Y Naw Muses - Duwiesau Groegaidd y Celfyddydau a'r Gwyddorau

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd y Naw Muses yn dduwiesau bychain o mytholeg Groeg , a oedd â chysylltiad agos â'r celfyddydau a'r gwyddorau. Fe wnaethon nhw arwain ac ysbrydoli meidrolion wrth iddynt greu llenyddiaeth, cerddoriaeth, drama a mentrau artistig a gwyddonol eraill. Anaml y byddai'r Muses yn ymddangos mewn unrhyw chwedlau mawr eu hunain, ond roedden nhw'n aml yn cael eu gweithredu ac yn parhau i fod ymhlith y pwysicaf o'r pantheon duwiau Groegaidd.

  Gwreiddiau'r Naw Muses Groeg

  Y Ganwyd Muses i'r duw Olympaidd, Zeus , a Thitanness y cof, Mnemosyne . Yn ôl y myth, roedd Zeus yn dymuno Mnemosyne ac yn ymweld â hi yn aml. Cysgodd Zeus gyda hi am naw noson yn olynol, a rhoddodd Mnemosyne ferch bob nos.

  Aelwyd y merched gyda'i gilydd fel yr Muses Iau. Roedd hyn er mwyn iddynt gael eu gwahaniaethu'n hawdd oddi wrth yr Elder Muses, duwiesau cerddoriaeth hynafol y Titan. Roedd pob un o'r awenau yn rheoli elfen arbennig o'r celfyddydau a'r gwyddorau, gan gynnig ysbrydoliaeth yn ei phwnc penodol. Amgueddfa barddoniaeth epig a huodledd. Dywedir mai hi oedd â'r llais harddaf o'r holl Muses. Fel arfer gwelir Calliope yn dal rhwyfau a dwy gerdd Homerig. Ystyrid hi yn arweinydd yr Muses.

 • Clio – Clio oedd Amgueddfa hanes, neu fel y dywedir mewn rhai cyfrifon, hi oedd awen y delyn.chwarae. Mae hi'n aml yn cael ei darlunio ag clarion yn ei braich dde a llyfr yn ei llaw chwith.
 • Erato – Duwies dynwared a barddoniaeth erotig, symbolau Erato oedd y delyn a'r bwâu serch a saethau.
 • Euterpe – Muse barddoniaeth delyneg a cherddoriaeth, cafodd Euterpe y clod am greu offerynnau chwyth. Roedd ei symbolau'n cynnwys y ffliwt a'r pibau pan oedd hi, ond roedd hi'n cael ei phortreadu'n aml gyda llawer o offerynnau eraill o'i chwmpas.
 • Melpomen –Melpomen oedd Muse of trasiedi. Câi ei phortreadu’n aml gyda chyllell a mwgwd trasiedi.
 • Polyhymnia – Yr Awen o emynau cysegredig, barddoniaeth gysegredig, huodledd, dawns, amaethyddiaeth a phantomeim, Polyhymnia oedd un o’r rhai mwyaf poblogaidd o'r Muses. Mae ei henw yn golygu llawer (poly) a mawl (emynau).
 • Terpsichore – The Muse of dance and chorus, ac mewn rhai fersiynau Muse o chwarae ffliwt. Dywedir mai Terpsichore yw’r mwyaf adnabyddus o’r Muses, gyda’i henw yn y geiriadur Saesneg wedi’i ddiffinio fel ansoddair sy’n golygu ‘pertaining to dancing’. Mae hi bob amser yn cael ei darlunio yn gwisgo torch llawryf ar ei phen, yn dawnsio ac yn dal telyn.
 • Thalia – The Muse of ideal poetry and comedi, a elwir hefyd yn amddiffynnydd Symposiums, roedd Thalia yn aml wedi'i darlunio â mwgwd comedi theatrig yn ei llaw.
 • Urania – The Muse of seryddiaeth, symbolau Urania oedd y sffêr nefol, sêr a bwacwmpawd.
 • Apollo a'r Naw Muses

  Apollo a'r Muses

  Mae rhai ffynonellau'n dweud mai pan oedd yr Muses Iau plant llonydd, eu mam, Mnemosyne, a'u rhoddodd i Apollo , duw cerddoriaeth, a'r Nymph Eufime. Roedd Apollo ei hun yn eu tiwtora yn y celfyddydau a phan gawsant eu magu, sylweddolon nhw nad oedd dim byd mewn bywyd dynol rheolaidd yn eu diddori. Dymunent gysegru eu holl fywyd i'r celfyddydau, a phob un â'i harbenigedd ei hun.

  Daeth Apolo â'r duwiesau i Fynydd Elikonas, ar yr hwn y safai hen deml Zeus unwaith. Ers hynny, rôl yr Muses oedd annog a chefnogi artistiaid tra'n cyfoethogi eu dychymyg a'u hysbrydoli yn eu gwaith.

  Hesiod a'r Muses

  Mae Hesiod yn honni i'r Muses ymweld ag ef unwaith pan oedd yn gwneud hynny. oedd yn pori defaid ar Fynydd Helicon. Rhoesant y ddawn o farddoniaeth ac ysgrifennu iddo, a ysbrydolodd hyn i ysgrifennu'r rhan fwyaf o'i weithiau diweddarach. Rhoddodd yr Muses ffon llawryf iddo a oedd yn symbol o awdurdod barddonol.

  Yn Theogony Hesiod, a drodd yn enwocaf o'i weithiau, mae'n disgrifio achau'r duwiau . Dywed i'r wybodaeth hon gael ei rhoi iddo yn uniongyrchol gan y naw Muses yn eu cyfarfod. Mae rhan gyntaf y gerdd yn cynnwys mawl i'r Muses ac wedi'i chysegru i'r naw duwies.

