Y Calendr Aztec - Pwysigrwydd, Defnydd a Pherthnasedd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r calendr Aztec neu Mexica yn un o sawl calendr Mesoamericanaidd amlwg. Fodd bynnag, gan fod yr ymerodraeth Astecaidd yn ei hanterth ar adeg dyfodiad y concwerwyr Sbaenaidd, mae'r calendr Aztec wedi parhau i fod yn un o'r ddwy system galendr mwyaf enwog, ynghyd â'r calendr Maya.

  Ond beth yn union yw'r calendr Aztec? Pa mor soffistigedig ydoedd a pha mor gywir ydoedd o'i gymharu â'r calendr Gregoraidd a chalendrau Ewropeaidd ac Asiaidd eraill? Bwriad yr erthygl hon yw ateb y cwestiynau hyn.

  Beth oedd y Calendr Aztec?

  Y Calendr Aztec (neu Haulfaen)

  Y Calendr Aztec Roedd calendr yn seiliedig ar galendrau Mesoamericanaidd eraill a oedd wedi dod o'i flaen ac, felly, roedd ganddo strwythur tebyg iddynt. Yr hyn sy'n gwneud y systemau calendraidd hyn yn arbennig yw eu bod yn dechnegol yn gyfuniad o ddau gylchred.

  • Roedd y cyntaf, o'r enw Xiuhpōhualli neu cyfrif blwyddyn yn safon a cylch ymarferol yn seiliedig ar dymhorau ac yn cynnwys 365 diwrnod – bron yn union yr un fath â'r calendr Gregorian Ewropeaidd.
  • Roedd yr ail, a elwir yn Tōnalpōhualli neu diwrnod yn gylchred diwrnod crefyddol. wedi'i wneud o 260 diwrnod, pob un wedi'i gysegru i dduw penodol. Roedd yn llywio defodau'r bobl Aztec.

  Gyda'i gilydd, ffurfiodd cylchoedd Xiuhpōhualli a Tōnalpōhualli y calendr Aztec. Yn y bôn, roedd gan y bobl Aztec ddwy flynedd galendr - un calendr “gwyddonol”.ar y tymhorau ac anghenion amaethyddol y bobl, ac un calendr crefyddol a ddatblygodd yn annibynnol ar y cyntaf.

  Felly, er enghraifft, tra yn y calendr Gregoraidd mae gwyliau crefyddol penodol bob amser yn disgyn ar yr un diwrnod yn union â'r blwyddyn (Nadolig ar y 25ain o Ragfyr, Calan Gaeaf ar yr 31ain o Hydref, ac yn y blaen), yn y calendr Aztec nid yw’r cylch crefyddol yn gysylltiedig â’r cylch tymhorol/amaethyddol – byddai 365 diwrnod yr olaf yn beicio ymlaen yn annibynnol ar 260 diwrnod y cyntaf.

  Yr unig ffordd y clymwyd y ddau oedd y byddent yn dal i fyny at ei gilydd ac yn ailddechrau bob 52 mlynedd. Dyna pam roedd y “ganrif” Aztec, neu Xiuhmolpilli yn cynnwys 52 mlynedd. Roedd gan y cyfnod hwn hefyd arwyddocâd mawr i'r grefydd Aztec, oherwydd bob 52 mlynedd gallai'r byd ddod i ben pe na bai'r Asteciaid wedi “bwydo” y duw haul Huitzilopochtli gyda digon o aberthau dynol.

  Xiuhpōhualli - Agwedd Amaethyddol y Calendr Aztec

  Isod mae rhestr o brif ddewisiadau'r golygydd sy'n cynnwys Calendr Aztec.

  Dewisiadau Gorau'r Golygydd16" Calendr Cerflun Wal Cerflunwaith Cerflunwaith Wal Astec Maya Maya... Gweld Hwn YmaAmazon.comTUMOVO Maya ac Aztec Wall Art Abstract Lluniau Adfeilion Hynafol Mecsico 5... Gweler Hwn YmaAmazon.com16" Aztec Maya Maya Calendr Haul Haul Solar Cerflun Calendr Cerflun Wal Plac... Gweler Hwn YmaAmazon.com16" Aztec Maya Maya Haul Solar Calendr Cerflun Calendr Cerflun Wal Plac... Gweler Hwn YmaAmazon.comAddurn Wal VVOVV 5 Darn Gwareiddiad Hynafol Celf Wal Cynfas Calendr Aztec... Gweler Hwn Hwn YmaAmazon.comEbros Mexica Aztec Solar Xiuhpohualli & Tonalpohualli Cerflun Calendr Wal 10.75" Diamedr... Gweler Yma YmaAmazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 23, 2022 12:10 am

