Tŵr Babel – Beth Yn union Oedd e?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Myth o darddiad Iddewig a Christnogol yw Tŵr Babel sy’n ceisio egluro’r lluosogrwydd o ieithoedd ar y ddaear. Ceir y naratif yn Genesis 11:1-9. Mae hyn yn gosod y stori yn gronolegol ar ôl y dilyw Mawr a chyn i Abraham ddod ar draws Duw.

  Mae rhai ysgolheigion yn ei ddiystyru fel rhywbeth annidwyll, ar sail y ddadl ei fod yn anghydamserol â'r adnodau yn union o'i flaen. Fodd bynnag, mae hyn yn ddiangen gan y gellir darllen y stori hefyd fel esboniad am y crynodeb o'r lledaeniad ôl-lifogydd o bobloedd ledled y ddaear.

  Gwreiddiau Chwedl Tŵr Babel

  Argraffiadau artistiaid o Dwr Babel

  Nid yw’r ymadrodd “Tŵr Babel” yn digwydd yn y stori Feiblaidd. Yn hytrach, mae'r tŵr yn y broses o gael ei adeiladu yng nghanol dinas newydd sydd hefyd yn cael ei hadeiladu. Nid tan ar ôl i'r Arglwydd ddrysu'r ieithoedd y cyfeirir at y ddinas fel Babel, sy'n golygu dryslyd neu gymysg.

  Mae tystiolaeth destunol, archaeolegol, a diwinyddol bod dinas Babel yn y stori hon yn un a yr un peth â dinas Babilon, sy'n chwarae rhan bwysig yn hanes yr Hebreaid.

  Ceir tystiolaeth destunol fod Babel yn gyfystyr â Babilon ym mhennod 10 adnodau 9-11. Wrth i’r awdur roi achau meibion ​​Noa a sut roedd eu disgynyddion yn cenhedlu cenhedloedd, mae’n dod at ddyn o’r enw Nimrod. Nimrod yna ddisgrifir fel y cyntaf o “i fod yn ddyn nerthol”. Mae hyn i'w weld yn golygu ei fod yn arweinydd ac yn rheolwr mawr.

  Mae maint ei deyrnas yn eithaf helaeth, ac mae'n gyfrifol am adeiladu nifer o ddinasoedd hynafol amlwg, gan gynnwys Ninefe a Babel. Gosodir Babel o fewn gwlad o’r enw Shinar, sy’n gosod y ddinas yn yr un lleoliad â Babilon.

  Tystiolaeth Archaeolegol ar gyfer Tŵr Babel

  Ziggurat – ysbrydoliaeth i’r Tŵr Babel

  Tra bod y tŵr yn cymryd llawer o siapiau a ffurfiau mewn hanes celf, mae archeolegwyr yn ei nodi â'r igam-ogoniaid sy'n gyffredin yn y rhan hon o'r byd hynafol.

  Byramid grisiog oedd igam-ogwratau strwythurau siâp sy'n hanfodol i addoli duwiau mewn diwylliannau Mesopotamaidd hynafol . Mae nifer o gyfrifon hanesyddol yn tystio i fodolaeth strwythur o'r fath ym Mabilon.

  A elwir yn Etemenanki, cysegrwyd y ziggurat hwn i'r duw Marduk , prif Dduw yr ymerodraeth Babilonaidd. Roedd Etemananki yn ddigon hen i gael ei hailadeiladu gan y Brenin Nebuchadneser II, ac roedd yn dal i sefyll, er ei fod wedi mynd yn adfail, ar adeg concwest Alecsander. Mae safle archeolegol Etemenanki wedi'i leoli rhyw 80 milltir y tu allan i Baghdad, Irac.

  Fel stori'r llifogydd, mae stori tŵr Babel yn debyg i'r mythau a geir ymhlith diwylliannau hynafol eraill.

  • Mewn Groeg ac yna mytholeg Rufeinig ,ymladdodd y duwiau frwydr â chewri am oruchafiaeth. Ceisiodd y cewri gyrraedd y duwiau trwy bentyru mynyddoedd. Cafodd eu hymgais ei ddadwneud gan daranau bolltau Jupiter.
  • Mae hanes Sumerian am y brenin Enmerkar yn adeiladu igam-ogam enfawr ac ar yr un pryd yn gweddïo am aduno pobl o dan un iaith.
  • Sawl stori yn debyg i Babel yn bodoli ymhlith diwylliannau'r America. Mae un ohonynt yn canolbwyntio ar adeiladu'r Pyramid Mawr yn Cholula, y pyramid mwyaf yn y byd newydd. Adroddir yr hanes amdano hefyd yn cael ei adeiladu gan gewri ond yn cael ei ddinistrio gan y duwiau.
  • Mae gan y Toltecs, rhagflaenwyr yr Asteciaid hefyd chwedl debyg i chwedl y Cherokee.
  • Mae gan straeon tebyg hefyd chwedl gael ei olrhain i Nepal.
  • Tystiodd David Livingston rywbeth tebyg ymhlith y llwythau y daeth ar eu traws yn Botswana.

  Er bod gan Islam lawer yn gyffredin â chrefyddau Abrahamaidd o Iddewiaeth a Christnogaeth, nid yw'r Qur'an yn cynnwys stori Babel. Mae, fodd bynnag, yn adrodd stori braidd yn gysylltiedig.

