Symbol Ouroboros - Ystyr, Ffeithiau a Gwreiddiau

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae'r Ouroboros yn symbol adnabyddadwy iawn, sy'n cynnwys naill ai neidr neu ddraig yn bwyta ei chynffon ei hun, a thrwy hynny yn ffurfio cylch . Ac eto o ble daeth y symbol rhyfedd hwn a beth mae'n ei gynrychioli?

  Ouroboros – Gwreiddiau Eifftaidd

  Gellir gweld amrywiadau o'r Ouroboros mewn gwahanol ddiwylliannau a chyd-destunau, ond mae'r symbol yn gysylltiedig â'r Aifft . Darganfuwyd y darlun hynaf o'r Ouroboros ym meddrod Tutankhamen, a bortreadir yn Llyfr Enigmatig yr Netherworld, testun angladdol a ddarganfuwyd o fewn y beddrod. Mae delwedd Ouroboros yn cael ei darlunio ddwywaith yn y testun: unwaith ar y pen ac eto wrth draed ffigwr y credir ei fod yn Ra-Osiris. Roedd yr Eifftiaid yn credu bod delwedd Ouroboros yn gorchuddio Ra-Osiris yn symbol ar gyfer dechrau a diwedd amser.

  Mae’r ddelwedd gron o’r Ouroboros o fewn eiconograffeg yr Aifft yn adlewyrchiad o’r gred yn yr anhrefn sy’n gorchuddio’r byd a’r drefn a’r adnewyddiad sy’n dod allan o’r anhrefn.

  Ouroboros – Darluniau mewn Diwylliannau a Chyd-destunau Eraill

  Yn y pen draw, llithrodd yr Ouroboros allan (yn fwriadol) o ddiwylliant yr Aifft ac i fyd y Groegiaid lle rhoddwyd dehongliadau newydd iddo.

  1- Golygfa Gnostig o Ouroboros

  O fewn Gnosticiaeth, sect grefyddol hynafol a heriodd y gred bod Duw caredig wedi creu'r byd, cymerodd yr Ouroboros y byd newydd.sy'n golygu lle y gwelwyd ei fod yn cynrychioli cylch anfeidrol marwolaeth ac ailenedigaeth. Fe'i cymerwyd hefyd i fod yn symbol o ffrwythlondeb, gan fod cynffon y Ouroboros yn cael ei ddehongli fel phallus a cheg y groth sy'n derbyn yr had.

  Mae dehongliad Gnostig arall o Ouroboros yn ei weld fel symbol o'r ffiniau rhwng y Ddaear a'r Nefoedd, tra bod Gnostics eraill yn ei weld fel cynrychiolaeth o'r diafol a greodd y byd hwn ac sy'n atal unrhyw un rhag dianc ohono.

  Gnostics hefyd yn gweld pennau eithaf yr Ouroboros fel symbol o'r ddwy ran wahanol o fodau dynol: yr ysbrydol a'r daearol. Ac, wrth i'r Ouroboros amgáu ei hun, fe'i cymerwyd fel arwyddlun o'r undeb rhwng y ddwy agwedd amrywiol hyn ohonom ein hunain.

  2- Hermetigiaeth yn Ail-ddehongli'r Ouroboros Yn yr ysgol feddwl yng Ngwlad Groeg, Hermeticiaeth, cymerir yr Ouroboros fel adlewyrchiad o natur gylchol marwolaeth ac ailenedigaeth, dinistr a chreu, trawsnewid fel y dangosir yn yr erthygl Hermetigiaeth a Chylchoedd Cosmig sy'n datgan:

  “Fel enghraifft symbolaidd o’r darn darn hwn, gellir defnyddio enghraifft yr Ouroboros, y neidr yn llyncu ei chynffon ei hun ac y mae ei cheg ar yr un pryd yn fan dinistr ac yn ffynhonnell cenhedlaeth. Mae hyn oherwydd bod y weithred o fwyta/treulio yn ddinistriol ac yn gynhyrchiol yn dibynnu ar y persbectif y mae rhywun yn ei gymryd. Ynyr achos hwn, mae'r neidr yn bwyta ei chynffon ei hun (dinistr) ac yn aildyfu ohoni (cenhedlaeth) mewn cylch diddiwedd”

  3- Alchemy ac Ouroboros

  Roedd The Ouroboros yn a fabwysiadwyd gan yr Alcemegwyr, a'u nod cyffredinol oedd newid y metel sylfaen yn aur gwerthfawr. Ac eto roedd eu hobsesiwn yn ymestyn y tu hwnt i'r byd materol ac i'r ysbrydol. Mae alcemyddion yn credu yn nhrawsnewidiad yr enaid.

