Symbolau A Symbolaeth yr Hydref

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Hydref, a elwir hefyd yn gwymp, yw’r tymor sy’n dilyn yr haf ac yn rhagflaenu’r gaeaf. Daw rhwng diwedd Medi a diwedd Rhagfyr yn hemisffer y Gogledd a rhwng diwedd Mawrth a diwedd Mehefin yn hemisffer y De. Wedi'i nodweddu gan y tymheredd yn gostwng, yr hydref yw'r cyfnod pan fydd ffermwyr yn cynaeafu eu cnydau ac mae gerddi'n dechrau marw. Mae cyhydnos yr Hydref, a elwir hefyd yn Mabon mewn rhai diwylliannau, yn ddiwrnod pan fo oriau'r dydd yn hafal i oriau'r nos.

  Mae'r hydref yn dymor hynod symbolaidd, gan ei fod yn cyhoeddi dechrau'r diwedd. Dyma beth mae'r hydref yn ei gynrychioli yn ogystal â'r symbolau a ddefnyddir i ddynodi'r hydref.

  Symboledd yr Hydref

  Sef y tymor pan fydd y tywydd yn dechrau oeri, mae anifeiliaid yn stocio ar gyfer gaeafgysgu, a ffermwyr bwndelu i fyny, mae'r hydref wedi llunio ystod ddiddorol o ystyron a symbolaeth. Mae rhai o ystyron symbolaidd yr hydref yn cynnwys aeddfedrwydd, newid, cadwraeth, helaethrwydd, cyfoeth, ailgysylltu, cydbwysedd, a salwch.

  • Aeddfedrwydd – Mae’r ystyr symbolaidd hwn yn deillio o’r ffaith bod mae cnydau a phlanhigion yn dod i aeddfedrwydd yn ystod yr hydref. Dyma'r adeg y mae ffermwyr yn cynaeafu eu cynnyrch sydd eisoes yn aeddfed.
  • Newid – Gall yr hydref fod yn gyfnod o newid nas dymunir. Daw’r hydref i’n hatgoffa bod y gaeaf ar y gorwel a bod yn rhaid inni baratoi i groesawu’r newid sydd i ddod. Mewn rhai gweithiau llên, megis RobinMae “Girls on Fire” Wasserman, yr hydref yn cael ei darlunio fel un sy’n cael ei aflonyddu gan farwolaeth. Nid yw'r gynrychiolaeth felancolaidd hon yn ein bygwth ond yn hytrach yn ein dysgu bod newid yn dda ac yn anochel.
  • Cadwraeth – Yn ystod yr Hydref, mae anifeiliaid yn stocio bwyd y byddant yn ei ddefnyddio tra yn yr hydref. gaeafgysgu drwy gydol y gaeaf. Yn yr un modd, mae bodau dynol hefyd yn storio eu cynaeafau ac yn encilio dan do oherwydd y tywydd cyfnewidiol.
  • Digonedd a Cyfoeth – Mae'r ystyr symbolaidd hwn yn deillio o'r ffaith bod cynaeafu yn cael ei wneud yn y cwymp. Mae cnydau oedd wedi'u plannu yn y gwanwyn yn barod ac mae'r storfeydd yn llawn. Yn yr un modd, yn ystod y cyfnod hwn mae gan anifeiliaid ddigonedd o fwyd yn eu cuddfannau gaeafgysgu.
  • Ailgysylltu – Yr haf, y tymor cyn yr hydref, yw pan fydd pobl ac anifeiliaid fel ei gilydd yn mynd i chwilio am antur. Yn yr hydref, fodd bynnag, maen nhw'n mynd yn ôl at eu gwreiddiau, yn ailgysylltu â'u teuluoedd a'u hanwyliaid a gyda'i gilydd maen nhw'n gweithio i gynaeafu a storio digon ar gyfer y gaeaf.
  • Cydbwysedd – Yn ystod y tymor hwn, oriau o'r dydd ac oriau'r nos yn gyfartal. Gallech ddweud, felly, bod dyddiau'r hydref yn gytbwys.
  • Sickness – Mae'r cynrychioliad hydrefol hwn yn deillio o natur planhigion a'r tywydd yn ystod tymor yr hydref. Nodweddir tymor y cwymp gan wyntoedd cryf, oer sy'n dod â salwch gyda nhw. Mae hefyd yn amser pan fydd planhigiongwywo ac mae lliwiau bywiog y gwanwyn a'r haf ar un adeg yn troi'n arlliwiau o goch, brown a melyn. Mae'r gwywo hwn i'w weld yn cynrychioli salwch.

