Ffeithiau Diddorol Am yr Asteciaid

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae hanes yr Aztecs yn hanes datblygiad gogoneddus o grŵp o bobl yn wareiddiad prysur. Roedd yr Ymerodraeth Aztec yn cwmpasu Mesoamerica ac yn cael ei olchi gan lannau dau gefnfor.

  Roedd y gwareiddiad nerthol hwn yn adnabyddus am ei ffabrig cymdeithasol cymhleth, system grefyddol ddatblygedig iawn, masnach fywiog, a chyfundrefn wleidyddol a chyfreithiol soffistigedig. Fodd bynnag, er bod yr Asteciaid yn rhyfelwyr di-ofn, nid oeddent yn gallu goresgyn yr helyntion a ddaeth yn sgil gorymestyn ymerodraethol, cythrwfl mewnol, afiechyd, a gwladychiaeth Sbaen.

  Mae'r erthygl hon yn ymdrin â 19 o ffeithiau diddorol am yr ymerodraeth Aztec a'i bobl.

  Doedd yr Asteciaid ddim yn galw eu hunain yn Aztecs.

  Heddiw, mae'r gair Aztec yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio'r bobl oedd yn byw yn yr Ymerodraeth Aztec , cynghrair driphlyg o dair dinas-wladwriaeth, a oedd yn bobl Nahua yn bennaf. Roedd y bobl hyn yn byw yn yr ardal yr ydym yn ei hadnabod heddiw fel Mecsico, Nicaragua, El Salvador, a Honduras, ac yn defnyddio'r iaith Nahuatl. Roedden nhw'n galw eu hunain yn Mexica neu'r Tenochca .

  Yn yr iaith Nahuatl, defnyddiwyd y gair Aztec i ddisgrifio'r bobl a ddaeth o Aztlan, gwlad chwedlonol y mae'r Nahua a ffurfiodd yr ymerodraeth yn honni ei bod wedi dod ohoni.

  Conffederasiwn oedd yr Ymerodraeth Aztec.

  7>Symbolau Aztec ar gyfer y tri taleithiau'r Gynghrair Driphlyg.Anfodlonrwydd yr Asteciaid i falu eu hymerodraeth eu hunain.

  Daeth y Sbaenwyr ar draws yr Ymerodraeth Aztec tua 1519. Cyrhaeddasant yn union fel yr oedd y gymdeithas yn wynebu cythrwfl mewnol, oherwydd nid oedd llwythau darostyngedig yn hapus â gorfod talu trethi a darparu dioddefwyr aberthol i Tenochtitlan.

  Erbyn i'r Sbaenwyr ddod, yr oedd drwgdeimlad mawr o fewn y gymdeithas, ac nid oedd yn anodd i Hernán Cortés fanteisio ar y cythrwfl mewnol hwn a throi'r dinas-wladwriaethau yn erbyn ei gilydd.

  Cipiwyd ymerawdwr olaf yr Ymerodraeth Aztec, Moctezuma II, gan y Sbaenwyr a'i garcharu. Yn ystod yr holl berthynas, arhosodd y marchnadoedd ar gau, a therfysgodd y boblogaeth. Dechreuodd yr ymerodraeth ddadfeilio dan bwysau Sbaenaidd a throi arni ei hun. Disgrifiwyd pobl gynddeiriog Tenochtitlan fel bod wedi'u difreinio cymaint â'r ymerawdwr nes iddynt ei labyddio a thaflu gwaywffyn ato.

  Dim ond un hanes yw hwn o farwolaeth Moctezuma, ac mae adroddiadau eraill yn nodi iddo farw yn nwylo'r teulu. Sbaen.

  Daeth yr Ewropeaid â chlefyd a salwch i'r Asteciaid.

  Pan oresgynnodd y Sbaenwyr Mesoamerica, daethant â'r frech wen, clwy'r pennau, y frech goch, a llawer o firysau a chlefydau eraill na fu erioed. yn bresennol mewn cymdeithasau Mesoamericanaidd.

  O ystyried y diffyg imiwnedd, dechreuodd y boblogaeth Astecaidd leihau'n araf, a gwelwyd cynnydd yn nifer y marwolaethau ar draws yr Ymerodraeth Aztec.

  MecsicoAdeiladwyd y ddinas ar adfeilion Tenochtitlan.

