Symbolau Shinto Poblogaidd a Beth Maen nhw'n Ei Olygu

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Gellir cyfieithu hen grefydd Japan, Shinto, a elwir hefyd yn Kami-no-Michi , fel ffordd y duwiau .<5

  Wrth graidd crefydd Shinto mae’r gred yng ngrymoedd natur a elwir yn kami, sy’n golygu’r ysbrydion sanctaidd neu fodau dwyfol sy’n bodoli ym mhob peth . Yn ôl credoau Shinto, mae kami yn byw mewn mynyddoedd, rhaeadrau, coed, creigiau, a'r holl bethau eraill ym myd natur, gan gynnwys pobl, anifeiliaid, a hynafiaid.

  Mae'r bydysawd wedi'i lenwi â'r rhain ysbrydion sanctaidd, ac maent hefyd yn cael eu hystyried yn dduwiau Shinto.

  Wrth ystyried symbolau Shinto, dylid gwahaniaethu rhwng y ddau fath:

  1. Symbolau Y Kami – Mae hwn yn cynnwys dynion, anifeiliaid, gwrthrychau natur, llestri cysegredig, cribau, swynau, ac eraill.
  2. Symbolau'r Ffydd – Mae'r grŵp hwn o symbolau yn cynnwys Shinto offer a strwythurau, cerddoriaeth gysegredig, dawnsiau, seremonïau, ac offrymau.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn plymio i rai o symbolau mwyaf nodedig Shinto, o'r ddau gategori, ac yn edrych yn agosach ar eu tarddiad ac ystyron.

  Dyn fel Symbol o'r Kami

  Mae ystyr symbolaidd gwreiddiol a defnydd o'r symbolau hyn naill ai wedi'u newid yn sylweddol neu wedi'u colli. Fodd bynnag, chwaraeodd y ffigurau hyn ran bwysig yn Shinto ac fe’u hystyrir yn ddolen gyswllt sy’n mynegi cariad y bobl tuag atreis, cacen, pysgod, cig, ffrwythau, llysiau, candy, halen a dŵr. Mae'r bwydydd hyn yn cael eu paratoi gyda gofal arbennig ac yn cael eu bwyta ar ôl y seremoni gan offeiriaid ac addolwyr.

  Mae'r offrymau hyn yn cynrychioli cyfraniad cadarnhaol ac yn symbolau lwc dda, ffyniant, a bywyd hir.<9

  • Heihaku

  Gan fod brethyn yn cael ei ystyried fel y gwrthrych mwyaf gwerthfawr yn y gymdeithas Japaneaidd gyntefig, daeth heihaku yn brif offrwm i'r kami. Roedd fel arfer yn cynnwys naill ai cywarch ( asa ) neu sidan ( kozo ). Oherwydd eu gwerth mawr, roedd yr offrymau hyn yn arwydd o barch uchaf yr addolwyr tuag at y kami.

  Cribau'r Gysegrfa

  Crestau'r Gysegrfa, a elwir hefyd shinmon , yn arwyddluniau sy'n darlunio gwahanol draddodiadau, hanes, a duwiau sy'n gysylltiedig â chysegrfa benodol. Maent fel arfer o siâp crwn wedi'i gyfoethogi gan rawn, ffoneteg, blodau, a motiffau eraill sy'n gysylltiedig â thraddodiad cysegrfa.

  • Tomoe
  2>Mae llawer o gysegrfeydd yn defnyddio tomo, neu dyfynodau, fel eu crib. Darn o arfwisg oedd Tomo oedd yn amddiffyn penelin dde’r rhyfelwr rhag saethau. Am y rheswm hwn, mabwysiadwyd tomoe fel crib cysegrfeydd Hachiman, a chafodd ei werthfawrogi'n arbennig gan samurai . Roedd ei siâp yn ymdebygu i ddŵr chwyrlïol, ac o'r herwydd, fe'i hystyriwyd hefyd yn amddiffyniad rhag tân.

