Rhestr o Orishas Poblogaidd (Iorwba)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Cyfansoddir crefydd Iorwba gan dyrfa o gredoau, yn bennaf o'r diriogaeth sy'n cynnwys Nigeria heddiw, Ghana, Togo, a Benin. Mae'r ffydd Iorwba a sawl crefydd arall sy'n deillio ohoni hefyd yn boblogaidd mewn llawer o wledydd y Caribî a De America.

  Mae pobl Iorwba yn credu bod yna Dduw Goruchaf, o'r enw Oludumare, a'i fod yn llywodraethu'r Ddaear trwy a cyfres o fân dduwiau, a elwir yr orishas, ​​sy'n gweithio fel ei gynorthwywyr. Daliwch ati i ddarllen i wybod mwy amdanyn nhw.

  O Ble Daeth yr Orishas?

  Yn y pantheon Iorwba, mae'r orishas yn gyfryngwyr dwyfol rhwng Oludumare, Creawdwr y byd, a'r ddynoliaeth. Fodd bynnag, gan fod y rhan fwyaf o gredoau Iorwba yn seiliedig ar draddodiadau llafar, mae llawer o wahanol adroddiadau am sut y daeth yr orishas i fod.

  Mewn rhai mythau, hil o fodau dwyfol cyntefig oedd yr orishas, ​​a oedd yn byw ymhlith dynolryw ond nid oedd ganddo unrhyw bwerau eto. Roedd yr orishas yn amddiffyn bodau dynol, gan fynd at Orunmila (mab hynaf Oludumare a duw doethineb) i ofyn am gyngor ganddo, bob tro y byddai meidrol yn gofyn iddynt am help. Ar y cam hwn o'r chwedl, dim ond cyfryngwyr rhwng bodau dynol a'r duwiau oedd yr orishas.

  Aeth y sefyllfa hon ymlaen am beth amser, nes i orisha o'r enw Oko ofyn i Orunmila pam nad oedd gan yr orishas unrhyw wybodaeth benodol am eu hunain, fel y gallent helpu bodau dynol yn uniongyrcholheb orfod estyn ato bob tro yr oedd angen help arnynt.

  Cydnabu'r Orunmila doeth nad oedd unrhyw reswm da iddynt beidio â meddu ar alluoedd arbennig, felly cytunodd i rannu ei bwerau â'r orishas. Ond roedd un pryder yn parhau ym meddwl Orunmila: Sut roedd yn mynd i ddewis pwy oedd i gael pa bŵer heb gael ei ystyried yn annheg neu'n fympwyol ar gyfer y dosbarthiad?

  Yn y pen draw, gwnaeth y duw ei feddwl i fyny ac esbonio i'r orishas y byddai iddo, ar ddiwrnod penodol, esgyn i'r awyr i dywallt ei roddion dwyfol i lawr, felly byddai pob orisha yn gyfrifol am ddal ei allu arbennig ei hun. Gwnaeth Orunmila fel y dywedodd, ac felly, trowyd yr orishas yn dduwiau gan fod pob un ohonynt yn dal pŵer arbennig.

  Fodd bynnag, mae cyfrif arall am fodolaeth yr orishas yn esbonio nad yw'r duwiau hyn yn rhannu'r un peth. tarddiad, gan fod o leiaf dri math gwahanol o orishas.

  Yn y fersiwn hwn, mae'r orishas yn disgyn i dri chategori: duwiau primordial, hynafiaid deified, a phersonoliaeth o rymoedd naturiol.

  Yn hwn erthygl, rydym yn seilio'r rhestr hon ar yr ail gyfrif hwn, a byddwn yn archwilio orishas y tri chategori hyn.

  Deities Primordial

  Ystyrir duwiau primordial yn esgyniadau o Olodumare ac maent wedi bodoli ers cyn i'r byd fod. creu. Gelwir rhai ohonynt yn ara urun , sy’n golygu ‘pobl y nefoedd’, lle maen nhwcredir ei fod yn preswylio. Galwyd eraill, a ddisgynnodd i'r Ddaear i'w haddoli yn eu hymgnawdoliadau dynol, yn irunmole .

  Rhai duwiau primordial yw:

  Eshu 11>

  Pendant yn cynnwys Eshw. Gwelwch ef yma.

