Blemmyae - Y Dynion Di-ben Dirgel

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd y Blemmyae yn rhywogaeth o ddynion a grybwyllwyd yn aml mewn hanesion hynafol a chanoloesol, a oedd yn adnabyddus am eu hymddangosiad rhyfedd. Roeddent yn gwbl ddi-ben, ond gyda'u hwynebau ar eu cistiau ac yn cael eu hystyried fel rhai o'r creaduriaid mwyaf anarferol a gerddodd y ddaear erioed.

  Pwy Oedd y Blemmyae?

  Blemmyae o Fap gan Guillaume Le Testu. Parth Cyhoeddus.

  Disgrifiwyd y Blemmyes yn hanes Groeg a Rhufain, a thybid yn nodweddiadol eu bod yn llwyth o wŷr Affricanaidd.

  The Blemmyae (a elwid hefyd yn Blemmyes, Chest- Pobl chwedlonol oedd Llygaid neu Sternophthalmoi), dywedir eu bod tua chwech i ddeuddeg troedfedd o daldra a bron haner mor eang. Yn ôl y ffynonellau hynafol, dywedwyd eu bod yn ganibaliaid.

  Wrth gael eu bygwth, neu wrth hela, roedd gan y Blemmyae safiad ymladd rhyfedd iawn. Roeddent naill ai'n cuddio eu hwynebau i lawr, neu'n gallu codi eu hysgwyddau i gryn uchder, gan nythu eu hwyneb (neu eu pen) rhyngddynt, gan edrych yn fwy rhyfedd fyth. Mewn rhai cyfrifon, dywedid eu bod yn fodau peryglus ac ymosodol iawn.

  Nid oes llawer yn hysbys am y Blemmyae heblaw am eu hymddangosiad a'u hymddygiad canibalaidd. Soniwyd amdanynt mewn llawer o ffynonellau, hynafol a chanoloesol, wedi'u disgrifio mewn amrywiol ffyrdd, sydd wedi arwain haneswyr i ddatblygu damcaniaethau amrywiol amdanynt.

  Credwyd bod y Blemmyae wedi bywar hyd yr Afon Nîl ond dywedwyd yn ddiweddarach eu bod yn byw mewn ynys yn Afon Brisone. Dywed rhai iddynt symud i India dros amser.

  Credoau Ynghylch y Blemmyae

  Er mai ychydig iawn o bobl heddiw sy'n credu bod creaduriaid fel y Blemmyae wedi bodoli ar un adeg, mae cryn ddyfalu o hyd ynghylch pam yr oedd yr hen lenorion ysgrifennodd am greaduriaid rhyfedd o'r fath. Tybia rhai mai estroniaid oedd y Blemmyae. Mae eraill yn credu eu bod yn fodau dynol normal gydag ysgwyddau uchel iawn oherwydd anffurfiad neu addasiad a wnaed i'w hanatomeg tra'n blant.

  Mae yna hefyd ddamcaniaethau y gallai fod gan y penwisg a'r dillad traddodiadol a wisgwyd gan y Blemmyae o bosibl. o ystyried yr hen ysgrifenwyr hyn y syniad eu bod yn bobl ddi-ben, ac mewn gwirionedd nid oeddent.

  Disgrifiadau a Damcaniaethau'r Blemmyae

  //www.youtube.com/embed/xWiUoGZ9epo
  • Y Blemmyae yn Kalabsha

  Yn ôl rhai ffynonellau hynafol, roedd y Blemmyae yn bobl wirioneddol a oedd yn byw mewn ardal yr ydym bellach yn ei hadnabod fel Swdan. Roedd y ddinas yn un fawr ac wedi'i diogelu'n dda, gyda thyrau a waliau caerog da. Daeth yn brifddinas iddynt. Ymddengys fod diwylliant y Blemmyae bron yr un fath â'r diwylliant Meroiticaidd, wedi ei ddylanwadu ganddo, a bod ganddynt amryw demlau yn Philae a Kalabsha.

  Yn ôl yr ysgolhaig Groegaidd Procopius, roedd y Blemmyae yn addoliPriapus, duw ffrwythlon y Groegiaid gwladaidd, ac Osiris , duw bywyd a marwolaeth. Mae'n crybwyll hefyd eu bod yn aml yn gwneud offrymau aberth dynol i'r haul.

