Gaeaf – Symbolau a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  A hithau’n dymor oeraf y flwyddyn, daw’r gaeaf rhwng yr hydref a’r gwanwyn ac fe’i nodweddir gan oriau dydd byrrach ac oriau nos hirach. Daw'r enw gaeaf o'r hen Germaneg a golyga 'amser o ddŵr', gan gyfeirio at y glaw a'r eira sy'n disgyn yn ystod y cyfnod hwn.

  Yn hemisffer y Gogledd, mae'r gaeaf yn disgyn rhwng diwrnod byrraf y flwyddyn, a elwir hefyd yn fel Heuldro'r Gaeaf (diwedd Rhagfyr) a'r Vernal Equinox (diwedd mis Mawrth) sydd ag oriau cyfartal ar gyfer y dydd a'r nos. Yn hemisffer y De, fodd bynnag, mae'r gaeaf yn disgyn rhwng diwedd Mehefin a diwedd Medi.

  Yn ystod y tymor hwn, ac yn enwedig ar uchderau canol ac uchel, nid oes gan goed ddail, nid oes dim yn tyfu, ac mae rhai anifeiliaid yn gaeafgysgu.

  3>

  Symboledd y Gaeaf

  Nodweddir tymor y Gaeaf gan sawl ystyr symbolaidd, oll yn canolbwyntio ar oerni, tywyllwch ac anobaith.

  • Oerfel 9> – Mae’r ystyr symbolaidd amlwg iawn hwn yn deillio o dymheredd isel tymhorau’r gaeaf. Mewn rhai ardaloedd o hemisffer y Gogledd, mae'r tymheredd yn mynd mor isel â -89 gradd Fahrenheit. O ganlyniad, mae'r gaeaf yn symbol o oerni a garwder, ac fe'i defnyddir yn aml fel trosiad am berson neu beth oer.
  • Tywyll –Does dim llawer o weithredu yn y byd naturiol, a y nosweithiau yn hwy na dyddiau. Hyd yn oed yn ystod y dydd, ychydig iawn o olau sydd. Gwelir y gaeaf, felly, yn gynrychiolaeth oamseroedd tawel, tywyll.
  • Anobaith – Mae tarddiad yr ystyr symbolaidd hwn yn ddeublyg. Yn gyntaf, gwelir bod y gaeaf yn cynrychioli anobaith oherwydd yr oerfel, y tywyllwch, a phrinder bwyd sy'n nodweddiadol o'r tymor. Yn ail, mae anobaith yn ystod y gaeaf yn dod i'r amlwg ym myth Groeg am enedigaeth y tymhorau. Yn ystod y cyfnod hwn bu Demeter yn chwilio'n daer am ei merch Persephone , a oedd wedi'i chuddio yn yr isfyd.
  • Cwsg – Mae'r ystyr symbolaidd hwn yn deillio o gyflwr bywyd yn ystod tymor y gaeaf. Yn ystod yr amser hwn, nid oes gan goed ddail, nid oes dim yn tyfu, ac nid oes blodau yn y golwg. Yn y deyrnas anifeiliaid, mae llawer o anifeiliaid yn gaeafgysgu, tra bod eraill yn hela, gan fwydo ar yr hyn a gasglwyd ganddynt yn yr hydref. Yn gryno, mae natur ynghwsg, yn aros yn eiddgar am y gwanwyn er mwyn iddo ddod yn fyw.
  • Unigrwydd - Mae cysylltiad agos rhwng ystyr symbolaidd y gaeaf a chysgadrwydd. . Yn ystod y cyfnod hwn, mae anifeiliaid yn rhy oer i baru, ac mae bodau dynol yn aml yn rhy oer i fynd allan a chymdeithasu. Mae yna ymdeimlad o unigrwydd yn yr awyr, sef y gwrthwyneb llwyr i’r haf, pan fydd pawb yn cymdeithasu ac yn archwilio’r byd.
  • Goroesiad – Mae’r ystyr symbolaidd hwn yn deillio o galedi’r gaeaf anrhegion tymor. Mae'r gaeaf yn cynrychioli caledi a chyfnodau anodd, sy'n gofyn am wydnwch gan y rheinisydd i oroesi. Ar ddiwedd y gaeaf, dim ond y rhai mwyaf parod a'r rhai anoddaf sy'n dod i'r amlwg fel goroeswyr.
  • Diwedd Oes – Defnyddir y gaeaf yn aml i symboleiddio diwedd oes, pennod olaf un. stori. Yr ymadrodd,

  Defnydd Symbolaidd o’r Gaeaf mewn Llenyddiaeth

  //www.youtube.com/embed/J31Iie0CqG0

  Y cyfeiriad at nid yw'r gaeaf mewn llenyddiaeth yn dywyllwch i gyd. Gellir ei ddefnyddio i symboleiddio anobaith yn ogystal â dysgu gwers mewn parodrwydd, amynedd, a gobaith.

  Tra bod y gaeaf yn gallu bod yn unig ac yn cynrychioli anobaith, mae hefyd yn dymor cyn y gwanwyn, yn gyfnod o ddechreuadau newydd, gobaith, llawenydd. Fel yr ysgrifenna Percy Bysshe Shelly mor huawdl yn Ode to the West Wind , “Os daw’r Gaeaf, a all y Gwanwyn fod ymhell ar ei hôl hi?”.