  Un o gymeriadau mwyaf cymhleth y pantheon Iorwba, Eshw, a elwir hefyd Elegba ac Elegua , yw negesydd y duwiau (mae'n arbennig yn y gwasanaeth Olodumare), a'r cyfryngwr rhwng duwiniaethau a bodau dynol.

  Bob amser yng nghanol grymoedd gwrthdaro, mae Eshw wedi'i gysylltu'n gyffredin â deuoliaeth a chyferbyniadau. Ystyrir Eshw hefyd yn ymgorfforiad o newid, ac o'r herwydd, mae pobl Iorwba yn credu y gallai ddod â hapusrwydd a dinistr iddynt.

  O'i gysylltu â'r olaf, Eshw yw dwyfoldeb direidi. Yn rhyfedd ddigon, wrth weithredu fel asiant trefn gosmig, cyfeiriwyd at Eshw hefyd fel gorfodwr deddfau dwyfol a naturiol.

  Orunmila

  >Ffigur Orunmila (Orula). Gwelwch ef yma.

  Orisha doethineb , Orunmila yw cyntafanedig Olodumare, a duwdod cysefin. Mae'r Yorubas yn credu bod Orunmila wedi dod i lawr i'r Ddaear i ddysgu'r bodau dynol cyntaf sut i ymarfer ymddygiad moesol da, rhywbeth a fyddai'n eu helpu i fyw mewn heddwch a chydbwysedd gyda'r duwiniaethau, yn ogystal â meidrolion eraill.

  Orunmila yw hefyd orisha dewiniaeth neu Ifa . Arfer yw dewiniaeth sydd yn chwareu arôl bwysig yn y grefydd Iorwba. Yn gysylltiedig ag Ifa, mae Orunmila yn cael ei ystyried yn bersonoliad o dynged dynol a phroffwydoliaeth. Yn aml iawn, mae Orunmila yn cael ei ddarlunio fel saets.

  Obatala

  > Crogdlws aur yn cynnwys Obatala. Gwelwch ef yma.

  Crëwr dynolryw, a duw purdeb a phrynedigaeth, Obatala enghraifft wych o sut y gall yr orishas weithiau ddangos prawf o ffaeledig, dynol- fel cymeriad. Fel yr eglura myth yn Iorwba, yn ôl pan oedd y byd wedi'i orchuddio'n llwyr â dŵr, rhoddodd Olodumare y dasg o roi siâp i'r wlad i Olodumare.

  Roedd yr orisha yn frwd iawn dros ei genhadaeth, ond roedd yn feddw ​​iawn o'r blaen ei orffen ac esgeuluso ei ddyletswyddau creadigaeth. Yn ystod meddwdod y duw, cwblhaodd ei frawd, yr orisha Oduduwa, y swydd. Fodd bynnag, er gwaethaf ei gamgymeriad, achubodd Obatala ei hun trwy ymgymryd â'r dasg o greu'r hil ddynol. Gellir defnyddio stori Obatala hefyd i egluro tarddiad dwyfol ffaeledigrwydd dynol.

  Iku

  Y personiad o farwolaeth, Iku yw'r duwdod sy'n cymryd ymaith ysbrydion y rheini sy'n marw. Dywedir bod ei haerllugrwydd wedi peri iddi herio Orunmila i ornest. Ar ôl cael ei threchu, collodd Iku ei statws fel orisha, fodd bynnag, mae ymarferwyr Iorwba yn dal i'w hystyried yn un o rymoedd primordial y bydysawd.

  Cyndadau Deified

  Dyma'r orishas a oedd yn farwol ynyn gyntaf ond fe'u deiliwyd yn ddiweddarach gan eu disgynyddion am yr effaith sylweddol a gafodd eu bywydau ar ddiwylliant Iorwba. Mae'r categori hwn yn cynnwys brenhinoedd, breninesau, arwyr, arwresau, rhyfelwyr, a sylfaenwyr dinasoedd yn bennaf. Yn ôl y myth, byddai'r hynafiaid hyn yn aml yn esgyn i'r awyr neu'n suddo i'r ddaear cyn troi'n dduwiau yn lle marw fel y byddai meidrolion arferol.