  Beth sydd a wnelo hynny ag Ouroboros?

  Fel cylch a welir yn llyncu ei hun, roedd yr Ouroboros yn symbol gwych i'r Alcemegwyr cred yn y cylch diddiwedd o farwolaeth ac ailenedigaeth. Cylch y ceisiai'r alcemyddion gael eu rhyddhau ohono.

  4- Yr Ouroboros yn India yn meddwl

  Symud ymlaen o Wlad Groeg, draw i India gwelwn sut, o fewn Hindŵaeth , sonnir am neidr y gellid ei gweld yn cael ei dehongli fel yr Ouroboros. Mae'r erthygl Datblygiad y Canon Vedic a'i Ysgolion: Y Milieu Cymdeithasol a Gwleidyddol yn sôn am ddefodau Vedic o fewn rhai sectau o Hindŵaeth y gwelir eu bod yn cyfateb i neidr yn bwyta ei chynffon ei hun. Yn yr erthygl darllenwn:

  “Maen nhw’n tynnu sylw at ffurf gaeedig y ddefod, sy’n cael ei gweld fel cylch caeedig, neidr yn brathu ei chynffon ei hun…”

  Hefyd, mae'r cysyniad o neidr yn cau ar ei chynffon ei hun i'w weld yn yr Yoga-Kundalini Upanishad i symboleiddio egni Kundalini, sy'n eistedd, fel torchog.sarff, ar waelod yr asgwrn cefn. Mae egni Kundalini yn segur ar waelod yr asgwrn cefn, wedi'i dorchi i fyny ac yn aros i gael ei ddeffro. Pan fydd yr egni'n cael ei droi, mae'n daddorchi ei hun ac yn ymestyn ar hyd asgwrn cefn rhywun.

  5- Golygfa Gristnogol o Ouroboros

  O fewn Cristnogaeth , rhoddir enw drwg i seirff. Mae'r neidr a demtiodd Efa yn cael ei chymryd i fod yn Satan ac felly mae seirff yn gyfystyr â'r diafol. Mae rhai yn gweld yr Ouroboros fel symbol o'r celwydd ffug a ledaenir gan y diafol yn ogystal â chynrychiolaeth o'r Antichrist sydd i ddod.

  Fodd bynnag, mae rhai Cristnogion yn rhoi dehongliad llai atgas i'r Ouroboros, gan ddewis ei weld fel symbol o fywyd newydd. Yn union fel y mae neidr yn gollwng ei chroen, felly hefyd yr ydym yn taflu ein hen hunain ac yn cael ein hadnewyddu trwy atgyfodiad Iesu.

  Ouroboros yn y Cyfnod Modern

  Yn y cyfnod mwy cyfoes mae'r Ouroboros wedi mynd eto. ei ail-ddehongli gan ei weld yn symbol o anfeidredd. Cysyniad sydd wedi’i ddarlunio yn yr 20fed ganrif gan artistiaid trwy ddelweddaeth grisiau di-ben-draw, stribedi Mobius , a’r Effaith Droste, mewn peintio neu ffotograffau lle mae’r ddelwedd yn atgynhyrchu ei hun yn gyson.

  Yn ôl yn oes Fictoria, roedd gemwaith Ouroboros yn cael ei wisgo ar adegau o alaru oherwydd roedd arddull gylchol y symbol i'w weld yn cynrychioli'r cariad tragwyddol rhwng y rhai a fu farw ay rhai sy’n cael eu gadael ar ôl.