  Map modern Adeiladwyd Mexico City ar weddillion Tenochtitlan. Gyda goresgyniad Sbaen o Tenochtitlan ar Awst 13, 1521, lladdwyd tua 250,000 o bobl. Ni chymerodd y Sbaenwyr ormod o amser i ddinistrio Tenochtitlan ac adeiladu Dinas Mecsico ar ben ei adfeilion.

  Yn fuan ar ôl ei sefydlu, daeth Dinas Mecsico yn un o ganolfannau'r byd newydd ei ddarganfod. Mae rhai adfeilion hen Tenochtitlan i'w gweld o hyd yng nghanol Dinas Mecsico.

  Amlapio

  Un o'r gwareiddiadau mwyaf, roedd yr ymerodraeth Aztec a gyflwynwyd yn ddylanwadol iawn yn ystod Mae'n amser. Hyd yn oed heddiw, mae ei etifeddiaeth yn parhau ar ffurf llawer o ddyfeisiadau, darganfyddiadau a champau peirianneg sy'n dal i gael effaith. I ddysgu mwy am yr ymerodraeth Aztec , ewch yma. Os oes gennych ddiddordeb mewn symbolau Aztec , edrychwch ar ein herthyglau manwl.

  PD.

  Roedd yr ymerodraeth Aztec yn enghraifft o gonffederasiwn cynnar, gan ei bod yn cynnwys tair dinas-wladwriaeth wahanol o'r enw altepetl . Gwnaed y gynghrair driphlyg hon o Tenochtitlan, Tlacopan, a Texcoco. Fe'i sefydlwyd ym 1427. Fodd bynnag, yn ystod y rhan fwyaf o fywyd yr ymerodraeth, Tenochtitlan oedd y grym milwrol cryfaf o bell ffordd yn y rhanbarth ac o'r herwydd – prifddinas de facto y conffederasiwn.

  Cafodd yr Ymerodraeth Aztec gyfnod byr. rhedeg.

  Byddin Sbaen yn cael ei darlunio yn y Codex Azcatitlan. PD.

  Cenhedlwyd yr ymerodraeth yn 1428 a chafodd ddechrau addawol, fodd bynnag, ni fyddai'n byw i weld ei chanmlwyddiant oherwydd i'r Asteciaid ddarganfod llu newydd a oedd yn camu ar eu tir. Daeth y goresgynwyr Sbaenaidd i'r rhanbarth ym 1519 ac roedd hyn yn nodi dechrau diwedd yr ymerodraeth Aztec a fyddai'n dymchwel yn y pen draw ym 1521. Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod byr hwn, cododd yr ymerodraeth Aztec i fod yn un o wareiddiadau mwyaf Mesoamerica.

  Roedd yr Ymerodraeth Aztec yn debyg i frenhiniaeth absoliwt.

  Gellir cymharu'r Ymerodraeth Aztec â brenhiniaeth absoliwt yn ôl safonau heddiw. Dros gyfnod yr ymerodraeth, roedd naw ymerawdwr gwahanol yn rheoli un ar ôl y llall

  Yn ddiddorol, roedd gan bob dinas-wladwriaeth ei rheolwr ei hun o'r enw Tlatoani sy'n golygu Yr Hwn sy'n Siarad . Dros amser, daeth rheolwr y brifddinas, Tenochtitlan, yn ymerawdwr a siaradodd drostoyr ymerodraeth gyfan, a galwyd ef Huey Tlatoani y gellir ei gyfieithu'n fras fel y Llefarydd Mawr yn yr iaith Nahuatl.

  Rheolodd yr ymerawdwyr ar yr Asteciaid â dwrn haearn. Roeddent yn ystyried eu hunain yn ddisgynyddion i dduwiau a bod eu rheolaeth wedi'i hymgorffori mewn hawl ddwyfol.

  Credai'r Asteciaid mewn mwy na 200 o dduwiau.

  7>Quetzalcoatl – yr Asteciaid Pluog. Sarff

  Er mai dim ond yn ôl ysgrifeniadau gwladychwyr Sbaen yn yr 16eg ganrif y gellir olrhain llawer o gredoau a mythau Astecaidd, gwyddom i'r Asteciaid feithrin pantheon o dduwiau cymhleth iawn .

  Felly sut gwnaeth yr Asteciaid gadw golwg ar eu duwiau niferus? Rhanasant hwy yn dri grŵp o dduwiau a oedd yn gofalu am rai agweddau o'r bydysawd: awyr a glaw, rhyfel ac aberth, a ffrwythlondeb ac amaethyddiaeth.