  Mae rhai hynafiaid deifiol yn:

  Shango

  Hudlath ddawns gyda Shango. Gweler yma.

  Roedd trydydd brenin Ymerodraeth Yoruba Oyo, Shango yn cael ei ystyried yn rheolwr treisgar, ond hefyd yn un gyda llwyddiannau milwrol drwg-enwog. Roedd i fod i fyw rhywbryd rhwng y 12fed a'r 14g OC. Parhaodd ei reolaeth am saith mlynedd a daeth i ben pan ddiorseddwyd Shango gan un o'i gyn-gynghreiriaid.

  Ar ôl y gwrthdaro hwn, yn ôl pob sôn, ceisiodd y brenin rhyfelgar ddiswyddo ei grogi ei hun ond yn y diwedd esgynodd i'r awyr ar gadwyn yn lle yn marw. Yn fuan wedi hynny, daeth Shango yn orisha mellt, tân, ffyrnigrwydd, a rhyfel.

  Fel dwyfoldeb rhyfelgar, cynrychiolir Shango yn gyffredin â'r oshe , sef bwyell frwydr â phen dwbl, naill ai yn un o'i ddwylo neu yn dod yn syth allan o'i ben. Yn ystod y cyfnod trefedigaethol yn yr Americas, daeth y caethweision Affricanaidd a gludwyd i'r Caribî a De America â chwlt Shango gyda nhw. Dyna pam heddiw mae Shangoyn cael ei addoli'n eang mewn crefyddau eraill, gan gynnwys Santeria Ciwba, Haitian Vodou , a Candomble Brasil.

  Erinle

  igure of Erinle (Inle). Gwelwch ef yma.

  Ym mytholeg Iorwba, heliwr (neu lysieuydd weithiau) oedd Erinle, a elwid hefyd, a aeth â brenin cyntaf Ilobu i'r man lle y sefydlid y dref gyntaf. Daeth yn dduw afon wedi hynny.

  Mae yna nifer o straeon am sut y digwyddodd dadwaddoli Erinle. Ar un cyfrif, suddodd Erinle i'r ddaear a daeth ar yr un pryd yn afon ac yn dduwdod dŵr. Mewn amrywiad ar y myth, trawsnewidiodd Erinle ei hun yn afon i dawelu syched pobl Iorwba, a oedd wedi bod yn brwydro yn erbyn effeithiau sychder enbyd a anfonwyd gan Shango.

  Mewn trydydd cyfrif, daeth Erinle yn diwinyddiaeth ar ôl cicio maen gwenwynig. Mae pedwerydd fersiwn o’r myth yn awgrymu bod Erinle wedi’i throi’n eliffant cyntaf (nid yw’n glir gan bwy), a dim ond ar ôl iddo dreulio peth amser yn byw fel hyn, y rhoddwyd statws orisha i’r heliwr. Fel dwyfoldeb dŵr, credir bod Erinle yn byw yn y mannau lle mae ei afon yn cwrdd â'r môr.

  Personoliaeth o Grymoedd Naturiol

  Mae'r categori hwn yn cynnwys ysbrydion dwyfol a gysylltwyd i ddechrau â grym naturiol neu ffenomenon, ond yn ddiweddarach rhoddwyd statws orishas iddynt, am y rôl arwyddocaol y maentelfen gynrychioliadol a chwaraeir yng nghymdeithas Iorwba. Mewn rhai achosion, gellir ystyried dwyfoldeb primordial hefyd fel personoliad grym naturiol.

  Mae rhai personoliadau o rymoedd naturiol fel a ganlyn:

  Olokun

  <17

  Toddi cwyr Olokun. Gweler yma.

  Ynglŷn â'r môr, yn enwedig gwely'r môr, ystyrir Olokun yn un o dduwiau mwyaf pwerus, dirgel, a byrbwyll y pantheon Iorwba. Dywedir y gall Olokun roi cyfoeth i fodau dynol unrhyw bryd, ond o ystyried ei natur amwys, mae hefyd yn adnabyddus am ddod â dinistr yn anfwriadol.

  Er enghraifft, yn ôl myth, cynddeiriogodd Olokun unwaith a cheisiodd ddinistrio'r hil ddynol gyda dilyw. Er mwyn atal yr orisha rhag cyflawni ei bwrpas, cadwynodd Obatala ef i waelod y môr.

