Hygieia - Duwies Iechyd Groeg

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Adnabyddir Hygieia (yngenir hay-jee-uh) fel duwies iechyd, glendid a hylendid ym mytholeg Roegaidd a Rhufeinig. Mae hi'n un o'r duwiesau llai adnabyddus a chwaraeodd ran fechan fel cynorthwyydd i'w thad Asclepius, duw'r feddyginiaeth.

  Y ffordd orau o adnabod Hygieia yw ei phrif symbol - powlen Hygieia. Mae hi hefyd yn cael ei darlunio'n aml gyda sarff, naill ai wedi'i lapio o amgylch ei chorff neu'n yfed o soser yn ei llaw.

  Pwy oedd Hygieia?

  7>Hygieia dan sylw ar werin fodern. clinig iechyd dydd

  Yn ôl y myth, roedd Hygieia yn un o bump o ferched Asclepius ac Epione, y dywedir eu bod yn personoli gofal sydd ei angen ar gyfer adferiad. Tra bod Hygieia yn gyfrifol am iechyd, glanweithdra a glanweithdra, roedd gan bob un o'i chwiorydd rôl hefyd mewn iachâd ac iechyd da:

  • Panacea – meddyginiaeth gyffredinol
  • Iaso – adferiad o salwch
  • Aceso – y broses o iachau
  • Aglaia – ysblander, harddwch, gogoniant ac addurn

  Chwaraeodd Hygieia ran bwysig yng nghwlt ei thad, Asclepius. Er y dywedir mai Asclepius oedd tad Hygieia, mae llenyddiaeth fwy diweddar, megis yr emynau Orffig, yn cyfeirio ati fel ei wraig neu ei chwaer.

  Er ei fod yn uniongyrchol gysylltiedig ag iachâd, roedd hi ar y llaw arall yn gysylltiedig â hi. atal salwch a chynnal iechyd a lles da. Y gair Saesneg ‘hygiene’ ywyn deillio o'i henw.

  Darluniwyd hygieia yn nodweddiadol fel merch ifanc hardd gyda neidr fawr wedi'i lapio o amgylch ei chorff a'i bwydo o soser neu jar yfed. Mabwysiadwyd y nodweddion hyn o Hygieia yn ddiweddarach o lawer gan y dduwies iachâd Gallo-Rufeinig, Sirona. Ym mytholeg Rufeinig, gelwid Hygieia yn Valetudo, duwies iechyd personol, ond dros amser dechreuodd gael ei huniaethu fwyfwy â Salus, duwies lles cymdeithasol Eidalaidd.

  Symboledd Hygieia

  Mae Hygieia bellach yn cael ei dderbyn fel symbol o fferylliaeth ledled y byd, yn enwedig mewn sawl gwlad Ewropeaidd. Ei symbolau yw'r neidr a'r bowlen y mae'n ei chario yn ei llaw. Mae hi hefyd wedi'i darlunio ar labeli a photeli moddion yn y gorffennol.

  Mae'r bowlen (neu'r soser) a'r sarff wedi dod yn symbolau ar wahân i Hygieia ac maent hefyd yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol fel symbolau fferylliaeth.

  Yn yr Unol Daleithiau mae Gwobr Bowl of Hygieia yn un o wobrau mwyaf mawreddog y proffesiwn ac fe'i dyfernir i fferyllwyr sydd â hanes rhagorol o arweinyddiaeth ddinesig yn eu cymuned.

  The Cult of Hygieia

  O tua'r 7fed ganrif CC, dechreuodd cwlt lleol yn Athen, gyda Hygieia yn brif bwnc iddo. Fodd bynnag, ni ddechreuodd cwlt Hygieia fel duwies annibynnol ledu nes iddi gael ei chydnabod gan oracl Delphic, archoffeiriad teml Apollo, ac ar ôl yPla Athen.

  Y mae’r olion hynaf y gwyddys amdanynt o gwlt Hygieia ym mhentref Titane, i’r gorllewin o Gorinth, lle’r oedd hi ac Asclepius yn addoli gyda’i gilydd. Dechreuodd y cwlt ymledu ar yr un pryd â chwlt Asclepius ac fe'i cyflwynwyd yn ddiweddarach yn Rhufain yn 293 CC.

  Addoli

  Addolid Hygieia gan yr hen Roegiaid fel duwies iechyd yn hytrach na meddygaeth neu fferylliaeth. Yn ôl Pausanias (daearyddwr a theithiwr Groegaidd), roedd cerfluniau o Hygieia yn Asclepieion Titane, a leolir yn Sicyon.

  Ysgrifennodd arlunydd Sicyonaidd, Ariphrone, a oedd yn byw yn y 4edd ganrif CC, emyn enwog i dathlu Hygieia. Crëwyd nifer o gerfluniau ohoni gan gerflunwyr enwog fel Bryaxis, Scopas a Timotheus, i enwi ond ychydig.

  Yn Gryno

  Drwy gydol ei hanes, mae Hygieia wedi parhau i fod yn symbol pwysig o iechyd da, wedi'i gofleidio gan fferyllwyr ar draws y byd. Fel ei thad, mae Hygieia hefyd wedi cael effaith nodedig ar faes iechyd a meddygaeth heddiw. Mae darluniau o Hygieia a'i symbolau i'w cael yn gyffredin ar logos a brandio sy'n ymwneud ag iechyd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.