  Mae cylchred Astec blwyddyn (xihuitl) cyfrif (pōhualli), neu Xiuhpōhualli, yn debyg i'r rhan fwyaf o galendrau tymhorol gan ei fod yn cynnwys 365 diwrnod. Fodd bynnag, mae'n debyg bod yr Asteciaid wedi cymryd hynny o ddiwylliannau Mesoamericanaidd eraill, megis y Maya, gan eu bod wedi sefydlu eu calendrau ymhell cyn i'r Asteciaid ymfudo i ganol Mecsico o'r gogledd. cylch Xiuhpōhualli o galendrau Ewropeaidd yw bod 360 o'i 365 diwrnod yn cael eu gosod mewn 18 mis, neu veintena , bob un yn 20 diwrnod o hyd. Gadawyd 5 diwrnod olaf y flwyddyn yn ddyddiau “dienw” ( nēmontēmi ). Ystyriwyd y rheini’n anlwcus gan nad oeddent wedi’u cysegru i (neu eu hamddiffyn gan) unrhyw dduwdod penodol.

  Yn anffodus, nid yw union ddyddiadau Gregoraidd pob mis Aztec yn glir. Gwyddom beth oedd enwau a symbolau pob mis, ond mae haneswyr yn anghytuno pryd yn union y dechreuon nhw. Sefydlir y ddwy ddamcaniaeth arweiniol gan y ddau Gristionbrodyr, Bernardino de Sahagún a Diego Durán.

  Yn ôl Durán, cychwynnodd y mis Astecaidd cyntaf ( Atlcahualo, Cuauhitlehua ) ar Fawrth 1 a pharhaodd tan Fawrth 20. Yn ôl Sahagún Atlcahualo, Cuauhitlehua Dechreuodd ar Chwefror 2 a daeth i ben ar Chwefror 21. Mae ysgolheigion eraill wedi awgrymu bod y flwyddyn Aztec wedi dechrau ar yr equinox vernal neu equinox solar y Gwanwyn sy'n disgyn ar Fawrth 20.

  Waeth pwy sy'n iawn, dyma'r 18 mis Aztec o gylchred Xiuhpōhualli:

  1. Atlcahualo, Cuauhitlehua – Rhoi'r Gorau i Ddŵr, Coed yn Codi
  2. Tlacaxipehualiztli – Defodau Ffrwythlondeb; Xipe-Totec (“yr un wedi'i fflagio”)
  3. Tozoztontli – Trydylliad Lleiaf
  4. Huey Tozoztli – Trydylliad Mwy
  5. Tōxcatl – Sychder
  6. Etzalcualiztli – Bwyta Indrawn a Ffa
  7. Tecuilhuitontli – Gwledd Llai i’r Parchedigion
  8. Huey Tecuilhuitl – Gwledd Fwyaf i’r Parchedig Rai
  9. Tlaxochimaco, Miccailhuitontli – Bestowal neu Genedigaeth Blodau, Gwledd i’r Parchedig Ymadawedig
  10. Xócotl huetzi, Huey Miccailhuitl – Gwledd i’r Mawr Barchedig Ymadawedig
  11. Ochpaniztli – Ysgubo a Glanhau
  12. Teotleco – Dychwelyd y Duwiau
  13. Tepeilhuitl – Gwledd i’r Mynyddoedd
  14. Quecholli – Pluen werthfawr
  15. Pānquetzaliztli – Codi'r Baneri
  16. Atemoztli – Disgyniado'r Dŵr
  17. Titl – Ymestyn ar gyfer Twf
  18. Izcalli – Anogaeth i'r Tir & Pobl
  19. 23>

   18b. Nēmontēmi - Y cyfnod anlwcus o 5 diwrnod dienw

   Roedd y cylch hwn o 18 mis wedi bod yn ddefnyddiol iawn wrth lywodraethu bywyd o ddydd i ddydd y bobl Aztec, eu hamaethyddiaeth, a phob dim arall. -agwedd grefyddol o'u bywydau.

   O ran sut yr oedd y bobl Aztec yn cyfrif am y “diwrnod naid” yn y calendr Gregoraidd – mae'n ymddangos nad oeddent. Yn lle hynny, roedd eu blwyddyn newydd bob amser yn cychwyn ar yr un amser o'r un diwrnod, yn ôl pob tebyg, cyhydedd y gwanwyn.

