Veles - Brenin Slafaidd y Ddaear a'r Isfyd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Veles yn un o'r duwiau Slafaidd hynafol hynny sydd i'w gweld ym mhob pantheon Slafaidd bron. O'r Kievan Rus i'r Balcanau ac i Ganol Ewrop, mae Veles yn dduw y Ddaear a'r Danddaearol, yn ogystal â duw gwartheg, cerddoriaeth, hud, cyfoeth, cynhaeaf, dichellwaith, yr helyg, coedwigoedd, tanau gwyllt, a hyd yn oed barddoniaeth.

  Er ei fod yn cael ei ystyried yn gyffredinol yn dduwdod sinistr mewn rhai mythau, mae Veles hefyd yn cael ei barchu gan lawer. Gadewch i ni edrych ar y mythau y tu ôl i'r dwyfoldeb amlochrog hwn, ac a ydynt mor gymhleth â'i addoliad.

  Pwy yw Veles?

  Darlun artistig o Veles gan Blagowood . Gweler yma.

  Yn cael ei bortreadu'n aml gyda chyrn elc ar ei ben a chuddfan arth wlanog ar ei gefn, mae Veles yn gyntaf ac yn bennaf yn dduw'r Ddaear . Fodd bynnag, er ei fod yn gysylltiedig â chynaeafau, nid yw'n dduwdod ffrwythlondeb gan fod y rhan fwyaf o dduwiau'r Ddaear mewn mytholegau eraill. Yn lle hynny, mae'n cael ei ystyried yn warchodwr y Ddaear yn ogystal â'r Isfyd oddi tano. O’r herwydd, mae hefyd yn cael ei ystyried yn fugail y meirw ac nid yn unig i wartheg.

  Mae Veles hefyd yn amlwg yn newid siâp. Gan amlaf mae'n symud i mewn i neidr enfawr neu ddraig. Mae hefyd i'w weld ar ffurfiau arth a blaidd, yn ogystal ag ychydig o rai eraill. Mae hyn yn atgyfnerthu ei ddelwedd fel duw cyntefig ac anifail, un sy'n perthyn i'r Ddaear.

  Mae Veles mor hynafol fel nad ydyn ni hyd yn oed yn gwybod yr union ystyro'i enw. Mae llawer yn credu bod ei enw yn dod o'r gair Proto-Indo-Ewropeaidd wel am wlân. Byddai hynny'n gwneud synnwyr o ystyried ei fod hefyd yn dduw bugail gwartheg. Ceir darluniau ohono yn ei ffurf neidr, yn gorwedd mewn gwely o wlân du yng ngwreiddiau Coeden y Byd Slafaidd.

  Gelwir Veles hefyd yn Volos sy'n golygu yn Rwsieg a Wcrain gwallt – hefyd yn ffitio, o ystyried ei fod yn aml yn dangos ei fod yn hynod o flewog. hyd yn oed yn ei ffurf ddynol.

  Veles – Y Neidr Lladron

  Fel duw cyntefig a duw'r Isfyd, mae Veles yn cael ei ddefnyddio'n aml fel y dihiryn yn y rhan fwyaf o fythau Slafaidd. Ef yn aml yw'r antagonist mewn mythau am y prif dduwdod Slafaidd - y duw taranau Perun. Mae Veles a Perun yn elynion yn y mwyafrif o bantheonau Slafaidd. Un o'r prif fythau y mae'r ddau yn ei gynnwys yw'r stori am sut y gwnaeth Veles ddwyn mab (neu wraig neu wartheg, yn dibynnu ar y myth) Perun.

  Yn y rhan fwyaf o amrywiadau ar y myth, trawsnewidiodd Veles yn ei ffurf neidr. a hollti i fyny dderwen Perun (y gwrthwyneb i goeden helyg Veles). Wrth iddo ddringo'r dderwen, cyrhaeddodd Veles gartref Perun yn yr awyr. Yn y fersiwn mwyaf poblogaidd o'r myth, fe herwgipiodd Veles ddegfed mab Perun, Yarilo, a dod ag ef yn ôl i'w barth yn yr Isfyd.