  Roedd yr Asteciaid yn rhan o grŵp mwy o bobl Nahua, felly roedden nhw'n rhannu llawer o dduwiau â gwareiddiadau Mesoamericanaidd eraill, a dyna pam mae rhai o'u duwiau'n cael eu hystyried yn dduwiau pan-Mesoamericanaidd.

  Y duw pwysicaf yn y pantheon Aztec oedd Huitzilopochtli , pwy oedd y creawdwr o'r Asteciaid a'u duw nawdd. Huitzilopochtli a ddywedodd wrth yr Asteciaid am sefydlu prifddinas yn Tenochtitlan. Duw mawr arall oedd Quetzalcoatl, y sarff bluog, duw'r haul, gwynt, aer a dysg. Yn ogystal â'r ddau dduw mawr hyn,yr oedd tua dau cant yn rhagor.

  Roedd aberth dynol yn rhan bwysig o'r diwylliant Aztec.

  Yr Asteciaid yn Amddiffyn Teml Tenochtitlan yn Erbyn Gorchfygwyr

  Er bod aberth dynol yn cael ei ymarfer mewn llawer o gymdeithasau a diwylliannau Mesoamericanaidd eraill gannoedd o flynyddoedd cyn yr Asteciaid, yr hyn sy'n gwahaniaethu'n wirioneddol yr arferion Aztec yw pa mor bwysig oedd aberth dynol i fywyd bob dydd.

  Dyma bwynt y mae haneswyr, anthropolegwyr , ac mae cymdeithasegwyr yn dal i ddadlau'n gryf. Mae rhai yn honni bod aberth dynol yn agwedd sylfaenol ar y diwylliant Aztec ac y dylid ei ddehongli yng nghyd-destun ehangach yr arfer pan-Mesoamericanaidd.

  Byddai eraill yn dweud wrthych fod aberth dynol yn cael ei berfformio er mwyn dyhuddo gwahanol dduwiau ac y dylai fod. cael ei ystyried yn ddim mwy na hynny. Credai'r Aztecs, yn ystod eiliadau o gynnwrf cymdeithasol mawr, fel pandemigau neu sychder, y dylid cyflawni aberthau dynol defodol i ddyhuddo'r duwiau.

  Credai'r Asteciaid fod yr holl dduwiau wedi aberthu eu hunain unwaith i amddiffyn y ddynoliaeth a galwasant eu haberth dynol yn nextlahualli , sy'n golygu ad-dalu dyled. Roedd duw rhyfel Aztec, Huitzilopochtli, yn aml yn cael cynnig aberthau dynol gan ryfelwyr y gelyn. Roedd y mythos ynghylch diwedd posibl y byd pe na bai Huitzilopochtli yn cael ei “bwydo” yn dal rhyfelwyr y gelyn yn golygu bod yr Aztecs yn barhausrhyfela yn erbyn eu gelynion.

  Nid yn unig aberthodd yr Asteciaid fodau dynol.

  Aberthwyd bodau dynol dros rai o dduwiau pwysicaf y pantheon. Roedd y rhai fel Toltec neu Huitzilopochtli yn cael eu parchu a'u hofni fwyaf. I dduwiau eraill, byddai Asteciaid yn aberthu cŵn, ceirw, eryrod, a hyd yn oed ieir bach yr haf, a colibryn yn rheolaidd.

  Defnyddiodd rhyfelwyr aberth dynol fel ffurf ar godiad dosbarth.

  Ar ben Templo Mayor, byddai milwr wedi'i ddal yn cael ei aberthu gan offeiriad, a fyddai'n defnyddio llafn obsidian i dorri i mewn i abdomen y milwr a rhwygo ei galon. Byddai hwn wedyn yn cael ei godi tua'r haul a'i offrymu i Huitzilopochtli.

  Byddai'r corff yn cael ei daflu'n ddefodol i lawr grisiau'r pyramid mawr, lle byddai'r rhyfelwr oedd wedi dal y dioddefwr aberth yn aros. Byddai wedyn yn cynnig darnau o’r corff i aelodau pwysig o’r gymdeithas neu ar gyfer canibaliaeth ddefodol.

  Galluogodd perfformio’n dda mewn brwydr i ryfelwyr godi’n uwch mewn rhengoedd a chodi eu statws.

