Jörmungandr - Sarff Mawr y Byd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae llawer o angenfilod yn llên gwerin a mytholeg Nordig ond nid oes yr un ohonynt yn ysbrydoli cymaint o arswyd â Sarff y Byd Jörmungandr. Nid yw hyd yn oed draig Coeden y Byd Níðhöggr, sy'n cnoi'n gyson wrth wreiddiau'r goeden, mor ofnus â'r sarff fôr enfawr.

  Gyda'i henw yn cyfieithu'n fras i “Great Beast”, Jörmungandr yw'r sarff/ddraig Nordig yn dyngedfennol i nodi diwedd y byd ac i ladd y duw taranau, Thor yn ystod Ragnarok, y frwydr ar ddiwedd y byd.

  Pwy yw Jörmungandr?

  Er ei fod yn sarff anferth- fel draig sy'n cwmpasu'r byd i gyd â'i hyd, mae Jörmungandr mewn gwirionedd yn fab i'r duw twyllodrus Loki. Mae Jörmungandr yn un o dri o blant Loki a'r cawres Angrboða. Ei ddau frawd neu chwaer arall yw y blaidd anferth Fenrir , sydd i fod i ladd y duw Holl-dad Odin yn ystod Ragnarok a'r cawres/dduwies Hel, sy'n rheoli'r Isfyd Nordig. Mae'n saff dweud nad breuddwyd pob rhiant yw plant Loki.

  O'r tri ohonynt, fodd bynnag, tynged ragrybudd Jörmungandr oedd y mwyaf arwyddocaol yn bendant – proffwydwyd i'r sarff anferth dyfu mor fawr fel y byddai. cwmpasu'r holl fyd a brathu ei gynffon ei hun. Unwaith y rhyddhaodd Jörmungandr ei gynffon, fodd bynnag, dyna fyddai dechrau Ragnarok – y digwyddiad cataclysmig mytholegol Nordig “Diwedd dyddiau”.

  Yn hyn o beth, mae Jörmungandr yn debyg i yr Ouroboros , hefyd asarff sy'n bwyta ei chynffon ei hun ac sydd â haenau o ystyr symbolaidd.

  Yn eironig, pan gafodd Jörmungandr ei eni, taflodd Odin y sarff fechan ar y pryd i'r môr rhag ofn. Ac yn union yn y môr y tyfodd Jörmungandr yn ddigyffwrdd nes iddo ennill y moniker Sarff y Byd a chyflawni ei dynged.

  Jörmungandr, Thor, a Ragnarok

  Mae yna nifer o chwedlau allweddol am Jörmungandr mewn llên gwerin Nordig, a ddisgrifir orau yn y Prose Edda a Poetic Edda . Yn ôl y mythau mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd, mae tri chyfarfod allweddol rhwng Jörmungandr a'r duw taranau Thor.

  Gwisgodd Jörmungandr fel cath

  Roedd y cyfarfod cyntaf rhwng Thor a Jörmungandr oherwydd o dwyll y cawr brenin Útgarða-Loki. Yn ôl y chwedl, rhoddodd Útgarða-Loki her i Thor mewn ymgais i brofi ei gryfder.

  I basio'r her bu'n rhaid i Thor godi cath anferth uwch ei ben. Ychydig a wyddai Thor fod Útgarða-Loki wedi cuddio Jörmungandr fel cath trwy hud a lledrith.

  Gwthiodd Thor ei hun cyn belled ag y gallai a llwyddodd i godi un o bawennau'r “cath” oddi ar y ddaear ond ni allai godi y gath gyfan. Yna dywedodd Útgarða-Loki wrth Thor na ddylai deimlo embaras gan mai Jörmungandr oedd y gath mewn gwirionedd. A dweud y gwir, roedd hyd yn oed codi dim ond un o’r “pawenau” yn dyst o gryfder Thor a bod duw’r taranau wedi llwyddo i godi’rgath gyfan byddai wedi newid union ffiniau'r Bydysawd.

  Er nad yw'n ymddangos bod ystyr rhy arwyddocaol i'r myth hwn, mae'n rhagfynegi gwrthdaro anochel Thor a Jörmungandr yn ystod Ragnarok ac i arddangos y taranau. cryfder trawiadol duw a maint cawr y sarff. Awgrymir hefyd nad oedd Jörmungandr wedi tyfu i'w lawn faint eto gan nad oedd wedi brathu ei gynffon ei hun bryd hynny.