  Mae amrywiaeth eang otomoe, yn cynnwys dau, tri, a mwy o atalnodau yn y cynllun. Ond mae'r tomoe chwyrlïo triphlyg, a elwir hefyd yn Mitsu-tomoe , yn cael ei gysylltu amlaf â Shinto, ac mae'n cynrychioli cydblethu'r tair teyrnas – y ddaear, y nefoedd, a'r isfyd.

  I Agregu

  Er ei bod yn rhestr hir, mae'r symbolau a gwmpesir yn yr erthygl hon yn ffracsiwn yn unig o draddodiad cyfoethog Shinto. Waeth beth fo'r grefydd, mae croeso i bawb sy'n parchu natur ac amgylchedd yn y cysegrfannau hardd hyn sy'n llawn arteffactau swynol o symbolaeth a hanes byw. Mae cysegrfannau Shinto yn lleoedd sy'n dod ag ysbrydolrwydd dwfn, cytgord mewnol, ac egni tawelu i bawb sy'n ymweld, o borth hudolus Torri i'r deml gysegredig ei hun.

  kami.
   7> Miko

  Yn ôl ysgolheigion modern, matriarchaidd oedd y gymdeithas hynafol Japaneaidd yn bennaf. Roedd yn gyffredin cael rheolwyr ac arweinwyr benywaidd. Mae safle uwch merched yn eu cymdeithas yn ddiamheuol oherwydd y safle oedd ganddynt yn Shinto. Roedd rhai merched yng nghanol yr addoliad kami ac fe'u galwyd yn Miko, sy'n golygu plentyn y kami.

  Dim ond merched oedd yn ystyried y rhai puraf a allai ddod yn Miko, a chymerasant ran mewn offrymau bwyd cysegredig, yr hon oedd y weithred fwyaf dwyfol yn defodau Shinto.

  Heddiw, nid yw'r Miko ond yn gynorthwywyr i'r offeiriaid a'r morynion cysegr, yn gwerthu cardiau post, swynau, perfformio dawnsiau cysegredig, a gweini te. i'r gwesteion. Dim ond creiriau'r Miko gwreiddiol yw eu gwisg a'u safle.

  • Kannushi

  Ar ôl i'r cyfnod matriarchaidd ddod i ben, cymerodd dynion y prif rannau yn Shinto. Disodlwyd Miko neu offeiriadesau kami gan Kannushi , sy'n golygu gofalwr y gysegrfa neu yr un sy'n offrymu gweddïau .

  Fel mae'r enw'n awgrymu, Offeiriad oedd Kannushi y credwyd ei fod yn meddu ar bwerau arbennig dros fyd ysbrydion. Credwyd hefyd mai nhw oedd cynrychiolydd neu eilydd kami.

  • Hitotsu Mono

  Mae Hitotsu mono yn cyfeirio at plentyn yn marchogaeth ceffyl o flaen gorymdeithiau'r allor. Mae'r plentyn, bachgen fel arfer, a ddewiswyd ar gyfer y swydd hon, yn puroei gorff saith niwrnod cyn yr wyl. Ar ddiwrnod yr ŵyl, byddai offeiriad yn darllen fformiwlâu hud nes bod y plentyn yn syrthio i trance.

  Credwyd bod y plentyn yn galw proffwydi yn ystod y cyflwr hwn. Mewn rhai achosion, disodlwyd y plentyn gan gohei neu ddol ar gyfrwy ceffyl. Roedd y mono hitotsu yn cynrychioli yr ysbryd cysegredig neu kami yn byw mewn corff dynol.

  Anifeiliaid fel Symbolau'r Kami

  Yn gynnar yn Shinto, credid mai anifeiliaid oedd y cenadon y kami, gan amlaf colomennod, ceirw, brain, a llwynogod. Yn nodweddiadol, byddai gan bob kami un anifail yn negesydd, ond roedd gan rai ddau neu fwy.

  • The Hachiman Dove
  >

  Ym mytholeg Japan, Addolwyd Hachiman fel amddiffynnydd dwyfol Japan a duw rhyfel . Anrhydeddwyd ef hefyd yn dduw amaethyddiaeth gan werinwyr a physgotwyr.