  • Damcaniaethau Herodotus

  Mewn rhai cyfrifon, mae tarddiad y Dechreuodd blemmyae mewn rhanbarthau is o Nubia. Cafodd y bodau hyn eu ffugio'n ddiweddarach fel creaduriaid y credwyd eu bod yn angenfilod heb ben gyda'u llygaid a'u cegau ar eu torso uchaf. Cawsant eu crybwyll gyntaf yng ngwaith Herodotus, ‘The Histories’ mor gynnar â 2,500 o flynyddoedd yn ôl.

  Yn ôl yr hanesydd, trigai’r Blemmyae yn rhanbarth gorllewinol Libya a oedd yn drwch o goed, yn fryniog ac yn gyforiog o fywyd gwyllt. Roedd yr ardal hefyd yn gartref i lawer o greaduriaid rhyfedd eraill fel y rhai â phennau cŵn, nadroedd enfawr ac asynnod corniog. Er bod Herodotus wedi ysgrifennu am y Blemmyae, nid oedd wedi rhoi enw iddynt, ond dim ond disgrifio eu hymddangosiad yn fanwl.

  • Damcaniaethau Strabo a Pliny

  Mae'r hanesydd a'r athronydd Groeg Strabo yn crybwyll yr enw 'Blemmyes' yn ei waith 'The Geography'. Yn ôl iddo, nid bwystfilod rhyfedd eu golwg oedd y Blemmyae ond roeddent yn llwyth a oedd yn byw yn rhanbarthau isaf Nubia. Fodd bynnag, roedd Pliny, yr awdur Rhufeinig, yn eu hafalu â'r creaduriaid di-ben a grybwyllwyd gan Herodotus.

  Dywed Pliny nad oedd gan y Blemmyae bennau a bod ganddynt eu llygaida chegau yn eu bronnau. Mae'n debyg bod damcaniaethau Herodotus a Pliny wedi'u seilio ar yr hyn a glywsant am y creaduriaid hyn yn unig ac nad oedd tystiolaeth wirioneddol i ategu'r damcaniaethau hyn.

  • Theories of Mandeville a Raleigh

  Ymddangosodd The Blemmyae unwaith eto yn 'The Travels of Syr John Mandeville', gwaith o'r 14eg ganrif sy'n eu disgrifio fel gwerin melltigedig heb ben, statws aflan a'u llygaid. yn eu hysgwyddau. Fodd bynnag, yn ôl Mandeville nid o Affrica y daeth y creaduriaid hyn ond o ynys Asiaidd yn lle hynny.

  Mae Syr Walter Raleigh, yr archwiliwr Seisnig, hefyd yn disgrifio creaduriaid rhyfedd sy’n ymdebygu i’r Blemmyae. Yn ôl ei ysgrifau, cawsant eu galw yn ‘Ewaipanoma’. Mae’n cytuno ag adroddiad Mandeville am y creaduriaid â’u llygaid yn eu hysgwyddau ac yn datgan bod eu cegau wedi’u lleoli rhwng eu bronnau. Dywedwyd hefyd fod gan yr Ewaipanoma wallt hir a dyfodd yn ôl rhwng eu hysgwyddau a bod gan y dynion farfau a dyfodd i lawr i'w traed.

  Yn wahanol i'r haneswyr eraill, dywed Raleigh fod y bodau di-ben hyn yn byw yn Ne America. Er nad oedd wedi eu gweld â'i lygaid ei hun, credai eu bod yn bodoli mewn gwirionedd oherwydd yr hyn yr oedd wedi'i ddarllen mewn rhai adroddiadau a ystyriai'n ddibynadwy.

  Blemmyae mewn Llenyddiaeth

  The Blemmyae wedi eu crybwyll mewn amryw weithiau trwy yoesoedd. Mae Shakespeare yn sôn am ' Dynion yr oedd eu pennau'n sefyll yn eu bronnau' yn The Tempest, a Canibaliaid y mae'r naill a'r llall yn eu bwyta ... a dynion y mae eu pen yn tyfu o dan eu hysgwyddau ' yn Othello. 3>

  Mae’r ffigurau dirgel hefyd wedi’u crybwyll mewn gweithiau modern gan gynnwys Treialon Apollo Rick Riordan, Rhywogaethau Mewn Perygl Gene Wolfe a La Torre della Solitudine Valitudine gan Valerio Massimo Manfredi .

  Yn Gryno

  Ymddengys bod y Blemmyae yn hil hynod ddiddorol o bobl ond yn anffodus, ychydig iawn o wybodaeth amdanynt sydd ar gael yn y ffynonellau hynafol . Er bod llawer o gredoau a damcaniaethau yn eu cylch, mae pwy oeddent ac a oeddent yn bodoli mewn gwirionedd yn parhau i fod yn ddirgelwch.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.