  Aberthwyd plant am law.

  Yn dal i sefyll wrth ymyl pyramid mawr Huitzilopochtli roedd pyramid Tlaloc, duw'r glaw a tharanau.

  Credai'r Asteciaid fod Tlaloc yn dod â glaw a chynhaliaeth ac felly yr oedd yn rhaid dyhuddo yn rheolaidd. Credid mai dagrau plant oedd y ffurf fwyaf priodol o ddyhuddiad i Tlaloc, felly byddent yn ddefodolaberthu.

  Darganfuwyd olion dros 40 o blant mewn cloddiadau achub diweddar, yn dangos arwyddion o ddioddef mawr ac anafiadau difrifol.

  Datblygodd yr Aztecs system gyfreithiol gymhleth.

  Darlun gan Codex Duran. PD.

  Daw popeth a wyddom heddiw am y systemau cyfreithiol Aztec o ysgrifau cyfnod trefedigaethol y Sbaenwyr.

  Roedd gan yr Asteciaid system gyfreithiol, ond roedd yn amrywio o un ddinas-wladwriaeth i'r llall. Cydffederasiwn oedd yr ymerodraeth Aztec, felly roedd gan ddinas-wladwriaethau fwy o bwerau i benderfynu ar y sefyllfa gyfreithiol dros eu tiriogaethau. Roedd ganddyn nhw farnwyr a llysoedd milwrol hyd yn oed. Gallai dinasyddion ddechrau proses apelio mewn gwahanol lysoedd a gallai eu hachos ddod i ben yn y pen draw gerbron y Goruchaf Lys.

  Roedd y system gyfreithiol fwyaf datblygedig yn ninas-wladwriaeth Texcoco, lle datblygodd rheolwr y ddinas god cyfreithiol ysgrifenedig. .

  Roedd yr Asteciaid yn ddifrifol ac yn ymarfer gweinyddiaeth gyhoeddus cosbau. Yn Tenochtitlan, prifddinas yr ymerodraeth, daeth system gyfreithiol ychydig yn llai soffistigedig i'r amlwg. Roedd Tenochtitlan ar ei hôl hi o'i gymharu â dinas-wladwriaethau eraill, ac nid cyn Moctezuma I y byddai cyfundrefn gyfreithiol yn cael ei sefydlu yno hefyd.

  >Moctezuma I, ceisio troseddoli gweithredoedd cyhoeddus o feddwdod, noethni, a chyfunrywioldeb, a mwy troseddau difrifol fel lladrad, llofruddiaeth, neu ddifrod i eiddo.

  Datblygodd yr Asteciaid eu system eu hunain ocaethwasiaeth.

  Pobl gaethweision, neu tlacotin fel y'u gelwid yn yr iaith Nahuatl, oedd y dosbarth isaf o'r gymdeithas Astecaidd.

  Yn y gymdeithas Astecaidd, nid oedd caethwasiaeth dosbarth cymdeithasol y gellid ei eni iddo, ond a ddigwyddodd yn lle hynny fel math o gosb neu allan o anobaith ariannol. Roedd hyd yn oed yn bosibl i wragedd gweddw a oedd yn berchen ar gaethweision briodi un o'u caethweision.

  Yn ôl y system gyfreithiol Aztec, gallai bron unrhyw un ddod yn gaethwas gan olygu bod caethwasiaeth yn sefydliad cymhleth iawn a oedd yn cyffwrdd â phob rhan. o'r gymdeithas. Gallai person fynd i mewn i gaethwasiaeth yn wirfoddol. Yn wahanol i rannau eraill o'r byd, yma, roedd gan bobl gaethweision yr hawl i fod yn berchen ar eiddo, priodi, a hyd yn oed fod yn berchen ar eu caethweision eu hunain.

  Cyflawnwyd rhyddid trwy gyflawni gweithredoedd eithriadol neu drwy ddeisebu amdano o flaen barnwyr . Pe bai deiseb rhywun yn llwyddiannus, bydden nhw'n cael eu golchi, yn cael dillad newydd, ac yn cael eu datgan yn rhydd.

  Roedd yr Asteciaid yn ymarfer polygami.

  Roedd yn hysbys bod yr Asteciaid yn arfer amlwreica. Caniatawyd iddynt yn gyfreithiol i gael gwragedd lluosog ond dim ond y briodas gyntaf a ddathlwyd a'i marcio'n seremonïol.