  Cynrychiolaeth symbolaidd a negesydd y duwdod hwn, yr Hachiman, neu yw colomen Hachiman. Duw'r Wyth Baner.

   7> Brân Kumano

  Mae'r frân dair coes yn cael ei darlunio mewn gwahanol leoliadau cysegrfa, gan gynnwys y Cysegrfa Abeno Oji ar ffordd Kumano a'r Yatagarasu Jinja yn Nara.

  Dywed chwedl Yatagarasu, neu'r frân-dduw, i frân gael ei hanfon o'r nef i dywys yr Ymerawdwr Jimmu ar ei daith o Kumano i Yamato. Yn seiliedig ar y chwedl hon, dehonglodd y Japaneaid y frânfel symbol o arweiniad ac ymyrraeth ddwyfol mewn materion dynol.

  Mae swyn enwog Kumano Gongen sy'n darlunio'r frân yn dal i gael eu cynnig heddiw.

  • >Ceirw Kasuga

  Symbol kami Cysegrfa Kasuga yn Nara yw'r carw. Mae'r chwedl yn dweud bod y teulu Fujiwara wedi gofyn i kami Hiraoka, Katori, a Kashima ddod ar frys i Kasugano a dod o hyd i gysegrfa yno, ar ôl i'r brifddinas symud i Nara. ceirw, ac ers hynny, anrhydeddwyd ceirw fel negeswyr a symbolau Kasuga. Roedd yr anifeiliaid hyn yn cael eu hystyried mor gysegredig nes i'r Ymerawdwr Nimmei gyhoeddi gorchymyn yn gwahardd hela ceirw yng nghyffiniau Kasuga. Roedd yn drosedd y gellir ei chosbi gan farwolaeth.

  Arhosodd y ceirw yn symbol o goruchafiaeth ysbrydol ac awdurdod . Maent hefyd yn symbolau o adfywio oherwydd gallu eu cyrn i dyfu'n ôl ar ôl iddynt ddisgyn.

  • Y Llwynog Inari
  14>

  Mae llwynogod yn cael eu haddoli fel kami ac yn negeswyr i'r duw reis, Inari. Y kami bwyd, grawn yn benodol, yw prif dduwdod cysegrfeydd Inari. Felly, mae'r llwynog Inari yn symbol o ffrwythlondeb a reis . Gwelir llwynogod yn aml wrth fynedfeydd cysegrfannau fel gwarcheidwaid a gwarchodwyr ac fe'u hystyrir yn arwydd o lwc dda .

  Gwrthrychau Naturiol fel Symbolau Kami<13

  Ers yr hen amser,roedd y Japaneaid yn ystyried gwrthrychau naturiol o ymddangosiad rhyfeddol fel grymoedd natur ac amlygiadau dwyfol. Edrychwyd yn aml ar fynyddoedd gyda rhyfeddod a pharch, a buont yn wrthrychau addoliad cyffredin. Yn aml, gellir dod o hyd i gysegrfeydd bach ar gopa copaon mynyddoedd. Yn yr un modd, gwelir creigiau a choed sydd wedi'u ffurfio'n anarferol hefyd fel mannau preswyl y kami.

  • Y Goeden Sakaki

  Gan fod addoliad natur yn rhan hanfodol o Shintoism, mae'r coed cysegredig, a elwir yn shinboku , yn chwarae rhan bwysig mewn addoliad kami.

  Yn ddiamau, y goeden Sakaki yw'r symbol mwyaf cyffredin o goeden Shinto. Mae'r coed bythwyrdd hyn, sy'n frodorol i Japan, fel arfer yn cael eu plannu o amgylch cysegrfeydd fel ffens sanctaidd ac amddiffyniad dwyfol. Mae canghennau Sakaki wedi'u haddurno â drychau yn aml yn arddangos y pŵer duwiol ac fe'u defnyddir i buro safle defodol.