  Symbolau'r Hydref

  Mae yna ychydig o symbolau sy'n cynrychioli'r hydref, y rhan fwyaf ohonyn nhw'n canolbwyntio ar liw. Fodd bynnag, symbol cyntaf a mwyaf arwyddocaol yr hydref yw'r symbol Germanaidd hwn.

  Mae cynrychiolaeth y symbol hwn o'r hydref yn ddeublyg. Yn gyntaf, mae'r groes sy'n wynebu i lawr yn y canol yn arwydd o fywyd a chnydau yn mynd yn ôl i orffwys am y gaeaf. Yn ail, mae'r nodwedd m yn debyg i'r arwydd astrolegol Scorpio, sy'n gyffredin o ddiwedd mis Hydref i ddiwedd mis Tachwedd, sy'n gorwedd yng nghyfnod hydref hemisffer y Gogledd.

  • Coch, Oren, a Dail Melyn - Nodweddir Autmun gan ddail coch, oren a melyn ar goed, sy'n arwydd o ddiwedd eu hoes. Mae byd natur yn gyforiog o'r lliwiau hyn, sy'n rhoi cynhesrwydd a harddwch arbennig i'r hydref.
  • Basgedi – Gwelir basgedi yn cynrychioli'r hydref oherwydd cwymp yw tymor y cynaeafu. Yn draddodiadol, defnyddiwyd basgedi ar gyfer cynaeafu a dyna pam y cynrychiolir.
  • Afalau a Grawnwin - Yn ystod y tymor hwn, mae digon o ffrwythau'n cael eu cynaeafu. Gellir olrhain y cysylltiad symbolaidd hwn â’r Cymry, sy’n leinio eu hallorau ag afalau a grawnwin yn ystod cyhydnos yr hydref fel sioe o ddiolchgarwch.
  • Cornucopias teeming –Mae cornucopia sy'n llawn cynnyrch fferm yn gynrychiolaeth ardderchog o'r tymor cynhaeaf hwn. Maent yn cynrychioli’r helaethrwydd a’r digonedd a ddaw gyda’r cynhaeaf.

  Llên Gwerin a dathliadau’r Hydref

  Gan ei fod yn dymor sy’n cynnwys helaethrwydd a difrifwch, mae’r hydref wedi cofnodi nifer o mythau, chwedlau, a dathliadau dros y blynyddoedd.

  Yn ôl mytholeg Groeg , mae Persephone, merch Demeter duwies y cynhaeaf, yn dychwelyd i'r isfyd yn ystod cyhydnos Medi bob blwyddyn. Yn ystod yr amser y mae Persephone yn yr isfyd, mae Demeter mor drist fel ei bod yn amddifadu'r ddaear o gnydau tan y gwanwyn pan ddaw ei merch yn ôl ati.

  Anrhydeddodd y Rhufeiniaid yr ŵyl gynhaeaf mewn dathliad a elwir yn Cerelia. Roedd yr ŵyl hon a gysegrwyd i Ceres y dduwies ŷd wedi'i nodi ag offrymau o foch a ffrwythau cyntaf y cynhaeaf, cerddoriaeth, gorymdeithiau, gemau, chwaraeon, a gwledd ddiolchgarwch. Mae'r ŵyl Rufeinig hon yn dilyn stori debyg i darddiad Groegaidd y tymhorau, gyda Persephone yn cael ei hadnabod fel Cerelia, Demeter yn cael ei hadnabod fel Ceres, a Hades yn cael ei hadnabod fel Plwton.