  Defnydd Symbolaidd o’r Gaeaf mewn Ysbrydolrwydd

  Gwelir bod y gaeaf yn symbol o gyfnod o fyfyrio tawel. Dyma'r amser i arsylwi hunan-ymwybyddiaeth a sicrhau nad yw eich tywyllwch yn drech na'ch potensial twf. Mae'r gaeaf yn gyfnod o hunanfyfyrio a pharatoi ar gyfer dechreuadau newydd.

  Symbolau'r Gaeaf

  Cynrychiolir y gaeaf gan sawl symbol, gan gynnwys eira, coeden Nadolig, plu eira, pinwydd, uchelwydd, a'r lliwiau coch a gwyn.

  • Eira – Mae eira yn gynrychiolaeth amlwg o'r gaeaf sy'n deillio o'r dŵr cyddwys sy'n disgyn ar ffurf powdr yn ystod y gaeaf.<10
  • Plu eira – Yn ystodYn ystod y tymor, bydd plu eira sy'n ymddangos fel crisialau hardd i'w gweld yn aml yn hongian ar strwythurau a phlanhigion, yn enwedig ar y dyddiau oeraf iawn.

  • Fir , Planhigion pinwydd, a Holly – Tra bod llystyfiant arall yn marw, mae'r rhain yn tueddu i oroesi a hyd yn oed aros yn wyrdd trwy gydol y tymor.
  • Uwyddwydd - Mae uchelwydd, planhigyn parasitig nad yw'n gwywo yn y gaeaf, hefyd yn cael ei weld fel cynrychiolaeth o'r tymor. Er ei fod yn wenwynig, mae uchelwydd yn ffynhonnell fwyd i adar ac anifeiliaid yn ystod y gaeaf. Yn ôl y traddodiad, os bydd dau berson yn cael eu hunain dan uchelwydd, fe ddylen nhw gusanu.
   7> Coeden Nadolig – Mae dydd Nadolig yn cael ei nodi ar y 25ain o Ragfyr sydd o fewn y gaeaf yn hemisffer y Gogledd. Mae gweld y coed hyn sydd wedi'u haddurno'n hardd bob mis Rhagfyr wedi achosi iddynt fod yn gysylltiedig â'r gaeaf.
  • Canhwyllau a Tân – Mae canhwyllau a thân yn a ddefnyddir yn y gaeaf i symboli dychweliad dyddiau cynhesach a mwy disglair. Roedd y Rhufeiniaid yn arfer llosgi canhwyllau a chynnau tân yn wreiddiol yn yr ŵyl ganol gaeaf i ddathlu eu duw Sadwrn, ond fe’i mabwysiadwyd yn ddiweddarach gan Gristnogion a’u llosgodd yn ystod yr Adfent a chan Iddewon yn ystod Hanukkah.
   7 Coch a Gwyn Lliwiau - Mae coch a gwyn yn gynrychiolaeth o'r gaeaf oherwydd blodau coch planhigion fel camelia a'r gaeafaeron, a lliw yr eira yn y drefn honno. Mae'r lliwiau hyn wedi'u mabwysiadu fel lliwiau'r Nadolig.

  Llên Gwerin a dathliadau'r Gaeaf

  Ym mytholeg Norseaidd , llosgwyd boncyff juul yn ystod Heuldro'r Gaeaf i ddathlu Thor duw'r taranau . Dywedwyd bod y llwch a gafwyd o losgi boncyffion juul yn amddiffyn y bobl rhag mellt yn ogystal â dod â ffrwythlondeb i'r pridd.

  Cyflwynodd derwyddon Celtaidd yr Henfyd yr arferiad o hongian uchelwydd mewn tai yn ystod heuldro'r gaeaf. Roeddent yn credu bod ganddi bwerau cyfriniol a fyddai, o'u gweithredu bryd hynny, yn dod â chariad a lwc dda.

  llên gwerin Eidalaidd yn sôn am y wrach aeaf enwog o'r enw La Befana sy'n hedfan o gwmpas ar ei banadl yn danfon anrhegion i blant cwrtais ac yn rhoi glo i blant drwg. yn dod i lawr o'r mynyddoedd ar aeafau oer iawn yn gwisgo cimonos tatterog i ddod â diodydd adfywiol i unrhyw un sydd angen cynhesrwydd.

  Hynfydol Persiaid yn cynnal gŵyl Yalda ar ddiwedd y gaeaf i ddathlu'r fuddugoliaeth o oleuni a thywyllwch. Nodweddir y seremoni hon gan gasglu teuluoedd, llosgi canhwyllau, darllen barddoniaeth, a gwledd o ffrwythau.

  Amlapio

  Gall tymor y Gaeaf fod yn amser digalon o’r flwyddyn, yn enwedig gydayr oerfel a'r tywyllwch. Fodd bynnag, mae llawer o ddiwylliannau a thraddodiadau yn gweld hwn fel amser i fyfyrio a rhoi yn ôl i gymdeithas. Mae gwyliau sy'n cael eu dathlu tua'r amser hwn yn canolbwyntio ar estyn help llaw i blant a'r tlawd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.