  Gan fod y coed Sakaki yn fythwyrdd, maent hefyd yn cael eu hystyried yn symbol o anfarwoldeb 9>.

  Yn gyffredinol, mae pob coeden o olwg, maint, ac oedran godidog yn cael eu parchu ledled Japan.

  Adeiladau ac Adeileddau Cysegrfa

  Llinellau syml a syth y dywedir bod strwythurau cysegrfa ac adeiladau Shinto yn cadw swyn perffaith natur, a chredir eu bod yn nodi ffiniau man preswylio'r kami.

  • Torri <10

  Y symbolau Shinto mwyaf adnabyddus ywy pyrth syfrdanol wrth fynedfeydd y cysegrfeydd. Mae'r pyrth dau bost hyn, a elwir yn Torri, wedi'u gwneud naill ai o bren neu fetel ac mae iddynt arwyddocâd crefyddol dwfn.

  Mae'r pyrth hyn yn sefyll ar eu pen eu hunain neu wedi'u hymgorffori yn y ffens gysegredig o'r enw kamigaki . Mae'r Torri yn cael ei weld fel rhwystr, sy'n gwahanu trigfan sanctaidd y kami oddi wrth y byd allanol yn llawn llygredd a thrallod.

  Maen nhw hefyd yn cael eu hystyried yn borth ysbrydol . Dim ond trwy'r Torri y gellir mynd at allor sy'n glanhau a phuro yr ymwelydd o'r llygredd o'r byd allanol.

  Mae llawer ohonynt wedi'u paentio naill ai mewn oren neu goch bywiog. Yn Japan, mae'r lliwiau hyn yn cynrychioli yr haul a bywyd , a chredir eu bod yn tynnu argoelion gwely ac egni negyddol. Dim ond enaid glân a dramwyodd drwy'r pyrth hyn all ddod yn nes at y kami sy'n byw y tu mewn i'r gysegrfa.

  Offer a'r Llestri Cysegredig

  Defnyddir llawer o erthyglau ar gyfer cynnal addoliad Shinto a defodau. Mae'r rhain yn cynnwys arwyddion o'r kami neu addurniadau a elwir yn llestri cysegredig neu seikibutu.

  Mae'r erthyglau hyn yn cael eu hystyried yn gysegredig ac yn anwahanadwy oddi wrth Shinto. Dyma rai o'r rhai mwyaf arwyddocaol:

  • Himorogi
  >Mae Himorogi, neu'r lloc dwyfol, yn cynnwys cangen coeden Sakaki wedi'i haddurno â phapur streipiau, cywarch, ac weithiau drychau, ac mae wedi'i ffensio fel arferi mewn.

  Yn wreiddiol, roedd yn dynodi coed cysegredig a oedd yn gwarchod y kami neu fan lle'r oedd y kami yn byw. Tybid eu bod yn dal egni'r haul ac yn cael eu galw Coed Sanctaidd y Bywyd. Heddiw, himorogi yw'r allorau neu'r lleoedd cysegredig a ddefnyddir mewn seremonïau i alw'r kami.<5

  • Tamagushi

  Cangen fechan o goeden fythwyrdd yw Tamagushi, sef Sakaki yn fwyaf cyffredin, gyda streipiau papur igam-ogam neu frethyn coch a gwyn ynghlwm wrth ei dail . Fe'i defnyddir yn seremonïau Shinto fel offrymau o galonnau a gwirodydd y bobl i'r kami.

  Mae'r gangen fythwyrdd yn cynrychioli ein cysylltiad â natur . Mae'r papur reis gwyn igam-ogam neu'r shide yn cynrychioli yr ysbrydion a'r cysylltiad â'r byd ysbrydol . Ac ystyrid y lliain coch a gwyn, o'r enw asa , yn ffeibr cysegredig, yn cynrychioli gwisg ffurfiol yr ysbrydion a'r calonnau cyn yr offrwm i'r kami.

  Felly , mae tamagushi yn symbol o'n calonnau a'n hysbrydoedd a'r cysylltiad â'r byd corfforol ac ysbrydol. gallent alw'r kami o fewn y coed, felly byddent yn atodi darnau o bapur o'r enw shide i fod yn arweiniad ar gyfer kami.