  Roedd polygami yn docyn ar gyfer dringo'r ysgol gymdeithasol a chynyddu gwelededd a grym oherwydd y gred gyffredin oedd cael mwy. teulu hefyd yn golygu cael mwy o adnoddau a mwy o adnoddau dynol.

  Pan conquistadors Sbaendod a chyflwyno eu llywodraeth eu hunain, nid oeddent yn cydnabod y priodasau hyn ac yn cydnabod y briodas swyddogol gyntaf rhwng cwpl yn unig.

  Bu'r Asteciaid yn masnachu mewn ffa cacao a brethyn cotwm yn lle arian.

  Roedd yr Asteciaid yn adnabyddus am eu masnach gadarn a aeth ymlaen yn ddi-dor gan ryfeloedd a datblygiadau cymdeithasol eraill.

  Roedd yr economi Aztec yn dibynnu'n fawr ar amaethyddiaeth a ffermio, felly nid yw'n syndod bod ffermwyr Aztec wedi tyfu llawer o wahanol ffrwythau a llysiau, gan gynnwys tybaco, afocado, pupurau, corn, a ffa cacao. Mwynhaodd yr Asteciaid gyfarfod mewn marchnadoedd mawr, a dywedir y byddai hyd at 60,000 o bobl yn cylchredeg yn ddyddiol trwy farchnadoedd Aztec mawr.

  Yn hytrach na defnyddio mathau eraill o arian, byddent yn cyfnewid ffa cacao am nwyddau eraill a'r uchaf ansawdd y ffeuen, mwyaf gwerthfawr ydoedd i fasnachu. Roedd ganddyn nhw hefyd fath arall o arian cyfred o'r enw Quachtli, wedi'i wneud o frethyn cotwm wedi'i wehyddu'n fân a oedd yn werth hyd at 300 o ffa cacao.

  Cafodd yr Asteciaid addysg orfodol.

  Addysg i fechgyn a merched Aztec yn ôl oedran – Codex Mendoza. PD.

  Roedd addysg yn bwysig iawn yn y gymdeithas Astecaidd. Roedd cael addysg yn golygu cael yr offer ar gyfer goroesi a gallu dringo'r ysgol gymdeithasol.

  Roedd ysgolion yn agored i bawb bron. Fodd bynnag, mae'n deilwng gwybod bod yr Aztecs wedi cael asystem addysg ar wahân, lle roedd ysgolion yn cael eu rhannu yn ôl rhyw a dosbarth cymdeithasol.

  Byddai plant yr uchelwyr yn cael eu haddysgu mewn gwyddorau uwch fel seryddiaeth, athroniaeth, a hanes, tra byddai plant y dosbarthiadau is yn cael eu hyfforddi mewn masnach neu rhyfela. Ar y llaw arall, byddai merched fel arfer yn cael eu haddysgu ar sut i ofalu am eu cartrefi.

  Roedd yr Asteciaid yn ystyried bod gwm cnoi yn amhriodol.

  Er bod dadl ai'r ydoedd. Mayans neu'r Aztecs a ddyfeisiodd gwm cnoi, gwyddom fod gwm cnoi yn boblogaidd ymhlith y Mesoamericans. Fe'i crëwyd trwy sleisio rhisgl coeden a chasglu'r resin, a fyddai wedyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cnoi neu hyd yn oed fel ffresnydd anadl.

  Yn ddiddorol, roedd yr Asteciaid yn gwgu ar oedolion a fyddai'n cnoi gwm yn gyhoeddus, yn enwedig menywod, ac yn ei ystyried yn gymdeithasol annerbyniol ac amhriodol.

  Tenochtitlan oedd y drydedd ddinas fwyaf poblog yn y byd.

  //www.youtube.com/embed/0SVEBnAeUWY

  Roedd prifddinas yr ymerodraeth Aztec, Tenochtitlan ar anterth niferoedd ei phoblogaeth tua dechrau'r 16g. Oherwydd twf esbonyddol Tenochtitlan a'r cynnydd yn y boblogaeth, dyma'r drydedd ddinas fwyaf yn y byd o ran poblogaeth. Erbyn 1500, roedd y boblogaeth yn cyrraedd 200,000 o bobl ac ar y pryd, dim ond Paris a Constantinople oedd â phoblogaethau mwy na Tenochtitlan.

  Defnyddiai'r Sbaenwyr y

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.