  Rôl y Naw Muses Iau

  Mae rhai yn dweud mai Zeus a Mnemosynecreu’r Naw Muses i ddathlu buddugoliaeth y duwiau Olympaidd dros y Titaniaid yn ogystal ag anghofio holl ddrygau erchyll y byd. Roedd eu harddwch, eu lleisiau hyfryd a'u dawnsio yn helpu i leddfu gofidiau eraill.

  Treuliodd y Muses lawer iawn o'u hamser gyda'r duwiau Olympaidd eraill, yn enwedig gyda Dionysus ac Apollo. Yn ôl ffynonellau amrywiol, roeddent i'w cael yn bennaf ar Fynydd Olympus, yn eistedd ger eu tad, Zeus. Roedd croeso iddynt bob amser pryd bynnag y byddai gwledd neu ddathliad a byddent yn aml yn diddanu gwesteion trwy ganu a dawnsio.

  Mynychent briodasau Cadmus a Harmonia , Peleus a Thetis a Eros a Psyche . Ymddangoson nhw hefyd mewn angladdau arwyr enwog fel Achilles a'i ffrind Patroclus. Wrth iddynt ganu galarnadau yn yr angladdau hyn, sicrhawyd hefyd y byddai mawredd yr ymadawedig yn cael ei gofio bob amser ac nad oedd y rhai oedd yn galaru yn aros am byth mewn tristwch.

  Er bod yr Muses yn dduwiesau hyfryd a charedig, roedd ganddynt hefyd eu hochr ddialgar, yn union fel y rhan fwyaf o dduwiau'r pantheon Olympaidd. Y farn gyffredinol oedd mai nhw oedd y perfformwyr gorau ac nid oeddent yn ei hoffi pan oedd unrhyw un yn herio eu safbwynt. Fodd bynnag, digwyddodd hyn yn eithaf aml.

  Cynhaliodd llawer ornestau yn erbyn yr Muses i weld pwy oedd y perfformwyr gorau . Yr oedd yr Muses bob amserbuddugol. Fodd bynnag, gwnaethant yn siŵr eu bod yn cosbi eu gwrthwynebwyr fel Thamyris, y Sirens a'r Pierides am fynd yn eu herbyn. Fe wnaethon nhw dynnu sgiliau Thamyris, tynnu plu'r Seiren a thrawsnewid y Pierides benywaidd yn adar.

  Cwlt ac Addoli'r Naw Muses

  Yng Ngwlad Groeg, roedd gweddïo ar yr Muses Iau arfer cyffredin gan y rhai a gredent y byddai eu meddyliau yn cael eu hysbrydoli, a'u gwaith yn cael ei lenwi â medr ac egni dwyfol. Mae hyd yn oed Homer yn honni iddo wneud yr un peth tra'n gweithio ar yr Odyssey a'r Iliad.

  Roedd nifer o gysegrfeydd a themlau ledled Groeg hynafol a gysegrwyd i'r Muses. Y ddwy brif ganolfan oedd Mynydd Helicon, Boiotia a Peria ym Macedonia. Daeth Mynydd Helicon yn lleoliad sy'n gysylltiedig ag addoli'r duwiesau hyn.

  Yr Awenau yn y Celfyddydau

  Mae'r Naw Muses wedi'u crybwyll mewn nifer o baentiadau, dramâu, cerddi a cherfluniau. Maent ymhlith cymeriadau enwocaf mytholeg Roegaidd, sy'n awgrymu i ba raddau yr oedd yr hen Roegiaid yn parchu'r celfyddydau a'r gwyddorau. Galwodd llawer o'r hen ysgrifenwyr Groegaidd, megis Hesiod a Homer, at yr Muses, gan ofyn am ysbrydoliaeth a chymorth.

  At yr Muses

  Pa un ai ar ael gysgodol Ida,

  Neu yn siambrau'r Dwyrain,

  Ystafelloedd yr haul, sydd yn awr

  O hen alaw wedidarfod;

  P'un ai yn y Nefoedd y crwydrwch yn deg,

  Neu gonglau gwyrdd y ddaear,

  Neu fro glas yr awyr,

  Lle genir y gwyntoedd melus;

  P'un ai ar greigiau grisial y crwydrwch,

  O dan fynwes y môr

  Crwydro mewn llawer llwyn cwrel,

  Gweddol Naw, cefnu ar Farddoniaeth!

  Sut wyt ti wedi gadael yr hen gariad

  Bod beirdd gynt yn mwynhau ynot ti! go brin symud!

  Mae'r sain wedi'i chryfhau, prin yw'r nodau!

  GAN WILLIAM BLAKE

  Yn Gryno

  Credyd i'r Muses ysbrydoli rhai o'r celf mwyaf , barddoniaeth a cherddoriaeth a grëwyd gan ddynion a merched marwol trwy gydol hanes. Fel mân dduwiesau'r pantheon Groegaidd, prin y buont byth yn ymddangos yn eu mythau eu hunain yn unigol. Yn hytrach, tueddent i ymddangos fel cymeriadau cefndirol, gan ategu, cefnogi a chynorthwyo prif gymeriadau’r mythau. Heddiw mae llawer o bobl yn parhau i gofio'r Muses fel tywyswyr ac ysgogwyr y greadigaeth ac mae rhai artistiaid yn dal i gredu mai nhw a ysbrydolwyd eu sgiliau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.