   Mae'n debygol mai dim ond pum diwrnod a chwe awr yr un oedd y 5 diwrnod nēmontēmi.

   Tōnalpōhualli – yr Agwedd Gysegredig ar y Calendr Aztec

   Gwnaed y Tōnalpōhualli, neu gylchred cyfrif diwrnod y calendr Aztec, o 260 diwrnod. Nid oedd gan y cylch hwn unrhyw berthynas â newid tymhorol y blaned. Yn lle hynny, roedd gan y Tōnalpōhualli arwyddocâd mwy crefyddol a symbolaidd.

   Roedd pob cylch 260 diwrnod yn cynnwys 13 trecena , neu “wythnos/mis”, gyda phob un ohonynt yn para 20 diwrnod. Roedd gan bob un o'r 20 diwrnod hynny enw elfen, gwrthrych, neu anifail naturiol penodol a nodwyd pob trecena â rhif o 1 i 13.

   Enwyd yr 20 diwrnod fel a ganlyn:

   <0
  20. Cipactli – Crocodeil
  21. Ehēcatl – Gwynt
  22. Cali – Ty
  23. Cuetzpalin – Madfall
  24. Cōātl –Neidr
  25. Miquiztli – Marwolaeth
  26. Mazātl – Ceirw
  27. Tōchtli – Cwningen
  28. Ātl – Dŵr
  29. Itzcuīntli – Ci
  30. Ozomahtli – Mwnci
  31. Malīnalli – Glaswellt
  32. Ācatl – Reed
  33. Ocēlōtl – Jaguar neu Ocelot
  34. Cuāuhtli – Eryr
  35. Cōzcacuāuhtli – Fwltur
  36. Ōlīn – Daeargryn
  37. Tecpatl – Fflint<12
  38. Quiyahuitl – Glaw
  39. Xōchitl – Blodau
  40. Byddai gan bob un o’r 20 diwrnod hefyd ei symbol ei hun i gynrychioli mae'n. Y symbol Quiyahuitl/Glaw fyddai symbol y duw glaw Aztec Tlāloc, er enghraifft, tra byddai diwrnod yr Itzcuīntli/Cŵn yn cael ei ddarlunio fel pen ci.

   Yn yr un modd, roedd pob dydd yn nodi rhyw fath o un. cyfeiriad y byd hefyd. Byddai Cipactli/Crocodile i'r dwyrain, Ehēcatl/Wind i'r gogledd, Calli/House – gorllewin, a Cuetzpalin/Lizard – i'r de. O'r fan honno, byddai'r 16 diwrnod nesaf yn beicio'r un ffordd. Byddai'r cyfarwyddiadau hyn hefyd yn gysylltiedig â Naw Arglwydd neu Dduwiau Nos mewn Astroleg Aztec:

   1. Xiuhtecuhtli (arglwydd tân) – Canolfan
   2. Itztli (duw cyllell aberthol) – Dwyrain
   3. Pilzintecuhtli (duw haul) – Dwyrain
   4. Cinteotl (duw indrawn) – De
   5. Mictlantecuhtli (duw marwolaeth) – De
   6. Chalchiuhtlicue (duwies y dŵr) – Gorllewin
   7. Tlazolteotl (duwies budreddi) – Gorllewin
   8. Tepeyollotl (duw jaguar) –Gogledd
   9. Tlaloc (duw glaw) – Gogledd

   Unwaith y byddai 20 diwrnod cyntaf y Tōnalpōhualli yn mynd heibio, dyna fyddai diwedd y trecena cyntaf. Yna, byddai'r ail drecena yn dechrau a'r dyddiau ynddo yn cael eu nodi â'r rhif dau. Felly, 5ed diwrnod y flwyddyn Tōnalpōhualli oedd 1 Cōātl a'r 25ain dydd o'r flwyddyn oedd 2 Cōātl oherwydd ei fod yn perthyn i'r ail trecena.