  Taith bysgota Thor

  Yr ail gyfarfod rhwng Thor a Jörmungandr oedd llawer mwy arwyddocaol. Digwyddodd yn ystod taith bysgota a gafodd Thor gyda'r cawr Hymir. Gan fod Hymir wedi gwrthod rhoi abwyd i Thor, bu'n rhaid i dduw'r taranau dorri pen yr ych mwyaf yn y wlad i'w ddefnyddio fel abwyd.

  Unwaith i'r ddau ddechrau pysgota penderfynodd Thor hwylio ymhellach i mewn. y môr er gwaethaf protestiadau Hymir. Ar ôl i Thor fachu a thaflu pen yr ych i'r môr, cymerodd Jörmungandr yr abwyd. Llwyddodd Thor i dynnu pen y sarff o’r dŵr gyda gwaed a gwenwyn yn chwyru o geg yr anghenfil (gan awgrymu nad oedd eto wedi tyfu’n ddigon mawr i frathu ei gynffon ei hun). Cododd Thor ei forthwyl i daro a lladd yr anghenfil ond daeth Hymir yn ofnus y byddai Thor yn cychwyn Ragnarok ac yn torri'r llinell, gan ryddhau'r sarff enfawr.

  Yn llên gwerin Llychlyn hŷn, daw'r cyfarfod hwn i ben gyda Thor yn lladd Jörmungandr. Fodd bynnag, unwaith y daeth y chwedl Ragnarok“swyddogol” ac eang ar draws y rhan fwyaf o wledydd Nordig a Germanaidd, mae’r chwedl yn newid i Hymir yn rhyddhau’r ddraig sarff.

  Mae symbolaeth y cyfarfod hwn yn glir – yn ei ymgais i atal Ragnarok, Hymir a’i sicrhaodd mewn gwirionedd. Pe bai Thor wedi llwyddo i ladd y sarff bryd hynny ac yn y fan a’r lle, ni fyddai Jörmungandr wedi gallu tyfu’n fwy a chynnwys “Earth-realm” Midgard i gyd. Mae hyn yn atgyfnerthu cred y Llychlynwyr fod tynged yn anochel.

  Ragnarok

  Y cyfarfod olaf rhwng Thor a Jörmungandr yw’r un enwocaf. Ar ôl i'r ddraig fôr serpentine gychwyn Ragnarok , cymerodd Thor ef mewn brwydr. Ymladdodd y ddau am amser hir, gan atal Thor yn y bôn rhag helpu ei gyd-dduwiau Asgardiaidd yn y rhyfel. Llwyddodd Thor i ladd Sarff y Byd yn y diwedd ond roedd Jörmungandr wedi ei wenwyno â'i wenwyn a bu farw Thor yn fuan wedyn.

  Ystyr Symbolaidd Jörmungandr fel Symbol Llychlynnaidd

  Fel ei frawd Fenrir, mae Jörmungandr yn hefyd yn symbol o ragordeiniad. Roedd y Norsiaid yn credu'n gryf bod y dyfodol wedi'i osod ac na ellid ei newid - y cyfan y gallai pawb ei wneud oedd chwarae eu rhan mor fonheddig ag y gallent.

  Fodd bynnag, tra bod Fenrir hefyd yn symbol o ddialedd, wrth iddo ddial ar Odin am ei gadwyno yn Asgard, nid yw Jörmungandr yn gysylltiedig â symbolaeth mor “gyfiawn”. Yn lle hynny, ystyrir Jörmungandr fel symbol eithafanochel tynged.

  Mae Jörmungandr hefyd yn cael ei ystyried fel yr amrywiad Nordig o sarff Ouroboros . Yn tarddu o chwedlau Dwyrain Affrica a'r Aifft, mae Ouroboros hefyd yn Sarff Byd enfawr a amgylchynodd y byd a brathu ei gynffon ei hun. Ac, fel Jörmungandr, mae Ouroboros yn symbol o ddiwedd ac ailenedigaeth y byd. Mae mythau Sarff y Byd o'r fath hefyd i'w gweld mewn diwylliannau eraill, er ei bod bob amser yn aneglur a ydynt wedi'u cysylltu neu wedi'u creu ar wahân.

  Hyd heddiw mae llawer o bobl yn gwisgo gemwaith neu datŵs gyda Jörmungandr neu Ourobors wedi'u troelli mewn cylch neu'r symbol anfeidredd.

  Amlapio

  Mae Jörmungandr yn ffigwr hollbwysig ym mytholeg Norsaidd , ac mae'n parhau i fod yn ffigwr brawychus ac ysbrydoledig. Mae'n arwydd o anochel tynged a'r un sy'n arwain at y frwydr sy'n diweddu'r byd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.