  Y Mae Tseiniaidd a'r Fietnameg yn cysylltu lleuad llawn yr equinox â chynhaeaf da. Dechreuodd y cysylltiad hwn yn ystod Brenhinllin Shang, cyfnod pan oeddent yn cynaeafu digonedd o reis a gwenith i'r graddau y dechreuon nhw wneud offrymau i'r lleuad mewngŵyl y maent yn ei galw yn Harvest Moon Festival. Hyd heddiw, mae lleuad y cynhaeaf yn dal i gael ei ddathlu. Nodweddir y dathliadau hyn gan deulu a ffrindiau yn ymgasglu, gwneud a rhyddhau llusernau ar y strydoedd, a bwyta crwst crwn a elwir yn gacennau lleuad.

  Mae Bwdhyddion Japan yn dychwelyd i gartrefi eu cyndadau bob gwanwyn a chwymp i ddathlu eu hynafiaid mewn gŵyl o’r enw “Higan”. Ystyr Higan yw “O Lan arall Afon Sanzu”. Credir bod croesi'r afon Bwdhaidd gyfriniol hon yn cynrychioli croesi i fywyd ar ôl marwolaeth.

  Cynhaliodd y Prydeinig ac maent yn dal i gynnal gwyliau cynhaeaf ar y dydd Sul agosaf at leuad y cynhaeaf yn yr hydref. Aethpwyd â'r ŵyl hon i America yn ddiweddarach gan y gwladfawyr Seisnig cynharaf ac fe'i mabwysiadwyd fel y gwyliau Diolchgarwch a ddethlir ym mis Tachwedd.

  Yn ystod Chwyldro Ffrainc y 1700au , y Ffrangeg , mewn ymgais i gael gwared ar ddylanwad y calendr crefyddol a brenhinol, a sefydlodd galendr a oedd yn parchu tymhorau'r flwyddyn. Byddai'r calendr hwn a ddechreuodd am hanner nos cyhydnos yr hydref ac a enwyd bob mis ar ôl elfen a oedd yn digwydd yn naturiol yn cael ei ddileu yn ddiweddarach gan Napoleon Bonaparte ym 1806.

  Dathlodd y Cymry gyhydnos yr hydref yn gwledd o'r enw Mabon. Mabon, yn ôl chwedloniaeth Cymru, oedd mab y dduwies mam ddaear.Nodweddwyd yr ŵyl hon gan yr arlwy o afalau a grawnwin, a pherfformiad defodau i ddod â chydbwysedd yn fyw. Hyd heddiw, mae carfannau yn dal i ddathlu Mabon.

  Mae'r Iddewon yn dathlu Sukkoth, gŵyl y cynhaeaf, mewn dau ddathliad sef Hag ha Succot sy'n golygu “Gwledd y Tabernacl” a Hag ha Asif sy'n golygu “Gwledd Ymgynnull”. Nodweddir yr ŵyl hon gan adeiladu cytiau dros dro yn debyg i'r rhai a adeiladwyd gan Moses a'r Israeliaid yn yr anialwch, yn hongian o rawnwin, afalau, ŷd a phomgranadau yn y cytiau, a gwledda y tu mewn i'r cytiau hynny o dan awyr yr hwyr.

  Amlapio

  Y cyfnod o drawsnewid o ddathliadau ac anturiaethau'r haf i oerfel y gaeaf, mae gan yr Hydref arwyddocâd cadarnhaol a negyddol. Tra ei fod yn symbol o gyfoeth, helaethrwydd, a digonedd, mae hefyd yn arwydd o'r diwedd a'r newid diangen.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.