  Ni laddodd Veles na niweidio Yarilo. Yn lle hynny, cododd ef fel ei eiddo ei hun a thyfodd Yarilo i fod yn dduwdod ffrwythlondeb mawr ym mytholeg Slafaidd.

  Veles’ StormyBrwydr Gyda Perun

  Afraid dweud, nid oedd Perun yn hapus am herwgipio ei fab. Dyma beth a arweiniodd at y "Storm Myth" Slafaidd enwog. Mae'n adrodd hanes y frwydr fawr rhwng Perun a Veles. Ymladdodd y ddau titans mewn storm fellt a tharanau enfawr, a dyna pam mae Veles hefyd yn cael ei gysylltu weithiau â stormydd.

  Dechreuodd y frwydr pan gropian Veles allan o'i Isfyd ac unwaith eto dechreuodd lithro coeden Perun. Ymatebodd duw'r taranau trwy daflu bolltau nerthol o fellt at y neidr enfawr, gan ei gyrru i ffwrdd. Yna ceisiodd Veles guddio trwy newid siapau i wahanol bethau – anifeiliaid, pobl, a hyd yn oed coed.

  Ar ddiwedd chwedl y storm, mae Periw yn drech ac yn llwyddo i ladd y sarff nerthol. Credir mai'r glaw sydd fel arfer yn dilyn stormydd mellt a tharanau pwerus yw gweddillion corff Veles, wedi'i chwalu gan daranau a mellt Perun. Nid yw Isfyd, twyllwr, a gelyn i Perun, Veles yn cael ei ystyried yn hollol ddrwg yn y mwyafrif o draddodiadau Slafaidd. Mae hynny oherwydd bod gan y bobl Slafaidd fwy o farn naturiolaidd yn hytrach na barn foesol am eu duwiau. Iddynt hwy, dim ond cynrychioliadau o natur a'r cosmos oedd y duwiau. Nid oeddent yn dda nac yn ddrwg - dim ond oeddent yn .

  Felly, tra bod Veles - fel duw'r Ddaear a'i llawer o gyfrinachau tywyll a duw'r Isfyd - yn gyffredinol yn cymryd yrôl wrthwynebol yn y mwyafrif o fythau, nid oedd yn “ddrwg” o hyd. Yn hytrach, roedd yn deilwng o addoliad fel unrhyw dduw arall, yn enwedig os oeddech am gynhaeaf da neu ddiogelwch yn ystod eich teithiau ar draws y ddaear.

  Addolwyd Veles fel un o dair agwedd y duw Slafaidd Triglav (Tair Heads) – y drindod Slafaidd, sef Perun, Veles, a Svarog.

  Addolid hefyd gan gerddorion a beirdd teithiol fel Veles. Ef oedd y noddwr y gweddïasant iddo am amddiffyniad rhag y Ddaear yn ystod eu teithiau.

  Parth arall yr oedd Veles yn llywodraethu arno oedd hud, gan fod y bobl Slafaidd yn credu bod hud yn dod o'r Ddaear. Dyna pam ei fod yn rhan fawr o ŵyl Slafaidd Kukeri , sy'n cael ei hymarfer yn bennaf ym Mwlgaria. Yn ystod yr ŵyl honno, mae pobl yn gwisgo fel gwarcheidwaid gwlanog mawr, yn aml gyda chlychau a chyrn ar eu pennau, heb fod yn annhebyg i Veles ei hun. Gwisgo felly , mae'r bobl yn dawnsio yn eu pentrefi ac o'u cwmpas i ddychryn yr ysbrydion drwg. Er mai defod gwbl baganaidd yw hon a bod Bwlgaria yn genedl Gristnogol iawn heddiw, mae gŵyl Kukeri yn dal i gael ei threfnu bob blwyddyn oherwydd ei harwyddocâd diwylliannol a'r hwyl a olygir ganddi.

  Veles a Christnogaeth

  Veles gan Ethnika. Gweler yma.

  Er bod yr holl genhedloedd Slafaidd yn Gristnogion heddiw, mae'r rhan fwyaf o'u gwreiddiau pagan wedi treiddio i'w traddodiadau a'u credoau Cristnogol modern. Mae hyn yn arbennig o wir amVeles y gellir dod o hyd i'w gwreiddiau mewn llawer o wahanol fythau ac arferion.

