Bellona - Duwies Ryfel Rufeinig

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae duwiau rhyfel wedi bod yn agwedd bwysig ar bron bob gwareiddiad a mytholeg hynafol. Nid oedd Rhufain yn eithriad. O ystyried bod yr Ymerodraeth Rufeinig yn enwog am y rhyfeloedd a'r goresgyniadau niferus a ddigwyddodd yn ystod ei hanes, nid yw'n syndod bod y duwiau a'r duwiesau sy'n gysylltiedig â rhyfel a gwrthdaro yn cael eu parchu, eu gwerthfawrogi a'u canmol. Roedd Bellona yn un duwies o'r fath, duwies rhyfel a chydymaith y blaned Mawrth. Dyma olwg agosach.

  Pwy Oedd Bellona?

  Roedd Bellona yn dduwies Sabinaidd hynafol gyda chysylltiadau â Nerio, gwraig Mars. Cafodd ei huniaethu hefyd ag Enyo , y dduwies rhyfel Groegaidd.

  Credir mai rhieni Bellona yw Jupiter a Jove. Mae ei rôl fel cydymaith i blaned Mawrth yn amrywio; yn dibynnu ar y myth, ei wraig, chwaer, neu ferch oedd hi. Bellona oedd duwies rhyfel, concwest, dinistr a thywallt gwaed Rhufeinig. Roedd ganddi hefyd gysylltiadau â'r dduwies rhyfel Cappadocaidd, Ma.

  Rôl mewn Mytholeg Rufeinig

  Credai’r Rhufeiniaid y gallai Bellona gynnig amddiffyniad iddynt mewn rhyfel a sicrhau eu buddugoliaeth. Oherwydd y gred hon, roedd hi'n ddwyfoldeb byth-bresennol yng ngweddïau a gwaeddiadau rhyfel y milwyr. Mewn llawer o achosion, galwyd Bellona i fynd gyda'r milwyr mewn rhyfel. Oherwydd pwysigrwydd rhyfeloedd a choncwestau yn yr Ymerodraeth Rufeinig, roedd gan Bellona ran weithredol trwy gydol hanes Rhufain. Roedd cael ffafr Bellona yn golygu cael acanlyniad da mewn rhyfel.

  Darluniau o Bellona

  Ymddengys nad oes unrhyw ddarluniau o Bellona sydd wedi goroesi o gyfnod y Rhufeiniaid. Fodd bynnag, yn y canrifoedd diweddarach, cafodd ei hanfarwoli mewn llawer o weithiau celf Ewropeaidd, gan gynnwys paentiadau a cherfluniau. Roedd hi hefyd yn ffigwr poblogaidd mewn llenyddiaeth, gan ymddangos yn nramâu Shakespeare fel Henry IV a Macbeth ( lle mae Macbeth yn cael ei ganmol am fod yn briodasferch Bellona , gan gyfeirio at ei sgil ar faes y gad).

  Yn y rhan fwyaf o'i darluniau gweledol, mae Bellona yn ymddangos gyda helmed plwm ac amrywiaeth o arfau. Yn dibynnu ar y myth, mae hi'n cario cleddyf, tarian, neu waywffon ac yn marchogaeth cerbyd i frwydr. Yn ei disgrifiadau, roedd hi'n fenyw ifanc weithgar a oedd bob amser yn gorchymyn, yn gweiddi ac yn rhoi gorchmynion rhyfel. Yn ôl Virgil, roedd hi'n cario chwip neu ffrewyll wedi'i llygru â gwaed. Mae'r symbolau hyn yn dangos ffyrnigrwydd a chryfder Bellona fel duwies rhyfel.

  Addoli a Thraddodiadau'n Ymwneud â Bellona

  Roedd gan Bellona nifer o demlau yn yr Ymerodraeth Rufeinig. Fodd bynnag, ei phrif fan addoli oedd y deml ar Gampws Martius Rhufeinig. Roedd y rhanbarth hwn y tu allan i'r Pomerium, ac roedd ganddi statws alldiriogaethol. Oherwydd y statws hwn, arhosodd y llysgenhadon tramor na allent ddod i mewn i'r ddinas yno. Cyfarfu Senedd yr Ymerodraeth Rufeinig â'r llysgenhadon a chroesawu cadfridogion buddugol yn y cyfadeilad hwn.

  Nesafi'r deml, roedd colofn ryfel a chwaraeodd ran sylfaenol mewn rhyfeloedd. Roedd y golofn hon yn cynrychioli tiroedd tramor, felly dyma'r man lle datganodd y Rhufeiniaid ryfel. Defnyddiodd y Rhufeiniaid gyfadeilad Bellona i lansio eu hymgyrchoedd yn erbyn gwledydd pellennig. Taflodd un o'r offeiriaid diplomyddiaeth, a elwir yn fetiales , waywffon dros y golofn i symboleiddio'r ymosodiad cyntaf ar y gelyn. Pan esblygodd yr arfer hwn, fe wnaethon nhw daflu'r arf yn uniongyrchol i'r diriogaeth yr ymosodwyd arno, gan nodi dechrau'r rhyfel.

  Offeiriaid Bellona oedd y Bellonarii, ac roedd un o'u defodau addoli yn cynnwys llurgunio eu coesau. Wedi hynny, casglodd yr offeiriaid y gwaed i'w yfed neu i'w offrymu i Bellona. Digwyddodd y ddefod hon ar Fawrth 24 a chafodd ei hadnabod fel dies sanguinis , diwrnod y gwaed. Roedd y defodau hyn yn debyg i'r rhai a gynigiwyd i Cybele , duwies Asia Leiaf. Ar wahân i hyn, cafodd Bellona ŵyl arall hefyd ar Fehefin 3.

  Yn Gryno

  Dylanwadodd myth Bellona ar draddodiadau’r Rhufeiniaid ynglŷn â rhyfel. Roedd gan Bellona gysylltiadau nid yn unig â gwrthdaro ond hefyd â goresgyn a threchu'r gelyn. Parhaodd yn dduwdod addoladwy am ei rhan sylfaenol yn y rhyfeloedd yn erbyn gwledydd tramor.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.