Beth Yw'r Anahata? Pwysigrwydd y Pedwerydd Chakra

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Anahata yw'r pedwerydd chakra cynradd sydd wedi'i leoli ger y galon. Yn Sansgrit, mae'r gair anahata yn golygu heb anaf, heb ei daro, a heb ei guro. Mae'n gysylltiedig â chariad, angerdd, tangnefedd, a chydbwysedd.

  Yn y chakra Anahata, mae gwahanol egni yn wynebu, gwrthdaro, a rhyngweithio â'i gilydd. Mae'n cysylltu'r chakras isaf â'r charkas uchaf, ac mae'n gysylltiedig ag aer, y lliw gwyrdd, a'r antelop. Yn y Bhagavad Gita, mae'r chakra Anahata yn cael ei gynrychioli gan y rhyfelwr Bhima.

  Mae'r chakra Anahata yn cynnwys yr Anahata Nad, y sain a gynhyrchir heb unrhyw gyffyrddiad. Mae seintiau ac ymarferwyr yn edrych ar y synau cyferbyniol hyn fel rhan annatod o fodolaeth.

  Gadewch i ni edrych yn agosach ar y chakra Anahata.

  Cynllun y Chakra Anahata

  • Mae'r chakra Anahata yn cynnwys deuddeg petaled blodyn lotus . Mae’r petalau’n cynrychioli 12 rhinwedd dwyfol, sy’n cynnwys: gwynfyd, heddwch, harmoni, empathi, deall, cariad, purdeb, undod, caredigrwydd, maddeuant, tosturi ac eglurder .
  • Yng nghanol y symbol mae dau driongl. Mae un o'r trionglau yn pwyntio i fyny, ac yn symbol o drosglwyddo egni positif, ac mae'r ail driongl yn edrych i lawr, ac yn cynrychioli trosglwyddiad egni negyddol. Mae'r triongl ar i fyny yn cael ei lywodraethu gan y dduwies Kundalini Shakthi. Mae hi'n dduwies dawel, sy'n cynrychioli'r Anahata Nada orthesain cosmig. Mae Shakthi yn cynorthwyo’r ymarferydd i gyrraedd cyflwr dyrchafedig o ymwybyddiaeth ddeallusol ac ysbrydol.
  • Mae yna ranbarth yn y groesffordd rhwng y trionglau, sy’n dal y symbol shatkona . Cynrychiolir y symbol hwn gan Purusha a Prakriti, i ddynodi'r undeb rhwng dyn a dynes. Mae'r rhanbarth lle mae'r symbol hwn wedi'i leoli yn cael ei lywodraethu gan Vayu , duw pedwar arfog sy'n marchogaeth ar antelop.
  • Mae craidd y chakra Anahata yn dal y mantra yam. Mae'r mantra hwn yn helpu i agor y galon i empathi, cariad a thosturi.
  • Yn y dot uwchben y mantra yam, mae'n byw i'r dwyfoldeb pum wyneb, Isha. Mae'r Ganges sanctaidd yn llifo o wallt Isha, fel symbol o hunan-wybodaeth a doethineb. Mae'r nadroedd o amgylch ei gorff yn symbol o'r chwantau y mae wedi'u dofi.
  • Cakini yw gwraig Isha, neu Shakthi. Mae gan Kakini sawl braich lle mae'n dal cleddyf, tarian, penglog neu drident. Mae'r gwrthrychau hyn yn symbol o wahanol gamau cadwraeth, creu a dinistrio.

  Rôl y Chakra Anahata

  Mae'r chakra Anahata yn helpu unigolyn i wneud ei benderfyniadau ei hun. Gan mai hwn yw'r pedwerydd chakra, nid yw deddfau karma a thynged yn rheoleiddio hoffterau a dewisiadau unigolyn. Fel chakra y galon, mae'r Anahata yn ennyn cariad, tosturi, llawenydd, elusen, ac iachâd seicig. Mae'n helpu unigolion i gysylltu â'u cymuned uniongyrchol acymdeithas fwy.

  Fel chakra emosiynau, mae'r Anahata yn cynorthwyo twf galluoedd creadigol. Mae artistiaid, awduron a beirdd yn myfyrio ar y chakra hwn am ysbrydoliaeth ac egni dwyfol. Mae'r Anahata hefyd yn helpu i gyflawni nodau a dyheadau.

  Gall myfyrdod ar y chakra Anahata alluogi mwy o feistrolaeth ar lefaru, ac mae hefyd yn helpu i edrych ar gyd-fodau gydag empathi.