  Y cysylltiad cyntaf ac amlycaf yw'r cysylltiad rhwng Veles a'r Diafol Cristnogol. Fel duw corniog nodweddiadol yr Isfyd sydd hefyd yn trawsnewid yn neidr, daeth Veles yn gyflym i gysylltiad â Satan unwaith y dechreuodd Cristnogaeth ymledu trwy Ddwyrain Ewrop.

  Ar yr un pryd, roedd rôl bugail Veles yn ei gysylltu â <3 Roedd>Sant Blaise , merthyr a sant Cristnogol yn Armenia a oedd hefyd yn amddiffyn gwartheg.

  Rhoddwr cyfoeth Veles a phersona twyllwr, yn enwedig yn Nwyrain Ewrop, hefyd yn golygu ei fod yn cael ei gysylltu'n gyflym â a'i ddisodli gan St. Nicholas – ei hun yn darddiad Siôn Corn .

  Er i Veles gael ei ddisodli i raddau helaeth gan fythau a seintiau Cristnogol, fodd bynnag, mae llawer o'r traddodiadau a darddodd gydag ef yn dal i fodoli. ymarfer. Er enghraifft, nid yw llawer o gerddorion, yn enwedig bandiau gwerin sy'n chwarae mewn priodasau neu ddigwyddiadau a gwyliau arbennig, yn dechrau chwarae nes bod y gwesteiwr wedi rhoi llwncdestun ac wedi tywallt sipyn cyntaf ei wydr ar y ddaear.

  Arferai’r ddefod hon gynrychioli taliad neu aberth i Veles fel y byddai’n bendithio’r digwyddiad a’r cerddorion eu hunain. Er bod cwlt Veles wedi hen fynd, nid oes llawer o draddodiadau fel hwn yn parhau.

  Symboliaeth Veles

  Efallai fod symbolaeth Veles yn ymddangos ym mhobman ar y dechrau ond mae'n dechraugwneud synnwyr wrth ddarllen i mewn iddo. Wedi'r cyfan, duw'r Ddaear yw Veles ac mae llawer o bethau'n dod o'r ddaear neu'n gysylltiedig â hi.

  Yn gyntaf oll, gelwir Veles yn elyn i Perun. Mae’r ddaear a’r awyr mewn brwydr gyson ym mytholeg Slafaidd ac er bod un yn “dda” ac un yn “ddrwg”, mae’r ddau yn cael eu haddoli a’u parchu.

  Yn fwy na hynny, mae Veles hefyd yn dduw i yr Isfyd a bugail y meirw. O'r herwydd, nid yw'n gwbl ddrwg. Nid yw’n ymddangos bod unrhyw fythau ohono’n poenydio neu’n poenydio’r meirw – y cyfan y mae’n ei wneud yw ei fugeilio i fywyd ar ôl marwolaeth ac edrych ar eu hôl. Yn wir, mae rhai disgrifiadau o Isfyd Veles yn ei bortreadu fel gwyrddlas ffrwythlon a ffrwythlon.

  Yn olaf, fel duw daear, mae Veles hefyd yn dduw o bopeth sy'n dod o'r Ddaear – y cnydau, y coed a'r coedwigoedd , yr anifeiliaid yn y coedwigoedd, y cyfoeth y mae pobl yn cloddio allan o'r Ddaear, a mwy.

  I gloi

  Mae Veles yn gynrychiolaeth berffaith o'r modd y gwelodd y bobl Slafaidd eu duwiau. Yn foesol amwys, cymhleth, ac yn rhan annatod o'r byd o'u cwmpas, roedd Veles yn cynrychioli dros ddwsin o bethau i'r Slafiaid, yn syml oherwydd dyna oedd y Ddaear yn ei gynrychioli hefyd. Yn elyn i dduw'r awyr Perun ond yn ffrind i gerddorion a ffermwyr, ac yn fugail i'r meirw, mae Veles yn dduwdod rhyfeddol o ryfedd i ddod ar ei draws.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.