Daphne - Nymff y Goeden Laurel (mytholeg Groeg)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd mytholeg Roegaidd yn frith o fân dduwiau a'u mythau yn eu cysylltu â'r prif dduwiau, ac mae Daphne, nymff llawryf, yn un cymeriad o'r fath. Yn yr Hen Roeg, Daphne yw'r gair llawryf. Hi oedd dechrau traddodiad addoli hir. Dyma gip yn agosach.

  Pwy oedd Daphne?

  Mae’r mythau’n amrywio’n fawr ar bwy oedd rhieni Daphne a ble roedd hi’n byw. Mewn rhai cyfrifon, merch y duw afon Ladon o Arcadia oedd Daphne; mae mythau eraill yn ei gosod fel merch yr afon Dduw Peneus yn Thessaly. Y gwir amdani yw mai nymff Naiad oedd hi, sef mân dduwiau'r cyrff dŵr croyw. Mae ei darluniau yn ei dangos fel gwraig hardd.

  Daphne ac Apollo

  Mae cysylltiad enwocaf Daphne ag Apollo, duw cerddoriaeth, goleuni a barddoniaeth. Mae ei stori gydag Apollo yn dechrau gydag anghytundeb rhwng Apollo ac Eros , duw cariad.

  Roedd Eros yn dduwdod cariad pwerus, gyda dau fath o saethau – saethau aur a fyddai’n gwneud person yn syrthio mewn cariad, ac yn arwain saethau a fyddai'n gwneud person imiwn i gariad. Yn ôl y mythau, cwestiynodd Apollo sgiliau saethyddiaeth Eros ar ôl twrnamaint. Gwawdiodd Apollo Eros am ei faint bach a phwrpas ei ddartiau, gan ei bryfocio am gael rôl ddibwys. Oherwydd hyn, gweithredodd duw cariad yn ei erbyn.

  I gosbi Apollo, saethodd Eros y duw â saeth a oedd yn ennyn cariad a Daphne â saeth blwm. Felcanlyniad, syrthiodd Apollo yn wallgof mewn cariad â'r nymff naiad. Ond yn anffodus iddo, roedd hi'n ei wrthod bob tro y byddai'n ceisio ei llysio.

  Y stori garu gymhleth hon oedd dechrau awydd Apollo am Daphne. Dilynodd y duw Daphne, ond daliodd ati i wrthod ei ddatblygiadau a rhedeg i ffwrdd oddi wrtho, gan geisio amddiffyniad gan dduwiau eraill. Pan oedd Apollo ar fin ei dal o’r diwedd, gofynnodd Daphne i Gaia , duwies y ddaear, am ei chymorth i osgoi datblygiadau Apollo. Gorfododd Gaia a throi Daphne yn goeden lawryf.

  Daeth y llawryf yn symbol o Apollo.

  Daphne yn y Chwedlau

  Nid oedd gan Daphne bresenoldeb cryf mewn unrhyw un arall myth ar wahân i'r digwyddiadau gydag Apollo. Mewn rhai straeon, lladdodd Daphne a nymffau eraill Leucippus, mab y Brenin Oenomaus o Pisa. Mae'n debyg iddo fynd at yr enamor Daphne, wedi'i guddio fel morwyn. Fodd bynnag, syrthiodd y rwdlan pan aeth y grŵp yn noeth i nofio yn y Ladon. Cymerasant ddillad Leucippus a'i ladd. Mewn rhai cyfrifon, achosodd yr Apollo genfigennus i'r nymffau fod eisiau nofio, a lladdasant Leucippus. Mae mythau eraill yn dweud bod y duw wedi lladd achos Daphne.

  Y Llawryf mewn Mytholeg

  Ar ôl i Daphne droi’n goeden lawryf, cymerodd Apollo gangen o’r goeden a gwneud torch iddo’i hun. Cymerodd Apollo ef fel ei symbol blaenaf a'i blanhigyn cysegredig. Daeth y llawryf yn symbol o farddoniaeth, ac enillwyrderbyniodd y gemau Pythian, a gynigiwyd i Apollo, dorch llawryf. Roedd cyltiau Apollo yn Delphi hefyd yn defnyddio'r llawryf ar gyfer defodau ac addoliad.

  Yn y rhan fwyaf o waith celf sy'n portreadu Daphne, mae artistiaid yn dewis darlunio'r eiliad y mae Daphne yn troi'n goeden lawryf, gydag Apollo mewn trallod wrth ei hymyl.

  Y Laurel fel Symbol

  Y dyddiau hyn, mae'r dorch llawryf yn symbol o fuddugoliaeth ac anrhydedd. Mae'r traddodiad hwn yn deillio o ddiwylliant Rhufeinig, lle derbyniodd enillwyr y brwydrau dorch llawryf. Mae'r dorch llawryf hefyd yn bresennol yn y byd academaidd, lle mae graddedigion yn derbyn un ar ôl iddynt orffen eu hastudiaethau. Mae yna amrywiaeth o ysgolion a rhaglenni i raddedigion sy'n anrhydeddu eu graddedigion, gan eu coroni â llawryf neu ddail llawryf wedi'u darlunio'n syml ar ddogfennau.

  Yn Gryno

  Roedd Daphne yn rhan ganolog o Apollo a myth Eros ers iddi dderbyn cariad Apollo. Roedd y digwyddiad hwn yn nodi dechrau traddodiad hirhoedlog a fyddai’n dylanwadu ar ddiwylliant heddiw. Mae'r dorch llawryf yn anrhydedd y mae llawer o bobl yn hiraethu amdani, ac fel llawer o bethau yn ein byd, mae gennym fytholeg Roegaidd a Daphne i ddiolch am roi'r symbol hwnnw inni.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.