  Yn y cyfnod mwy cyfoes, weithiau mae’n cael ei wisgo fel breichledau, modrwyau, a tlws crog. Mae hefyd yn dod yn opsiwn poblogaidd fel tatŵ gan fod yr Ouroboros yn ein hatgoffa o natur gylchol bywyd a bod popeth mewn llif cyson o greu, dinistrio a hamdden. Mae'n ein hatgoffa bod popeth yn gysylltiedig ac y bydd yn dod yn gylch llawn. Efallai y byddwn yn dioddef, ond mae llawenydd i ddod yn fuan. Efallai y byddwn yn methu, ond mae llwyddiant ar ei ffordd.

  Cwestiynau Cyffredin

  O ba grefydd y mae ouroboros?

  Tarddodd y ouroboros o'r hen Aifft ac yna daeth i wlad Groeg. Fe'i cysylltwyd ag amrywiaeth o athroniaethau a chrefyddau, gan gynnwys Gnosticiaeth, hermetigiaeth, alcemi, Cristnogaeth, a Hindŵaeth , i enwi ychydig.

  A yw'r ouroboros yn dduw?

  Nid yw'r symbol ouroboros yn darlunio duw. Yn syml, cynrychioliad ydyw o amrywiaeth o gysyniadau, gan gynnwys anfeidredd, cylch marwolaeth ac ailenedigaeth, dinistr ac adfywiad, ac yn y blaen.

  Pam mae'r ouroboros yn bwyta ei hun?

  Mae'r ddelwedd hon yn symbolaidd gan ei fod yn cynrychioli cysyniadau cylchol, megis bywyd, marwolaeth, ac ailenedigaeth, adnewyddiad tragwyddol, anfeidredd, a'r cysyniad o karma – yr hyn sy'n mynd o gwmpas, sy'n dod o gwmpas.

  A yw'r ouroboros yn symbol negyddol?

  Er bod gan seirff gysylltiadau negyddol mewn llawer o ddiwylliannau, mae gan symbol ouroboros arwyddocâd cadarnhaol. Nid yw'n symbol drwg ac fe'i dehongliryn gadarnhaol.

  Beth yw tarddiad y ouroboros?

  Mae'r ouroboros yn tarddu o eiconograffeg yr hen Aifft.

  Ydy nadroedd yn bwyta eu hunain mewn gwirionedd?

  Tra mae'n Gall ymddangos fel senario sy'n achosi hunllef, weithiau mae nadroedd yn bwyta eu cynffonnau eu hunain. Maent weithiau'n gwneud hyn fel ffordd o ymdopi â straenwyr, newyn, hypermetabolism, neu thermoregulation.

  //www.youtube.com/watch?v=owNp6J0d45A

  Ai'r ouroboros yw sarff y byd mytholeg Norsaidd?

  Ym mytholeg Norseg, Jormungandr oedd y Sarff Byd a amgylchynai'r byd a gafael yn ei chynffon ei hun – yn debyg iawn i ouroboros. Fodd bynnag, nid oedd Jormungandr yn bwyta ei gynffon, yn syml roedd yn dal gafael arni. Wrth i'r myth fynd yn ei flaen, pan fydd yn gollwng ei gynffon, yna byddai Ragnarok , digwyddiad cataclysmig diwedd y byd, yn datblygu. Mae'n debyg i'r Llychlynwyr gael eu dylanwadu gan y ddelwedd Roegaidd o'r ouroboros.

  Crynhoi'r Ouroboros

  Gwelwyd yr Ouroboros gan yr hen Eifftiaid fel ffordd o ddynodi anfeidredd, sef y syniad a gariwyd drwodd i'r Groegiaid. Ac eto roedd y Groegiaid yn ei weld fel adlewyrchiad o'r cylch tragwyddol o farwolaeth ac ailenedigaeth, sef yr hyn y ceisiai'r alcemyddion fod yn rhydd ohono. Ers ei ymddangosiad, mae'r Ouroboros wedi ennill amrywiaeth o ddehongliadau, gan gynnwys dehongliadau modern sy'n dynodi bod y symbol yn cynrychioli'r Antichrist, cariad tragwyddol rhwng dau berson ac anfeidredd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.