

  Pwy neu Beth yw Bodhisattva?

  Yn Sansgrit, mae'r term bodhisattva yn cyfieithu'n llythrennol fel Un y mae ei nod yn deffro . A dyma'r ffordd hawsaf fwy neu lai o esbonio beth yw bodhisattva - unrhyw un sy'n ymdrechu i ddeffroad, nirvana, a goleuedigaeth. Fodd bynnag, mae'r esboniad hwnnw'n brin pan ystyriwch y llu o wahanol ysgolion Bwdhaeth a'u safbwyntiau a'u credoau amrywiol ac yn aml groes.

  Y Bodhisattva Cyntaf

  Os ydym am ddod o hyd i ystyr gwreiddiol y term bodhisattva dylem edrych am ei ddechreuad hanesyddol. Cyn belled ag y gallwn ddweud, mae hynny'n gorwedd mewn Bwdhaeth Indiaidd a rhai traddodiadau dilynol megis Bwdhaeth Sri Lankan Theravada. Yno, mae'r term bodhisattva yn cyfeirio at un Bwdha penodol - Shakyamuni a elwir hefyd yn Gautama Siddhartha .

  Mae’r straeon Jataka sy’n manylu ar fywyd Shakyamuni, yn mynd trwy’r camau amrywiol a gymerodd i gyrraedd yr Oleuedigaeth – ei ymdrech i wella ei foesoldeb, i gaffael mwy o ddoethineb, i ganolbwyntio ar anhunanoldebyn hytrach nag egoistiaeth, ac ati. Felly, yn ôl Bwdhaeth Theravada, y bodhisattva yw'r Bwdha Shakyamuni ar ei ffordd i ddod yn Fwdha.

  Golwg Ehangach

  Mae llawer o draddodiadau Bwdhaidd eraill yn cymryd stori Shamyamuni o'r Jataka ac yn ei defnyddio mae'n dempled i ddisgrifio ffordd pob Bwdha i Oleuedigaeth fel enghraifft o fodhisattva. Mae ysgol Fwdhaeth Mahayana sy'n boblogaidd yn Japan, Corea, Tsieina, a Tibet, er enghraifft, yn credu mai bodhisattva yw unrhyw un sydd ar eu ffordd i ddeffroad.

  Mae hwn yn ddefnydd eang iawn o'r term gan nad yw'n hyd yn oed yn gyfyngedig i athrawon, mynachod, a doethion, ond i unrhyw un sydd wedi cymryd yr adduned i geisio cyrraedd yr Oleuedigaeth a dod yn Fwdha un diwrnod. Gelwir yr adduned hon fel arfer yn bodhicitotpada ac mae'n adduned y gall unrhyw un ei chymryd.

  O'r safbwynt hwnnw, gall pawb fod yn fodhisattva os dymunant. Ac mae Bwdhaeth Mahayana yn wir yn credu bod y Bydysawd yn llawn bodhisattvas di-ri a Bwdhas posibl oherwydd bod llawer wedi cymryd yr adduned bodhicittotpada. Ni fydd pob un yn cyrraedd yr Oleuedigaeth, wrth gwrs, ond nid yw hynny'n newid y ffaith eich bod yn aros yn bodhisattva cyn belled â'ch bod yn parhau i geisio cyrraedd y ddelfryd Bwdhaidd o leiaf.

  Bodhisattvas nefol

  <12

  Nid yw'r ffaith y gall pawb ddod yn fodhisattva yn golygu bod pob bodhisattvas yn gyfartal. Mae'r rhan fwyaf o ysgolion Bwdhaidd yn credu bod rhwng ysawl Bwdha a’r bodhisattvas “dechrau” niferus yw’r rhai sydd wedi bod ar y ffordd cyhyd nes eu bod bron ar drothwy dod yn Fwdha eu hunain.

  Credir fel arfer bod pobl o’r fath wedi cael gafael ar amrywiaeth ysbrydol. a galluoedd hudolus dros y canrifoedd. Maent hefyd yn cael eu hystyried yn aml fel llestri wedi'u trwytho ag agweddau nefol a diwinyddiaeth. Mewn Bwdhaeth, mae nefolion o'r fath fel arfer yn gysylltiedig â chysyniadau haniaethol penodol megis tosturi a doethineb. Felly, mae bodhisattva mor “uwch” i bob pwrpas wedi agor eu hunain ar gyfer yr agweddau nefol hynny fel rhan o'u ffordd i ddod yn Fwdha. Mewn ffordd, mae’r bodhisattvas hyn yn aml yn cael eu hystyried bron yn “dduwiau” o safbwynt Gorllewinol.

  Yn yr ystyr mwyaf ymarferol, mae’r bodhisattvas nefol hyn yn cael eu gweld a’u haddoli bron fel Bwdha. Mae llawer o'u hunaniaeth yn adnabyddus ac yn uchel eu parch ymhlith Bwdhyddion bron ar yr un lefel â'r Bwdha eu hunain.

  Wedi'r cyfan, mae bodhisattva sydd mor agos â hynny at Oleuedigaeth nid yn unig bron yn sicr o'i gyrraedd ond ef neu hi yn ymddwyn fel y gwna Bwdha - mae eu tosturi anfesuradwy yn eu gyrru i gynorthwyo'r werin gyffredin, defnyddiant eu doethineb bron yn anfeidrol i helpu eraill i ddod o hyd i'w ffordd, ac maent hefyd yn gallu gwneud gwyrthiau diolch i'w galluoedd goruwchnaturiol.