  Yn ôl Sura 28:38, yn ystod amser Moses, gofynnodd y Pharo i’w brif gynghorydd Haman am dŵr i’w adeiladu i’r nefoedd. Roedd hyn er mwyn iddo allu dringo i fyny at Dduw Moses, oherwydd “o'm rhan i, credaf fod Moses yn gelwyddog.”

  Pwysigrwydd Diwinyddol Tŵr Babel

  Mae yna sawl un pwysiggoblygiadau Tŵr Babel i ddiwinyddiaeth Iddewig a Christnogol.

  Yn gyntaf, mae’n atgyfnerthu’r myth am greadigaeth a tharddiad y byd. Yn yr un modd â chreu'r bydysawd, y ddaear, a'i holl ffurfiau bywyd, ynghyd â bodolaeth pechod a marwolaeth, mae diwylliannau, pobl ac ieithoedd niferus y ddaear yn deillio o weithred fwriadol Duw. Nid oes unrhyw ddamweiniau. Nid yw pethau'n digwydd yn naturiol yn unig, ac nid dyna oedd canlyniad anfwriadol brwydr gosmig rhwng duwiau. Yr un Duw sy'n rheoli popeth sy'n digwydd ar y ddaear.

  Nid yw'n syndod bod sawl atsain o Ardd Eden yn y naratif hwn. Unwaith eto mae Duw yn dod i lawr er gwaethaf ymgais bodau dynol i'w gyrraedd. Mae'n cerdded ar y ddaear ac yn edrych ar yr hyn sy'n cael ei wneud.

  Mae'r stori hon hefyd yn ffitio i mewn i arc naratif cylchol yn llyfr Genesis gan symud o un dyn i sawl person ac yna canolbwyntio'n ôl at un dyn eto. Mae golwg frysiog ar y cysyniad hwn yn mynd fel a ganlyn:

  Mae Adam yn ffrwythlon ac yn lluosi i boblogi'r ddaear. Yna mae'r dilyw a achosir gan bechod yn symud y ddynoliaeth yn ôl at un dyn duwiol, Noa. Mae ei dri mab yn ailboblogi'r ddaear, nes i bobl gael eu gwasgaru eto yn Babel oherwydd eu pechod. Oddi yno mae’r naratif yn canolbwyntio ar un dyn duwiol, Abraham, ac o’r hwn y daw disgynyddion “mor niferus â’r sêr”.

  Gellir ailadrodd gwersi diwinyddol a moesol Tŵr Babel mewn amrywiolffyrdd, ond yn gyffredinol fe'i hystyrir yn ganlyniad i falchder dynol.

  Symboledd Tŵr Babel

  Ar ôl y llifogydd, cafodd bodau dynol gyfle i ailadeiladu, er ei fod o'r cychwyn cyntaf. amlwg nad oedd pechod yn cael ei olchi i ffwrdd gan y dŵr (Meddwi Noa, a'i fab Ham yn cael ei felltithio am weld ei dad yn noeth)

  Eto, amlhaodd pobl ac adeiladu cymdeithas newydd gyda dyfeisio briciau clai wedi'u tanio. Ac eto, buan y troesant i ffwrdd oddi wrth addoli ac anrhydeddu Duw, gan fasnachu hynny i mewn am hunan-ddyrchafiad, gan wneud enw iddynt eu hunain.

  Mae ceisio estyn i'r nefoedd gyda'r tŵr yn arwyddlun o'u dymuniad i gymryd lle Duw a gwasanaethu eu chwantau eu hunain yn hytrach na gwasanaethu eu Gwneuthurwr. Er mwyn atal hyn rhag digwydd drysuodd Duw eu hieithoedd fel na allent gydweithio mwyach a bu'n rhaid iddynt wahanu.

  Mae goblygiadau moesol a diwinyddol llai eraill hefyd yn bodoli. Efallai mai un o'r rhain yw mai'r rheswm pam yr achosodd Duw y dryswch mewn ieithoedd yw oherwydd nad oedd yn bwriadu iddynt aros gyda'i gilydd. Trwy adeiladu y gymdeithas unedig hon, yr oeddynt yn methu cyflawni y gorchymyn i fod yn ffrwythlon, amlhau, a llenwi y ddaear. Dyma ffordd Duw o’u gorfodi nhw i wneud y dasg a roddwyd iddyn nhw.

  Yn Gryno

  Mae stori Tŵr Babel yn dal i atseinio mewn diwylliannau heddiw. Mae'n ymddangos o bryd i'w gilydd mewn teledu, ffilm, a hyd yn oed gemau fideo. Fel arfer, ytwr yn cynrychioli grymoedd drygioni.

  Er ei fod yn cael ei ystyried gan y rhan fwyaf o ysgolheigion fel myth pur, mae ganddo sawl dysgeidiaeth bwysig i ddeall y farn Jwdeo-Gristnogol ar y byd ac ar gymeriad Duw. Nid yw yn bell nac yn dad-ddiddordeb yng ngweithgar- eddau dynion. Mae'n gweithredu yn y byd yn ôl ei fwriad ac i ddod â'i ddiben i ben trwy weithredu ym mywydau pobl.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.