  Yn nhraddodiad Iorwba, darlunir Olokun yn gyffredin fel hermaphrodite.

  Aja

  Ffiguryn bach o Aja. Gweler yma.

  Yn y pantheon Iorwba, Aja yw orisha'r coetir a'r anifeiliaid sy'n byw ynddo. Hi hefyd yw noddwr iachawyr llysieuol. Yn ôl y traddodiad llafar, yn nyddiau cynharaf y ddynoliaeth, byddai Aja yn rhannu llawer o'i gwybodaeth lysieuol a meddyginiaeth â phobl Iorwba.

  Ar ben hynny, pe bai dyn yn cael ei gymryd i ffwrdd gan y dduwies a'i ddychwelyd, credir bod byddai'r person hwn wedi dychwelyd fel jujuman hyfforddedig; sef yr enw a roddir iarchoffeiriaid mewn llawer rhan o Orllewin Affrica.

  Mae'n werth nodi bod Aja yn un o'r ychydig dduwinyddiaethau Iorwba sy'n cyflwyno ei hun i feidrolion yn ei ffurf ddynol i gynnig cymorth, yn lle ceisio eu dychryn.

  Oya

  19>

  Cerflun o Oya. Gweler yma.

  O ystyried duwies y tywydd, mae Oya yn ymgorfforiad o'r newidiadau sy'n gorfod digwydd cyn i bethau newydd ddechrau tyfu. Mae hi hefyd yn aml yn gysylltiedig â'r syniadau o farwolaeth ac ailenedigaeth, gan fod yr Yorubas yn credu ei bod yn cynorthwyo'r rhai sydd wedi marw'n ddiweddar yn eu trawsnewidiad i wlad y meirw.

  Yn yr un modd, mae Oya yn cael ei hystyried yn warchodwr merched . Mae'r dduwies hon hefyd yn arbennig o gysylltiedig â stormydd, gwyntoedd treisgar, ac afon Niger. Donnay Kassel Celf. Gweler yma.

  Weithiau, gall dewiniaeth Iorwba ffitio ar yr un pryd i fwy nag un categori orisha. Dyma achos Yemoja, a elwir hefyd Yemaya, a ystyrir yn dduwdod primordial ac yn bersonoliad o rym naturiol.

  Yemoja yw'r orisha sy'n teyrnasu dros bob corff o ddŵr, er bod ganddi gysylltiad arbennig â afonydd (yn Nigeria, mae Afon Osun wedi'i chysegru iddi). Yn y Caribî, lle daethpwyd â miliynau o Iorwba yn gaethweision yn ystod y cyfnod trefedigaethol (16eg-19eg ganrif OC), dechreuodd Yemoja hefyd fod yn gysylltiedig â chefnforoedd.

  Pobl Iorwba fel arfermeddyliwch am Yemoja fel mam fetaffisegol yr holl orishas, ​​ond, yn ôl myth, cymerodd ran hefyd yng nghreadigaeth yr hil ddynol. Yn gyffredinol, mae Yemoja yn arddangos cymeriad cynhwysfawr, ond gall droi'n anian yn gyflym os yw'n gweld bod ei phlant yn cael eu bygwth neu eu cam-drin.

  Amlapio

  Yn y pantheon Yoruba, yr orishas yw'r duwiau sy'n helpu Oludumare, y Duw Goruchaf, i gadw trefn gosmogonig. Mae gan bob orisha ei phwerau a'i pharthau awdurdod ei hun. Fodd bynnag, er gwaethaf eu statws dwyfol a'u pwerau rhyfeddol, nid oes gan yr holl orishas yr un tarddiad.

  Mae rhai o'r duwiniaethau hyn yn cael eu hystyried yn ysbrydion primordial. Mae orishas eraill yn hynafiaid deifiol, sy'n golygu mai meidrolion oeddent ar y dechrau. Ac mae trydydd categori yn cael ei gyfansoddi gan yr orishas sy'n dynwared grymoedd naturiol. Mae'n werth sylwi, yn achos rhai dewiniaethau Iorwba, y gellir gorgyffwrdd â'r categorïau hyn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.