  A yw Bodhisattvas yn fwy trugarog a chymwynasgar na'r Bwdhas?

  Golygfa arall o'rMae term bodhisattva yn ystyried pobl fel nid yn unig ar eu ffordd i ddod yn Fwdha ond fel pobl sy'n fwy ymroddedig i helpu eraill na Bwdha go iawn. Mae'r ddealltwriaeth hon yn ymddangos yn arbennig o boblogaidd mewn Bwdhaeth Tsieineaidd .

  Mae'r syniad y tu ôl i hyn yn ddeublyg. Ar y naill law, mae bodhisattva wrthi’n ceisio cyrraedd yr Oleuedigaeth ac un o’r prif ffyrdd o wneud hyn yw drwy neilltuo bywyd rhywun i helpu eraill. Felly, anogir bodhisattva i fod yn anhunanol ac anhunanol os ydynt am barhau â'u dilyniant - nid yw gofynion o'r fath o reidrwydd yn cael eu gosod ar Fwdha gan ei fod yn berson sydd eisoes wedi cyflawni'r Oleuedigaeth.

  Yn ogystal, yn elfen o mae cyrraedd yr Oleuedigaeth a dod yn Fwdha yn cyrraedd cyflwr o fod wedi ysgaru'n llwyr oddi wrth eich ego a'ch eiddo a diddordebau daearol a dynol. Ond gellir ystyried yr un cyflwr hwnnw fel rhywbeth sy'n gwahanu Bwdha ymhellach oddi wrth ddynoliaeth tra bod bodhisattva yn dal yn fwy cysylltiedig â'u cyd-ddyn.

  Bodhisattvas Enwog

  Tsieineaidd cerflun o Avalokiteśvara (c1025 CE). PD.

  Yn ogystal â Shakyamuni Bwdhaeth Therevada, mae sawl bodhisattvas adnabyddus ac addolgar arall. Mae llawer ohonynt yn gysylltiedig yn thematig ac yn ddiwinyddol â rhai cysyniadau ysbrydol megis doethineb a thosturi. Un enghraifft boblogaidd rydyn ni wedi siarad amdani o'r blaen yw'r Tsieineaidbodhisattva Avalokitesvara , a elwir hefyd yn Guan Yin – y bodhisattva o dosturi .

  Bodhisattva poblogaidd iawn arall yn Nwyrain Asia yw Dharmakara – bodhisattva o’r gorffennol a lwyddodd, unwaith iddo wireddu ei addunedau’n llawn, i ddod yn Fwdha Amitabha Bwdha Tir Pur y Gorllewin .

  Mae Vajrapani yn bodhisattva poblogaidd a cynnar iawn arall. Arferai fod yn arweinydd y Bwdha enwog Guatama ac mae'n symbol o'i rym.

  Cerflun o'r bodhisattva Maitreya. PD.

  Mae yna hefyd y bodhisattva Maitreya y credir ei fod yn dod y Bwdha nesaf. Mae disgwyl iddo gyrraedd yr Oleuedigaeth yn y dyfodol agos a dechrau dysgu Dharma pur – y gyfraith gosmig Bwdhaidd i bobl. Unwaith y bydd yn cyflawni hyn, Maitreya fydd y “prif” Bwdha nesaf ar ôl Guatama / Shakyamuni .

  Y Dduwies Tara o Fwdhaeth Tibetaidd yw bodhisattva benywaidd sydd hefyd ar ei ffordd i gyrraedd yr Oleuedigaeth. Mae hi'n eithaf dadleuol gan fod rhai ysgolion Bwdhaidd yn gwadu bod menywod yn gallu dod yn Fwdha byth. Mae stori Tara yn manylu ar ei brwydr gyda mynachod Bwdhaidd ac athrawon sy'n pwyso arni i gael ei hailymgnawdoliad yn ddyn os yw am ddod yn Fwdha.

  Mae gan ysgolion Bwdhaidd eraill enghreifftiau bodhisattva benywaidd hyd yn oed yn fwy enwog fel Prajnaparamita , y Perffeithrwydd Doethineb . Un arallenghraifft fyddai Cundi, Juntei, neu Chunda , y Mam duwiau Bwdhaidd .

  Symboledd y Bodhisattva

  Yn syml, bodhisattva yw'r cyswllt coll rhwng y person bob dydd a Bwdha. Dyma'r bobl sydd wrthi'n dringo'r ffordd tuag at Oleuedigaeth, p'un a ydynt yn dal i fod ar ddechrau'r daith neu bron ar y brig.

  Yn aml iawn pan fyddwn yn siarad am y bodhisattvas, rydym yn siarad amdanynt bron fel diwinyddiaeth. Ac mae'r farn hon ohonynt yn wir ddilys wrth iddynt ddod yn raddol yn llestri o'r dwyfol cosmig wrth iddynt ddod yn nes ac yn nes at gael eu deffro'n llwyr. Fodd bynnag, y gwir symbolaeth y tu ôl i gyflwr bodhisattva yw ymrwymiad i ffordd yr Oleuedigaeth a’i heriau niferus.

  I gloi

  Yn eistedd rhwng y cyffredin a’r dwyfol, mae bodhisattvas yn rhai o’r ffigurau pwysicaf a mwyaf diddorol Bwdhaeth. Er mai dod yn Fwdha yw'r nod eithaf mewn Bwdhaeth, bod yn fodhisattva yw'r ffordd hir a blin tuag at y nod hwn. Yn yr ystyr hwnnw, mae bodhisattvas yn llawer mwy cynrychioliadol o Fwdhaeth na Bwdha eu hunain.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.