   Cysegrwyd pob un o'r 13 trecena hefyd a'i hamddiffyn gan un penodol. dwyfoldeb Aztec, gyda chryn dipyn ohonynt yn dyblu o'r cyfrif blaenorol o Naw Duw y Nos. Mae'r 13 trecenas wedi'u neilltuo i'r duwiau canlynol:

   1. Xiuhtecuhtli
   2. Tlaltecuhtli
   3. Chalchiuhtlicue
   4. Tonatiuh
   5. Tlazolteotl
   6. Mictlantecuhtli
   7. Cinteotl
   8. Tlaloc
   9. Quetzalcoatl
   10. Tezcatlipoca
   11. 3>Chalmacatecuhtli
   12. Tlahuizcalpantecuhtli
   13. Citlalincue

   Xiuhmolpilli – The Aztec 52-mlynedd “Canrif ”

   Yr enw a ddefnyddir yn eang ar gyfer y ganrif Aztec yw Xiuhmolpilli. Fodd bynnag, y term cywirach yn yr iaith Astecaidd frodorol o Nahuatl oedd Xiuhnelpilli .

   Waeth sut y dewiswn ei alw, roedd gan ganrif Astecaidd 52 Xiuhpōhualli ( 365 diwrnod) a 73 o gylchoedd Tōnalpōhualli (260 diwrnod). Roedd y rheswm yn hollol fathemategol - byddai'r ddau galendr yn alinio eto ar ôl hynnyllawer o gylchoedd. Pe na bai'r Asteciaid, erbyn diwedd y ganrif, wedi aberthu digon o bobl i'r duw rhyfel Huitzilopochtli, credent y byddai'r byd yn dod i ben.

   Fodd bynnag, i wneud pethau hyd yn oed yn fwy cymhleth, yn lle cyfrif y 52 mlynedd gyda rhifau, roedd yr Asteciaid yn eu nodi gan gyfuniad o 4 gair (tochtli, acati, tecpati, a calli) a 13 rhif (o 1 i 13).

   Felly, byddai blwyddyn gyntaf pob canrif yn cael ei alw yn 1 tochtli, yr ail – 2 acati, y trydydd – 3 tecpati, y bedwaredd – 4 calli, y pumed – 5 tochtli, ac yn y blaen tan 13. Fodd bynnag, byddai’r bedwaredd flwyddyn ar ddeg yn cael ei galw’n 1 acati oherwydd nid yw tair ar ddeg yn gwneud hynny rhannwch yn berffaith yn bedwar. Y bymthegfed flwyddyn fyddai 2 tecpati, yr unfed ar bymtheg – 3 calli, yr ail ar bymtheg – 4 tochtli, ac yn y blaen.

   Yn y pen draw, byddai'r cyfuniad o bedwar gair a 13 rhif yn adlinio eto ac ail Xiuhmolpili 52 mlynedd fyddai'n dechrau.

   Pa Flwyddyn Yw Nawr?

   Os ydych yn chwilfrydig, o ran ysgrifennu'r testun hwn, rydym yn y flwyddyn 9 calli (2021), yn agos at ddiwedd y Xiuhmolpilli/ganrif gyfredol. Byddai 2022 yn 10 tochtli, 2023 – 11 acati, 2024 – 12 tecpati, 2025 – 13 calli.

   Byddai 2026 yn ddechrau ar Xiuhmolpili/canrif newydd a bydd yn cael ei alw'n 1 tochtli eto, ar yr amod ein bod ni' wedi aberthu digon o waed i'r duw rhyfel Huitzilopochtli.

   Mae'r wefan hon yn dweud wrthych pa ddiwrnod Astec yw hi heddiw, ynghyd â'r holl wybodaeth berthnasolgwybodaeth ar gyfer pob dydd.

   Pam Mor Cymhleth?

   O ran pam fod hyn mor astrus a pham yr oedd yr Asteciaid (a diwylliannau Mesoamericanaidd eraill) hyd yn oed yn trafferthu gyda dau gylch calendr ar wahân – dydyn ni ddim yn gwybod yn iawn.

   Yn ôl pob tebyg, roedd ganddyn nhw'r calendr 260 diwrnod Tōnalpōhualli mwy symbolaidd a chrefyddol yn gyntaf cyn iddyn nhw ddyfeisio'r cylch 365 diwrnod Xiuhpōhualli sy'n fwy seryddol gywir. Yna, yn lle gwaredu y cylch blaenorol, penderfynasant ddefnyddio y ddau ar yr un pryd, yr hen un ar gyfer yr hen arferion crefyddol, a'r un newydd at bob mater ymarferol megis amaethu, hela, a chwilota, ac yn y blaen.

   Amlapio

   Mae'r calendr Aztec yn parhau i swyno'r rhai sydd â diddordeb mewn hanes. Defnyddir delwedd y calendr mewn gemwaith, ffasiwn, tatŵs, addurniadau cartref a mwy. Mae’n un o’r cymynroddion mwyaf cyfareddol a adawyd ar ôl gan yr Aztecs.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.