  Mae'r papur gwyn igam-ogam siâp mellt i'w gael yn gyffredin yn y mynedfeydd cysegrfeydd heddiw, yn ogystal â thu mewn i'r cysegrfeydd i nodi ffiniau alle cysegredig. Weithiau maent yn cael eu cysylltu â ffyn ffyn, a elwir yn gohei , ac yn cael eu defnyddio mewn seremonïau puro.

  Mae gwahanol ystyron y tu ôl i siâp igam ogam y shide. Maent yn debyg i fellt gwyn a chredir eu bod yn cynrychioli y pŵer dwyfol anfeidrol . Mae'r siâp hefyd yn awgrymu'r elfennau ar gyfer cynhaeaf da, fel mellt, cymylau, a glaw. Yn y cyd-destun hwn, defnyddiwyd shide yn gweddïau i'r duwiau am dymor cynhaeaf ffrwythlon .

  • Simenawa

  Rhaff wellt dirdro yw Shimenawa y mae shide, neu bapur wedi'i blygu igam-ogam, fel arfer ynghlwm wrthi. Yn etymolegol, mae'n deillio o'r geiriau shiri, kume , a nawa , y gellir eu dehongli fel off-limits.

  Felly, mae'r defnyddiwyd rhaff i ddynodi ffiniau neu rwystrau, i wahaniaethu rhwng y byd cysegredig a'r seciwlar, ac i atal ei lygru. Gellir dod o hyd iddo mewn cysegrfannau o flaen yr allorau, Torri, ac o amgylch cychod a strwythurau cysegredig. Fe'i defnyddir i warchod ysbrydion drwg ac i amddiffyn y gofod sanctaidd.

  • Drych, Cleddyf, a Thlysau

  Adwaenir y rhain fel Sanshu-no-Jingi , neu y tri thrysor cysegredig, ac yn arwyddluniau Ymerodrol cyffredin Japan.

  Y drych, a elwir hefyd Yata- no-Kagami, yn cael ei ystyried yn sanctaidd ac yn symbol o Amaterasu , duwies yr haul. Siapan yn credu bod yr imperialmae teuluoedd yn ddisgynyddion uniongyrchol o linach Amaterasu. Tybid fod yr ysbrydion drwg yn ofni drychau. Oherwydd ei rinwedd i adlewyrchu popeth yn ddi-ffael, fe'i hystyriwyd yn ffynhonnell gonestrwydd oherwydd na allai guddio da na drwg, da na drwg.

  Y cleddyf, neu Kusanagi- no-Tsurugi, yn cael ei ystyried i feddu ar bwerau dwyfol ac roedd yn symbol o amddiffyn yn erbyn yr ysbrydion drwg. Oherwydd ei nodweddion megis penderfyniad a miniogrwydd, credid mai hwn oedd ffynhonnell doethineb a gwir rinwedd y kami .

  Y tlysau crwm, a elwir hefyd yn Yasakani-no-Magatama, yn dalismans Shinto symbol ffortiwn da a drwg ymlid. Mae eu siâp yn debyg i embryo neu groth mam. Felly, roeddynt hefyd yn symbolau bendith plentyn newydd, ffyniant, hirhoedledd, a thwf.

  Cynigion

  Fel arwydd o barch, ystyriwyd offrymau fel iaith gyffredinol sy'n amlygu bwriad da pobl i'r kami . Gwnaethpwyd offrymau am lawer o resymau, gan gynnwys deisyfiadau, gweddïau am fendithion y dyfodol, symud melltith, ac ymwared rhag camweddau ac amhureddau.

  Mae dau fath o offrwm: sinsen (offrymau bwyd) , a heihaku (sy'n golygu brethyn ac yn cyfeirio at ddillad, tlysau, arfau, ac eraill).

  • Shinsen

  Mae offrymau bwyd a diod i'r kami fel arfer yn cynnwys mwyn,

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.