  Ysgogi'r chakra Anahata

  Gellir actifadu'r chakra Anahata trwy ystumiau a thechnegau myfyriol. Y pranayama Bhramari i s techneg anadlu y mae ymarferwyr yn ei defnyddio i ddeffro chakra Anahata. Yn y dechneg hon, rhaid cymryd anadl ddwfn i mewn, a rhaid anadlu allan ochr yn ochr â hum. Mae'r hymian hwn yn helpu i greu dirgryniadau yn y corff, ac yn cynorthwyo llif egni.

  Ajapa Japa yn ddull pwerus arall o ddeffro'r chakra Anahata. Yn yr ymarfer hwn, dylai'r ymarferydd ganolbwyntio ar ei anadlu a chanolbwyntio ar y synau a wneir yn ystod y broses anadlu ac anadlu allan. Bydd y dull hwn yn galluogi mwy o ymwybyddiaeth a ffocws ar y chakra galon.

  Mewn traddodiadau tantrig, mae'r chakra Anahata yn cael ei ddelweddu a'i ddychmygu yn y broses o fyfyrio. Mae'r ymarferydd yn canolbwyntio ar bob rhan o'r chakra ac yn adrodd amryw o fantras cyfatebol. Bydd y broses hon yn deffro ac yn cryfhau'r egni o fewn y chakra Anahata.

  Ffactorau sy'n Rhwystro'r Anahata Chakra

  Mae'r chakra Anahata yn mynd yn anghydbwysedd pan fo meddyliau ac emosiynau negyddol. Gall teimladau o ddrwgdybiaeth, yn anonest a thristwch, rwystro cylchrediad y gwaed, gan arwain at gamweithio yn y galon a'r ysgyfaint. Er mwyn i'r chakra Anahata weithredu i'w allu mwyaf, dylai'r galon gael ei llenwi ag egni cadarnhaol ac emosiynau tyner.

  Y Chakra Cysylltiedig ar gyfer Anahata

  Y chakra Anahata yw â chysylltiad cryf â'r Hridaya neu'r chakra Surya. Chakra bach yw'r Hridaya sydd wedi'i leoli o dan yr Anahata. Mae'r chakra wyth petal hwn, yn amsugno egni'r haul ac yn trosglwyddo gwres i'r corff.

  Mae rhan fwyaf mewnol y chakra Hridaya yn cynnwys tân, ac mae'n cynnwys coeden sy'n cyflawni dymuniadau o'r enw kalpa vriksha . Mae'r goeden hon yn helpu pobl i gyflawni eu dyheadau a'u hiraeth dyfnaf.

  Y Chakra Anahata mewn Traddodiadau Eraill

  Mae'r chakra Anahata wedi bod yn rhan bwysig o nifer o arferion a thraddodiadau. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Bwdhaeth Tibetaidd: Yn Bwdhaeth Tibetaidd, mae chakra'r galon yn cynorthwyo yn y broses o farwolaeth ac aileni. Mae'r chakra galon yn cynnwys diferyn, sy'n helpu yn y dirywiad a pydredd y corff corfforol. Unwaith y bydd y corff yn dechrau'r broses o ddadelfennu, mae'r enaid yn symud ymlaen i gael ei aileni eto.
  • Myfyrdod: Cakra'r galonyn chwarae rhan bwysig mewn ioga a myfyrdod. Mae ymarferwyr yn dychmygu lleuad a fflam o fewn y galon, ac o hynny mae'r sillafau neu'r mantras cosmig yn dod i'r amlwg.
  • Sufistiaeth: Yn Sufism, mae'r galon wedi'i rhannu'n dri rhan eang. Gelwir yr ochr chwith yn galon cyfriniol a gall gynnwys meddyliau pur ac amhur. Mae ochr dde'r galon yn cynnwys pŵer ysbrydol a all wrthweithio egni negyddol, a'r rhan fwyaf o'r galon lle mae Allah yn datgelu ei hun.
  • Qigoing: Yn arferion Qigong, un o'r tri ffwrneisi y corff yn bresennol o fewn y chakra galon. Mae'r ffwrnais hon yn trawsnewid egni pur yn egni ysbrydol.

  Yn Gryno

  Mae'r chakra Anahata yn un o agweddau pwysicaf y corff sy'n ysbrydoli synwyrusrwydd dwyfol a chreadigedd. Heb y chakra Anahata, credir y byddai dynoliaeth yn llai caredig a chydymdeimladol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.